Financieel GezondParkeren / AutoluwPersbericht

Persbericht – Geen betaald Parkeren rondom de Binnenstad

Betaald parkeren rondom de binnenstad is onzes inziens een oplossing voor een niet bestaand probleem. Er is namelijk geen capaciteitsprobleem, maar slechts een onbekende behoefte vanuit enkele bedrijven naar meer parkeerplaatsen voor bezoekers. Het opofferen van goed functionerend vergunning parkeren ten faveure van betaald parkeren zal de parkeerdruk alleen maar verhogen en de hoeveelheid zoekverkeer doen toenemen. Dit gaat niet alleen in tegen het coalitieakkoord, maar doorkruist ook het voornemen tot een autoluwe binnenstad. Niet in de laatste plaats stuit dit voorstel vanuit het D66-, GroenLinks-, VVD- en ChristenUnie-College op zeer veel weerstand van bewoners uit alle getroffen wijken. Voor de BPA is het dan ook helder: gewoon niet doen!

Tijdens de ronde over dit onderwerp van 2 april 2019 werden voorgenoemde punten nogmaals onderstreept. Het is dan ook zeer opvallend dat het College dit voorstel aan de raad voorlegt. Temeer omdat zij naar eigen zeggen veel waarde hecht aan de opvattingen van betrokken burgers. De betreffende wijken kennen drukke straten met veel spelende kinderen en voldoende capaciteit in de parkeergarages. Het toevoegen van extra zoekverkeer is volgens de BPA dan ook spelen met vuur.

Dit alles voor, naar het lijkt, een makkelijke manier van geld graaien. Boetebedragen voor overtredingen van vergunning parkeren gaan namelijk direct naar de rijksoverheid, terwijl heffingen en boetes voor betaald parkeren de gemeentekas zullen spekken. Dit voorstel zal de gemeente dan ook veel geld opleveren. Alle andere voor-argumenten lijken dan ook slechts een façade om de werkelijke graaicultuur te verhullen. Om er enkele te noemen.

  • “De opbrengsten kunnen worden gebruikt voor betere handhaving.” Wat de BPA betreft staat handhaving volledig los van het parkeerbeleid. De grote problemen die Amersfoort reeds kent op het gebied van handhaving worden hiermee niet opgelost; ook niet wanneer voor bijvoorbeeld kenteken parkeren wordt gekozen.
  • “Opbrengsten uit betaald parkeren kunnen ten gunste komen van de wijk” De BPA ziet de opbrengsten van dit voorstel terugvloeien naar de algemene middelen, waardoor er in de praktijk niets van dit idee terecht komt.
  • “Het gebruik van parkeerplekken in de openbare ruimte wordt geoptimaliseerd” De BPA ziet hierin geen doel op zich. Sterker nog, door betaald parkeren in te voeren valt te verwachten dat de parkeerdruk alleen maar verder toe zal nemen. Onzes inziens een zeer onwenselijke situatie, juist in de wijken waar vergunning parkeren destijds is ingevoerd om dit probleem op te lossen. Wanneer de tarieven dusdanig hoog worden dat parkeren buiten garages actief wordt ontmoedigd is het de vraag welke opbrengsten deze investering nog rechtvaardigen.

De nieuw aangeschafte parkeerautomaten uit 2014 zouden minstens 10 jaar mee moeten kunnen gaan. Naast de verkwisting van kapitaal door de kunstmatig hoge afschrijving is het onzeker of de nieuw te bestellen parkeerautomaten kunnen worden afbesteld indien de voorgestelde ‘proef’ in de eerste wijken faalt.

Burgers kunnen nu nog slechts meepraten over zaken als tarieven, venstertijden en differentiatie op locatie. Dit terwijl het meeste essentiële onderwerp, draagvlak, wordt overgeslagen. De principes burgerparticipatie en starten voor de start worden hiermee wederom geweld aangedaan.

Slide van insprekers met rekenvoorbeeld JvO-laan