Gevaarlijke VerkeersituatiesKwaliteit van bestuurVragen

Vragen – Nut en Noodzaak Willem Tomassentunnel – Vervolg

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad

Lees ook de antwoorden op deze vragen

Nummer:

Datum: 23 september 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Nut en Noodzaak Willem Tomassentunnel – Vervolgvragen

Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College van de feiten uit onderstaande toelichting op de hoogte?
 2. Hoe duidt en verklaart het College de stijging van geraamde kosten van €4,79 miljoen naar €5,39 miljoen?
 3. Waarom zijn ieder van de volgende wijzigingen in het plan aangebracht?
  1. Van schuin aflopend talud in de buitenbocht ten behoeve van zicht in de tunnel naar een rechte wand.
  2. Van trappen aan weerszijden naar geen trappen voor voetgangers.
 4. Wat is de visie van de fietsersbond op dit plan? Meer specifiek ten aanzien van de volgende facetten?
  1. Sociale veiligheid
  2. Verkeersveiligheid
  3. Nut en noodzaak
 5. Hoe duidt het College het feit dat er vanaf de overkant van de vijver geen zichtlijnen in de tunnel gecreëerd kunnen worden in relatie tot de sociale veiligheid? Zelfs niet indien er voor een schuin talud in de buitenbocht gekozen zou worden. (Zie foto)
 6. Hoe duidt het College de verkeersveiligheid op de kruising met de Brenninkmeijerlaan, gelet op de twee sterke afdaling die kort op elkaar volgen?
 7. Is het College van plan maatregelen te nemen om de toegenomen geluidshinder door bomenkap langs het spoor te beperken?
  1. Zo ja, welke?
  2. Zo nee, waarom niet?
 8. Ziet het College ruimte om de beraadslaging over dit onderwerp uit te stellen tot na de voorgenomen ronde en beantwoording van deze schriftelijke vragen?
  1. Zo nee, waarom niet?
 1. Hoe duidt het College de verkeersveiligheid ten aanzien van (brom)fietsverkeer in de volgende situaties en op welke wijze is het College (mits van toepassing) voornemens de verkeersveiligheid te verbeteren?
  1. Langs de Heideweg tussen de Oude Veenweg en de Willem Tomassenlaan.
  2. Langs de Andries van Altenalaan ten hoogte van de bosschages.
 2. Waarom kiest het College ervoor om de bestemmingsplanwijziging, benodigd voor dit plan, pas later aan de raad voor te leggen?
 3. Ziet het College de mogelijkheid om het verbeteren van het wegdek aan de Bombiezen mee te nemen in het plan?
  1. Zo nee, waarom niet?
 4. Waarom is het College van mening dat de onderliggende (louter theoretische) modelanalyse een voldoende stevige basis vormt om een investering van momenteel €5,39 miljoen te rechtvaardigen?
 5. Wat zijn de onzekerheidsmarges in de cijfers van de tabel met resultaten van de modelanalyse?
 6. Welke inputwaarden zijn er gehanteerd voor dit fietsmodel?
 7. Van welk concreet aantal fietsbewegingen (per jaar) wordt er uitgegaan bij respectievelijk
  1. De groene route uit de RIB
  2. De blauwe route uit de RIB
  3. De rode route uit de RIB
  4. De aan te leggen Willem Tomassentunnel
 8. Waarom zijn er voor dit plan geen fysieke metingen in het aantal (brom)fietsbewegingen langs de verschillende snelfietsroutes gedaan, terwijl dit eenvoudig technisch mogelijk is?
 9. Wat zijn de geraamde kosten (eventueel per grove indicatie) van de alternatieven uit de RIB: 1, 2a, 2b, 3a, 3b en 4b?
 10. Hoe verklaart het College het opvallend grote verschil in zowel het aantal kilometers per jaar als in het aantal fietsuren per jaar (grofweg een factor 2) tussen varianten 4a en 4b: de fietstunnel met en zonder bocht?
 11. Zou het College alsnog duiding willen geven aan het door de BPA geschetste alternatief voor de Willem Tomassentunnel: een ongelijkvloerse spoorwegkruising met de Van Tuyllstraat? Zie ook vragen 11 en 12 uit 2018 – 059.
 12. Is het College bereid c.q. ziet zij aanleiding tot het uitvoeren van een draagvlakonderzoek onder belanghebbende burgers?
  1. Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Op 26 augustus 2018 stelde de BPA schriftelijke vragen (2018 – 059) over de nut en noodzaak van de aan te leggen Willem Tomassentunnel in Hooglanderveen. Op 18 september 2018 werden hiervan de antwoorden gepubliceerd. Zie ook, https://www.burgerpartijamersfoort.nl/2018/09/19/antwoorden-nut-en-noodzaak-willem-tomassentunnel/

Naar aanleiding van deze antwoorden, in combinatie met RIB 2017-147, rijzen er weer nieuwe vragen die we in dit document aan u voorleggen. Zie ook, https://amersfoort.notubiz.nl/document/6045317/3/RIB%202017-147%20VERDER-project%20snelfietsroute%20tussen%20Amersfoort-Centrum%20en%20Nijkerk

Op dinsdag 17 juli 2018 en op donderdag 6 september 2018 vonden er informatieavonden voor belanghebbenden plaats in de Dissel te Hooglanderveen. De BPA was hierbij aanwezig. Naar aanleiding van deze informatie en de reactie van betrokken burgers bij dit plan rijzen er eveneens nieuwe vragen die we hierbij aan u voorleggen.

