Verkiezingen

BPA Verkiezingsprogramma 2022 – 2026 – (rev.)

1. Transparantie

De Burger Partij Amersfoort (BPA) staat voor een opener en een eerlijker politiek in Amersfoort. Wij zijn er namelijk voor U.
Echter niet iedere politieke partij is hier een voorstander van, al zeggen ze van wel.

Zo werd na vragen door de BPA omtrent de Westelijke Ontsluiting (WO), alle berekeningen en gegevens onmiddellijk geheim verklaard.
Dit maakt duidelijk dat als transparantie de politiek niet uitkomt, u het nakijken hebt.
Dit vinden wij ongehoord.
Wat de gemeenteraad ook beslist, het zijn uw OZB belastingcenten waarmee e.e.a. bekostigd wordt en het is uw leefomgeving die beïnvloed wordt. Daarom willen wij 100% transparantie.
U wilt toch weten waar uw geld aan uitgegeven wordt en daarover mee beslissen?

2. Dienstbaar naar de burger / betrokken ambtenaren

Het Stadhuis (HS) moet er zijn voor de Burger, immers wij betalen al deze ambtenaren, ze zijn er voor ons, en niet anders om. Het kan en mag niet zo zijn dat de Burger steeds maar weer onverkort moet luisteren naar wat in Het Stadhuis (HS) wordt bedacht.

Ook vindt de BPA dat de Burgers veel meer te zeggen moeten hebben over hun eigen leef omgeving.

Daarnaast is het de BPA een doorn in het oog dat van de Top 15 hoogste ambtenaren van Amersfoort de meeste niet in Amersfoort wonen maar elders. Deze mensen beslissen wel over ons. Gelet op het beleid van de afgelopen jaren hebben wij twijfels over hun betrokkenheid.
De Burgers zijn er niet voor Het Stadhuis, maar Het Stadhuis is er voor de Burger.

Vrijwilligers moeten door de gemeente met respect behandeld worden.
Vele activiteiten, van evenementen tot de zorg, drijven op vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers zal een deel van de maatschappij niet bediend worden. Vrijwilligers verdienen ons respect en voldoende middelen om hun goede werk uit te kunnen voeren.

3. Externe Ombudsman/vrouw

Wat de Burger Partij Amersfoort (BPA) betreft komt er in Amersfoort zo snel
mogelijk een externe lokale Ombudsman/vrouw. Want nu beoordeelt Het
Stadhuis (HS) nog steeds haar eigen functioneren in bijvoorbeeld het Sociaal
Domein, bij de Jeugdzorg, de Participatiewet, de Vergunning verlening enz. enz.

Met andere woorden:
in Amersfoort keurt de Slager, Het Stadhuis (HS), nog steeds zijn eigen Vlees.

4. Geen discriminatie

Voor de BPA is iedereen gelijk: of je nu een man, een vrouw bent, een andere huidskleur hebt, een religie aanhangt enz. De BPA strijdt voor het gelijkheidsbeginsel en wil dat hierop streng wordt gehandhaafd. Op geen enkele wijze mag discriminatie getolereerd worden. Niet in Het Stadhuis maar ook niet op straat. Hier zal gericht beleid op moeten worden gemaakt.

5. Veiligheid

Amersfoort wordt helaas steeds onveiliger. Dit kan en moet anders, met meer wijkagenten die er ook iedere dag zijn IN hun wijk, nog meer buurt preventie, sociale controle en inzet van sociale media.
Coffeeshops niet in woonwijken, plaats ze dus in het buitengebied of op industrieterreinen.

6. Levendige buurthuizen

Wijkcentra blijken nu eigenlijk sobere buurthuizen te zijn, of zelfs in bepaalde wijken geheel te zijn verdwenen. Wij zien echter het belang van buurthuizen en willen deze versobering dan ook volledig terugdraaien.

7. Financiën juist besteden

Amersfoort heeft volgens ons te veel geldverslindende prestigeprojecten. De Westelijke Ontsluiting (WO) waarbij de BPA begin 2021 de aanlegkosten al berekende op 94,5 miljoen. Prompt verklaarde Het Stadhuis (HS) daarop de zeer gedetailleerde Begroting van het ingenieursbureau Arcadis geheim.

Amersfoort praat nu over een nieuw Stadhuis. Dit project gaat miljoenen euro’s meer kosten dan wat de BPA betreft nodig is.

Wat de BPA betreft heeft Amersfoort de komende decennia een Stadhuis nodig met:
een Centrale Hal, waar capabele mensen je helpen met welke vraag, of dienst dan ook.
Een representatieve Raadszaal, een tweede grote Vergaderzaal + 4 kleinere zalen en 10 spreekkamers.

Wat de BPA betreft kunnen alle andere Ambtenaren in normaal kantoorgebouw elders werken, want die Ambtenaren kan je in deze moderne tijd altijd, door middel van Video bellen uit de Centrale Hal altijd onmiddellijk raadplegen!

Want Amersfoort kennende bij grote projecten wordt die 100 miljoen voor het nieuwe Stadhuis zeker 140 miljoen !
De gemeenteraad moet stoppen met dit soort D66 Fuik-beslissingen.

