AD Amersfoortse CourantBegroting en KadernotaFinancieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstalVragen

Vragen – voor de Accountant van Deloitte / voor De Ronde Dinsdag 2 Februari 2021

 1. Is de Deloitte accountant bij de jaarlijkse accountscontroles (sinds zijn professionele betrokkenheid bij Amersfoort 7 jaar geleden) al dan niet vertrouwelijk geïnformeerd over de lopende kwestie Vahstal en de risico’s die daarbij door de gemeente genomen werden?
 2. Zo nee, waarom niet?
 3. Zo ja, op welke wijze?
 4. Is de Deloitte accountant hierover ook correct en volledig geïnformeerd in lijn met de gedeelde informatie uit het besloten overleg, met de gemeenteraad in 2019, m.b.t. Vahstal ?
 5. Indien de Deloitte accountant van deze informatie mbt Vahstal en de risico’s hiervan voor de gemeente Amersfoort op de hoogte was: Waarom heeft de Accountant dan niet geadviseerd aan het College en/of de Gemeenteraad hier een aparte reserve voor op te nemen?
 6. Heeft de Deloitte accountant voor de inschatting van het risico m.b.t. de Claim van Vahstal, kennis kunnen nemen van de uitkomst van de vele tussenbeslissingen in deze zaak mbt Vahstal ?
 7. Hoe denkt de Deloitte accountant – anno Februari 2021 – dat de gemeenteraad c.q. het College van Amersfoort het beste met deze zaak om kunnen gaan ten aanzien van de huidige/ toekomstige Begroting (en) en de huidige/ toekomstige Jaarrekening (en) ?
 8. Is de Deloitte accountant van mening dat deze Eindbeslissing van Bindend Adviseurs de aanbieding van een Herstel-Begroting (ook richting de Provincie Utrecht ) zou rechtvaardigen?
 9. Hoe denkt de Deloitte accountant dat het College en gemeenteraad Amersfoort in het algemeen het beste om kan gaan met de financiële gevolgen van deze eindbeslissing?
 10. En als laatste: Zoals U weet is de gemeenteraad, volgens de gemeentewet, het hoogste Orgaan in een gemeente. Vraag: Zie deze Deloitte accountant zichzelf  “in dienst” van het College, of “in dienst” van de gemeenteraad van Amersfoort ?
 11. Overigens zijn al bovenstaande vragen positief bedoeld, de BPA wil graag dat deze Uitspraak van Bindend Adviseurs snel en adequaat wordt opgelost !

Ralph Langendam en Hans van Wegen / fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)