Corona pandemieFinancieel GezondVragen

Vragen – Financiële Gevolgen Corona Pandemie – I

Nummer: 2020-048

Onderwerp: de BPA wil de Financiële Gevolgen Corona Pandemie weten – deel 1 –

 1. Is het College op de hoogte van de BPA-toelichting zoals hieronder vermeld?
 2. Over de aanvragen tot financiële ondersteuning ten gevolge van de Corona Pandemie gedurende de afgelopen 42 kalenderdagen ( de Corona Lockdown begon op 12 maart 2020 )
  1. Hoeveel aanvragen lopen er momenteel uitgesplitst naar particulieren en bedrijven en uitgesplitst naar incidenteel en structureel?
  2. Wat is de gemiddelde looptijd van de structurele aanvragen?
  3. Hoeveel geld is er gemoeid met deze aanvragen, eveneens uitgesplitst naar particulieren en bedrijven en uitgesplitst naar incidenteel en structureel?
 3. Over de gevolgen van de Corona Pandemie voor de Begroting in Amersfoort tot op heden
  1. Hoeveel extra bijstandsuitkeringen zijn er?
  2. Hoeveel extra faillissementen zijn er?
  3. Met hoeveel Amersfoorters is de werkloosheid gestegen?
  4. Hoe verhouden voorgaande cijfers zich tot die van een vergelijkbare periode in voorgaande jaren?
 4. In het niet onrealistische geval van vrijwel gelijkblijvende landelijke Corona-maatregelen voor het komende jaar, de komende 12 maanden, (zie de oproep in Duitsland ) en daarmee een voortzetting van de huidige trends
  1. Wat zijn de financiële gevolgen voor Amersfoort?
  2. Wat zijn de sociaaleconomische gevolgen voor Amersfoort?
  3. Hoe vertaalt zich dat naar de aankomende Kadernota en/of Begroting ?
  4. Op welke terreinen ziet het College mogelijkheden om de financiële gevolgen (deels) op te vangen?
 5. Is het College met de BPA van mening dat het in tijden van crisis, zoals deze, nodig is om duidelijke (financiële) keuzes te maken?
 6. Welke strategie hanteert het College om te bepalen welke instellingen, projecten en uitgaven niet essentieel zijn om de continuïteit te waarborgen?
 7. Het zou mooi zijn als de gemeente Amersfoort nu vast verschillende scenario’s zou gaan doorrekenen. Is de huidige wethouder Financiën daartoe bereidt ?
  1. Zo ja, wanneer kunnen deze verschillende scenario’s na 42 Kalenderdagen (na de eerste Lockdown ) tegemoet zien ?
  2. Zo nee, waarom niet ?

BPA Toelichting:

De Corona Lockdown begon op 12 maart 2020, dat is inmiddels 42 kalenderdagen geleden.

In het Collegebericht 1291763 aan de raad met als onderwerp “Overzicht van ontwikkelingen op 22 april als gevolg van het coronavirus” wordt de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken met betrekking tot de Corona Pandemie op regionaal en Amersfoorts niveau.

Opvallend is echter dat in beide overzichten nergens een financiële onderbouwing is opgenomen. Dit baart de Burger Partij Amersfoort (BPA) grote zorgen.

Op landelijk en Europees niveau ( zie Italië en Duitsland enz. zien we dat de financiële gevolgen nu al enorm zijn en economen voorspellen dat de lange termijn gevolgen niet te overzien zijn.

Afhankelijk van de gekozen maatregelen liggen verdere economische crises als een beurscrash, recessie, hyperinflatie, faillissementen en werkeloosheid op de loer.

De BPA wil meer inzicht in de financiële gevolgen van de Corona Pandemie, in al zijn facetten, voor Amersfoort.

Wij begrijpen dat veel van deze gevolgen nog niet volledig bekend zijn of dat toekomstige gevolgen afhangen van toekomstig beleid en maatregelen. Desondanks moet de gemeente Amersfoort nu al zicht hebben op zaken als hoeveelheid en omvang van uitkeringen, lopende aanvragen en toename van bijstandsuitkeringen.

Het zou mooi zijn als de gemeente Amersfoort nu vast verschillende scenario’s zou gaan doorrekenen. Daarom wil de BPA niet alleen inzage in deze gegevens, maar ziet hiernaast ook graag een doorkijk (extrapolatie) op basis van deze gegevens voor de komende maanden en een indicatie van de gevolgen voor de Kadernota en/of de Begroting.

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen

fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)