En voor GroenLinks, het Gas-loos verwarmen van het beoogde nieuwe Stadhuis, met een Warmte Koude Opslag (WKO) installatie is zeer, en zeer kostbaar en nog steeds niet door deskundigen bekeken en berekend.

Overhead is ook op meerdere plekken binnen de gemeentelijke organisatie, een doorn in het oog van de BPA. Beperk de overhead en daarmee onnodige uitgaven.

8. Sociale items

Met een wachttijd van maar liefst 10 /15 jaar en steeds meer statushouders heeft Amersfoort zeer snel, veel, heel veel sociale huurwoningen nodig.
Ons sociale stelsel is alleen voor hen die het echt nodig hebben. Fraude en misbruik moeten streng worden gecontroleerd en keihard worden aangepakt.

De problemen in het sociaal domein moeten met meer spoed worden opgelost.
Eerst problemen oplossen, dan pas vragen stellen.

We vinden het als BPA belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. We zijn echter terughoudend met het verplichten van een tegenprestatie in de bijstand. Er moet worden gekeken naar daadkracht van de betreffende M/V en de overheid moet zich inzetten om de mensen aan een volwaardige baan te krijgen.

9. Subsidie eerlijker verdeeld

Subsidie voor cultuurorganisaties met meer dan 30% overhead willen wij opschorten.
Amersfoortse cultuur is er voor iedereen, dus niet alleen voor de elite.
Sportverenigingen en Cultuur instellingen houden onze stad gezond en gelukkig, geef hen daarvoor dan ook de nodige middelen.

10. Jongeren onder de aandacht

Wij moeten juist nu de jongeren motiveren en een goed perspectief bieden.
Zorg dus voor de 3 W’s, Werk, Wonen en Welzijn. Dit willen wij bereiken met goede stageplaatsen, bevorderen van de sociale cohesie en voldoende sociale huurwoningen.

11. Onderhoud van Groen

Er is al veel te veel groen verloren gegaan in onze gemeente. De BPA wil dit zo snel mogelijk duurzaam herstellen.
Het onderhoud van de straten en het openbaar groen kan veel, en moet, veel beter.

12. Duurzame energie

Wij moeten zuinig zijn met alles wat we hebben, zo ook de aarde en de energiebronnen die de aarde ons levert. Het is de normaalste zaak van de wereld om niet meer te gebruiken dan nodig is. Daar ligt de basis voor een duurzame samenleving.
Daarnaast hebben we duurzame energie nodig om aan de verplichting van de nationale overheid te kunnen voldoen. We zullen dus iets moeten met windmolens, zonnevelden en warmtenetten.

BPA is van mening dat je klimaatdoelstellingen niet haalt door maar roekeloos Subsidies (uw OZB Belasting geld) uit te geven aan Warmtenetten (GroenLinks), Zonnevelden (D66) en Windmolens.

De BPA is van mening dat Amersfoort alleen dient te investeren in bewezen, gedegen en realistische oplossingen. Zo zou je windmolens daar moeten plaatsen waar de wind waait, op de Noordzee, maar niet in de polder bij Hoogland of Vathorst / Hooglanderveen.

13. Afschaffen hondenbelasting

Want de hond is geen melkkoe. De reden voor het ontstaan van de hondenbelasting is geen reden om deze nu nog te laten bestaan. Een hond wordt niet meer gebruikt als lastdier.

De hondenbelasting is daarmee verworden tot een cash-cow voor de gemeente. Een manier om geld te innen bij de burger.

Algemeen onderhoud aan het groen gebeurd al en Honden uitlaatplaatsen zijn hier gewoon onderdeel van.
Daarom is het onlogisch om voor honden apart belasting te heffen. Ook zijn al meerdere gemeentes onze gemeente voorgegaan door het heffen van hondenbelasting af te schaffen.

Het wordt tijd dat ook de gemeente Amersfoort stopt met deze niet logische belasting.

14. Verkeer

Fiets: We vinden het als BPA belangrijk dat er meer ruimte komt voor de Fiets, maar dit mag van ons niet ten koste gaan van geld of ruimte voor het autoverkeer.

Veiligheid: Verkeersveiligheid is voor de Burger Partij Amersfoort (BPA) belangrijk. Daarom pleiten we ervoor om de maximumsnelheid van 30 km per uur in te voeren in de bebouwde kom. Maar niet op de Ringwegen, en de Wijkontsluitingswegen. Op deze manier kunnen onze kinderen weer veilig de straat oversteken als daar bijvoorbeeld een verloren bal terechtkomt.

Auto: We vinden het als BPA niet eerlijk dat als parkeerplaatsen voor niet-elektrische auto’s moeten wijken voor parkeerplaatsen waar alleen elektrische auto’s geparkeerd mogen worden.

Stop de GroenLinks en D66 invasie.

15. Wonen

Hoewel we het belangrijk vinden als BPA, dat er meer woningen moeten komen vinden we dit niet de taak van de gemeente. Zeker niet als daar grote financiële risico’s aanzitten. Niet gokken met uw OZB Belastinggeld!

Het aantal mensen dat een sociale huurwoning zoekt is groot. We vinden het als BPA niet eerlijk als statushouders voorrang krijgen op mensen die al jaren aan het wachten zijn op een woning. Netjes achter aansluiten in de rij dus.

fractie en bestuur BPA – Februari 2022