Begroting en KadernotaBriefFinancieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstal

Brief – Vahstal Bindend Advies

Geachte Raad,

Ik ben door meerdere raadsleden benaderd met de vraag omtrent de gang van zaken rondom het overleg tussen de advocaten van partijen om te komen tot een minnelijke regeling.

Onderstaand een schets van de gelopen procedure.

Hoogachtend,

J.J. Vahstal

Samenvatting in 8 stappen van het overleg tussen advocaten om te komen tot een minnelijke regeling:

1. In de periode van 20 april t/m 21 september 2018 zijn de advocaten van Vahstal en van de gemeente een aantal keren samengekomen om de mogelijkheden van een schikking te bespreken.
2. Conclusie van deze besprekingen was dat we, op basis van verschillende berekeningen, een tekort van 247,5 ten onrechte niet aangeboden woningen aan onze cliënten zouden voorleggen, die vervolgens onder begeleiding van hun advocaten met elkaar in gesprek zouden gaan.
3. Deze bespreking werd gepland op 25 september 2018, maar werd door de advocaten van de gemeente geannuleerd zonder opgaaf van redenen. De advocaten van de gemeente hebben lange tijd niet op herhaalde contactverzoeken van de advocaten van Vahstal gereageerd. De facto staakte de gemeente de onderhandelingen.
4. Vervolgens heeft pas op 1 november 2018 een gesprek tussen Vahstal en Buijtelaar plaatsgevonden, zonder advocaten (op verzoek van de gemeente).
5. Uitkomst van dat gesprek was dat de advocaten weer met elkaar in overleg gingen op basis van de eerder gemaakte stappen (zie punt 2).
6. Uiteindelijk, door rekken van de advocaten van de gemeente, werd er pas een gesprek gepland op 6 december 2018.
7. Op 4 december 2018 stuurde de advocaten van de gemeente een bericht waarin was te lezen dat de gesprekken niet, zoals tussen Vahstal en Buijtelaar was afgesproken, zouden worden voorgezet in de stand waarin deze zich bevonden, maar dat het aantal woningen wederom een punt van discussie zou zijn.
8. Hierop heeft Vahstal, omdat door de gemeente in strijd met de afspraak tussen Vahstal en Buijtelaar werd gehandeld, de bespreking van 6 december geannuleerd.

Direct valt op dat onder punt 2 vrijwel hetzelfde getal wordt genoemd als in de eindconclusie van bindend adviseurs, 247,5 om 244. Wanneer de gemeente dat toen had geaccepteerd en niet weer nogmaals had willen terug onderhandelen, zoals genoemd in punt 7, had er toen mogelijk al een deal uit kunnen komen. Dus zoals genoemd onder punt 3 heeft de gemeente de onderhandelingen gestaakt toen duidelijk werd dat zij van 247,5 woning had moeten uitgaan, wij zijn pas afgehaakt nadat zij wilden terug onderhandelen.

De onderliggende notities tussen de advocaten mogen zij niet vrijgeven zonder toestemming van beide partijen. Wij gaan akkoord met het openbaar maken van onderliggende stukken, als de gemeente daar ook mee akkoord gaat.