Op 18 september 2018 publiceerde het College eveneens het raadsvoorstel “Aanleg Willem Tomassentunnel”. Deze staat geagendeerd voor behandeling door de raad op 2 oktober 2018. In het raadsvoorstel wordt de wijziging van het bestemmingsplan als een vervolgstap genoemd waar ProRail bij betrokken zal worden. Zie ook, https://amersfoort.notubiz.nl/document/6840300/1

In de RIB is het project begroot op €4.790.000 euro, terwijl er bij de meest recente bewonersbijeenkomst en in het raadsvoorstel gesproken werd over €5,39 miljoen euro. In figuur 4 van de RIB is een schuin aflopend talud met trappen aan weerszijden te zien, terwijl er in de getoonde afbeeldingen van de presentatie tijdens de bewonersbijeenkomst sprake is van een rechte witte muur zonder trappen.

Om de sociale veiligheid te vergroten en het mogelijk te maken om in de tunnel te kijken vanaf de overzijde van de vijver wordt door de externe deskundige geadviseerd om zichtlijnen door de houtwal langs de Martin Boonlaan te creëren en om eveneens een schuin talud in de buitenbocht te realiseren. Echter, bezien vanaf ooghoogte, langs de vijverrand, wordt duidelijk dat er geen sprake kan zijn van een doorkijk in de tunnel; zeker niet vanaf de direct hierachter gelegen Martin Boonlaan.

(Brom)fietsers, komende vanaf Amersfoort, die gebruik willen maken van de Willem Tomassentunnel worden straks binnen enkele tientallen meters geconfronteerd met twee sterke afdalingen: De afdeling parallel aan de Hoevens en de tunnel waarbij eveneens een bocht genomen moet worden. De BPA vreest dat dit, mede door de hoge snelheden, zal leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties op de kruising met de Brenninkmeijerlaan.

Voor de aanleg van de tunnel zullen er, aan de zijde van de voetbalvereniging, meerdere bomen langs het spoor moeten worden gekapt. Hierdoor valt te verwachten dat de hoeveelheid geluid door het treinverkeer toe zal nemen. Dit leidt mogelijk tot geluidsoverlast voor de bewoners langs de Heideweg en de nieuw aan te leggen huizen langs de Willem Tomassenlaan: het zogeheten Sterrehout Vathorst (voormalige locatie Van Bekkumhal).

Tijdens de bewonersbijeenkomst werd duidelijk dat dit eveneens het laatste inspraakmoment voor burgers is. De BPA betwijfelt ten zeerste of dit voor betrokken burgers duidelijk is geweest voor aanvang. Wij zien dan ook aanleiding om in dit proces meer zorgvuldigheid te betrachten. Gelet op de aanzienlijke hoeveelheid kritiek die er tijdens de bijeenkomst is geuit en de geringe hoeveelheid ruimte in het plan voor het tegemoetkomen aan deze kritiek, willen wij over dit onderwerp een ronde organiseren om onder andere burgers en de fietsersbond hun ideeën over dit plan rechtstreeks aan de gemeenteraad mee te laten geven voor beraadslaging. Gelet op de agendering van het raadsvoorstel zien wij hierdoor tijdsnood ontstaan.

Vanuit de aanwezige burgers kwamen bezorgde geluiden over de verkeersveiligheid langs Heideweg tussen de Oude Veenweg en de Willem Tomassenlaan, tijdens de bewonersbijeenkomst. Men vreest in het bijzonder voor de toename van verkeersbewegingen op de kruising van de Willem Tomassenlaan met de Heideweg. Zo is er geen veilige manier voor fietsers om over te steken. Dit leidt dikwijls tot bijna-ongelukken. Ook de Andries van Altenalaan wordt als onveilig genoemd door de onoverzichtelijk hoge bosschages in de bocht. Daarnaast vreest men voor de verkeersveiligheid op de kruising van de parkeerplaats van de voetbalvereniging met de Willem Tomassenlaan zelf. De bocht die vanaf deze parkeerplaats rechtstreeks de tunnel in leidt zou sterk in verkeersoverzicht te wensen overlaten.

In tegenstelling tot wat er in het raadsvoorstel gesteld wordt kreeg de BPA de indruk dat, met uitzondering van de belangenvereniging Hooglanderveen en de voetbalvereniging, de meeste burgers juist bezorgd waren over het plan, tijdens de bijeenkomst. Naast diens nut en noodzaak zou de sociale- en verkeersveiligheid sterk te betwijfelen zijn. Het gesuggereerde draagvlak onder de burgers van Hooglanderveen is onzes inziens dan ook twijfelachtig en geschikt voor nader onderzoek.

