Binnenlands BestuurJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurMening van de BPAVragen

Vragen – Collegeleden Wonen in hun Gemeente

 1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)?
 2. Is het College bekend met de artikelen 36a, 71 en 150 van de gemeentewet?
 3. Is het niet woonachtig zijn van onze huidige gemeentesecretaris in Amersfoort in strijd met de gemeentewet dan wel de vastgestelde raadsverordening?
  • Zo ja, welke actie gaat het College daarop ondernemen?
 4. Is het College van mening dat de eisen voor ingezetenschap ook van toepassing zijn op de gemeentesecretaris als lid van het College?
  • Zo nee, waarom niet?
 5. Is er ontheffing verleend aan de gemeentesecretaris voor de het afwijken van de eisen voor dit ingezetenschap?
  • Zo ja, voor hoe lang?
 6. Is het College van mening dat het ingezetenschap ook zou moeten gelden voor de functie van gemeentesecretaris?
  • Zo nee, waarom niet?
 7. Is het College voornemens om hiertoe een wijziging in de raadsverordening aan de raad voor te leggen?
  • Zo nee, waarom niet?

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

Volgens de gemeentewet

Artikel 36a

 1. Voor het wethouderschap gelden de vereisten voor het lidmaatschap van de raad, bedoeld in artikel 10, met dien verstande dat in artikel 10, tweede lid, onder b, voor «de dag waarop de gemeenteraad beslist over de toelating als lid tot de gemeenteraad» gelezen wordt: de dag waarop zij tot wethouder worden benoemd.
 2. De raad kan voor de duur van een jaar ontheffing verlenen van het vereiste van ingezetenschap. De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van maximaal een jaar, worden verlengd.
 3. Dezelfde persoon kan niet in meer dan één gemeente wethouder zijn.

Artikel 71

 1. De burgemeester heeft zijn werkelijke woonplaats in de gemeente of, indien hij burgemeester is van meer dan een gemeente, in een van die gemeenten.
 2. De raad kan voor ten hoogste een jaar ontheffing verlenen van de verplichting om de werkelijke woonplaats in de gemeente te hebben.
 3. De commissaris van de Koning kan de ontheffing in bijzondere gevallen tweemaal, telkens voor de duur van maximaal een jaar, verlengen. Alvorens daartoe over te gaan, hoort hij de raad.

Artikel 150

 1. De raad stelt een verordening vast waarin regels worden gesteld met betrekking tot de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken.
 2. De in het eerste lid bedoelde inspraak wordt verleend door toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, voorzover in de verordening niet anders is bepaald.

Ofschoon hier niet expliciet gesproken wordt over de gemeentesecretaris kunnen wij ons moeilijk voorstellen dat voorgaande totaal niet van toepassing zou zijn op dit collegelid. In dat licht zijn wij dan ook benieuwd naar de juridische houdbaarheid van de huisvestingssituatie van onze recent aangetreden gemeentesecretaris.

Daarnaast vragen wij uw aandacht voor de volgende twee artikelen in de bijlage.

Vanwege de cruciale rol die de gemeentesecretaris speelt in het College en richting de ambtelijke organisatie vindt de BPA het zeer wenselijk dat de persoon die deze rol vervult eveneens ingezetene is van Amersfoort.

De fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Ralph Langendam

En

Hans van Wegen


Woonplaats gemeentesecretaris vormt ’geen belemmering’

EINDHOVEN – De woonplaats van Eindhovens gemeentesecretaris K. Langerwerf – Utrecht – vormt geen belemmering bij de uitvoering van zijn taak bij calamiteiten. Als er iets aan de hand is, kan hij binnen een uur vanuit Utrecht in Eindhoven zijn.

Danielle Schilders 06-02-06, 16:35 Laatste update: 11:08

Bron: eindhovensdagblad

Daarmee haalt hij de ’opkomnormtijd’ van een uur die geldt voor leden van het gemeentelijk beleidsteam. Langerwerf maakt deel uit van dat beleidsteam, dat de burgemeester adviseert. Dit antwoorden B en W op vragen van de PvdA. Fractievoorzitter J. van den Biggelaar stelde het ’onbegrijpelijk en onverantwoord’ te vinden dat de gemeentesecretaris, vanwege zijn rol bij de uitvoering van gemeentelijke rampenplannen, in Utrecht en niet in Eindhoven woont. Het Eindhovens college deelt die mening niet.


GEMEENTESECRETARIS WOONT VAAK NIET IN EIGEN GEMEENTE

Tweederde van de gemeentesecretarissen wonen niet in de gemeente waar ze werken, blijkt uit onderzoek onder 268 gemeenten van RTL 4.

03 feb 2013 21 reacties

66 procent van de gemeentesecretarissen woont niet in de gemeente waarin zij werkzaam zijn. Dat meldt RTL 4 op basis van een onderzoek onder 268 gemeenten.

34 procent in eigen gemeente

Slechts 91 van de 268 gemeentesecretarissen wonen in de eigen gemeente, zo blijkt uit het onderzoek. Dat is 34 procent. Onder gemeenteambtenaren in het algemeen ligt het percentage dat in de gemeente woont waar men werkt op  52 procent.

Slechte ontwikkeling

Hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga zegt tegen RTL 4 dat hij dit een slechte ontwikkeling vindt. Secretarissen zouden volgens hem het goede voorbeeld moeten geven aan alle gemeenteambtenaren door in hun werkgemeente te gaan wonen. Daarbij leren de ambtenaren op die manier ook de gemeente waarin zij werken beter kennen.