De toestand van het wegdek aan de Bombiezen laat sterk te wensen, zo werd door een aanwezige burger opgemerkt. Aangezien deze weg onderdeel is van de (blauwe) snelfietsroute zou de verbetering hiervan mogelijk meegenomen kunnen worden in het project. Als mogelijk alternatief zou het bij het opknappen van de Van Tuyllstraat kunnen worden meegenomen.

In het antwoord op vraag 3 van onze vorige schriftelijke vragen wordt gesteld dat er analyses zijn gedaan op een recent fietsmodel dat is gebaseerd op berekende aantallen fietsuren en fietskilometers. Hieruit valt te concluderen dat er voor dit plan geen enkele meting is verricht. Dus met bijvoorbeeld met luchtslangen over de weg. Dit is ook nog eens makkelijk technisch uitvoerbaar, omdat ieder van de routes over meerdere stukken (brom)fietspad beschikt. Volgens de BPA is dit een bijzonder zwakke basis om een dergelijk kostbaar plan op te bouwen. Naar ons idee is hiermee dan ook onvoldoende aangetoond dat deze tunnel in een behoefte van snelfietsverkeer tussen Nijkerk en Amersfoort voorziet.

Bovendien is het onzinnig om te veronderstellen dat zulke cijfers met dergelijke precisie kunnen worden vastgesteld, gegeven een bepaalde onzekerheid in de input. Wij zijn dan ook vanzelfsprekend benieuwd naar de onzekerheden in deze cijfers en in de input die voor het model zijn gebruikt.

Naar het idee van meerdere aanwonende burgers langs de verscheidene fietsroutes krijgen wij de indruk dat met name de route Fliersteeg – Domstraat – Dijkje – Scheidingsweg – Amendijk – Bombiezen – Van Tuyllstraat – Van Zuilenlaan – Andries van Altenalaan – Brenninkmeijerlaan (blauw aangegeven in figuur 2 van de RIB) veel gebruik wordt door schoolgaande jeugd, omdat daar relatief veel wegdek fietsvriendelijk is aangelegd en er sprake is van weinig autoverkeer.

Ten aanzien van de cijfers in de tabel bij de beantwoording van vraag 3 is het niet mogelijk om objectief te beoordelen of de aanleg van de Willem Tomassentunnel überhaupt de investering waard is. Ervan uit gaande dat de cijfers kloppen (tot maar liefst 6 signifanten!) dan zou dit met een afschrijvingstermijn van 60 jaar, zonder extra onderhoud, neerkomen op €5.390.000 / 13.035 (uur per jaar) / 60 (jaar) = €6,89 per uur; net iets meer dan het minimaal uurloon van een 20-jarige bij 40 uur in de week in 2018. Helaas is voor geen van de alternatieven een kostenraming beschikbaar op basis waarvan een objectieve vergelijking gemaakt zou kunnen worden.

Er wordt in de beantwoording van onze vorige schriftelijke vragen gesteld dat er in dit project geen aanleiding is voor het aanpassen van de spoorwegkruising met de Van Tuyllstraat. De BPA ziet dit anders en wel om de volgende redenen.

 • De drukte op het spoor neemt toe waardoor de totale tijd van geslotenheid van spoorwegovergangen toe zal nemen.
 • ProRail voert campagne om alle spoorwegovergangen te mijden: https://www.ad.nl/binnenland/prorail-doet-spoorwegovergang-in-de-ban-vermijd-ze-allemaal~a35634f2/
 • Het aanleggen van een ongelijkvloerse kruising, ter vervanging van de gelijkvloerse kruising, biedt een goed alternatief voor zowel langzaam als snelverkeer (en niet alleen voor langzaam verkeer zoals met de Willem Tomassentunnel), die op dezelfde gronden zou kunnen rekenen op steun uit VERDER.

De BPA constateert dat het College in haar vorige beantwoording geen duiding heeft gegeven aan het alternatief om de Willem Tomassentunnel niet aan te leggen en in plaats daarvan een ongelijkvloerse kruising met de Van Tuyllstraat te realiseren. Volgens de BPA is dit een kansrijk alternatief dat meer voordelen biedt dan de Willem Tomassentunnel, zowel voor de snelfietsroutes als voor het dorp Hooglanderveen. Graag zien wij dan ook alsnog een duiding van dit alternatief vanuit het College tegemoet.

De BPA vreest dat de werkelijke reden voor aanleg van tunnel een oude belofte aan de belangenvereniging en de voetbalvereniging van Hooglanderveen is, gedaan in een tijd waarin de verkeerssituatie en de sociale situatie heel anders waren dan nu. Het doorzetten van dit plan lijkt ons voorlopig onverstandig en niet gebaseerd op voortschrijdend inzicht.