Begroting en KadernotaBriefFinancieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstal

Brief – Nadere Informatie Bindend Advies Vahstal – Amersfoort

Geachte leden van de Raad,

Gedurende het weekend zijn wij door meerdere raadsleden benaderd met vragen over met name 2 zaken. Dit betreft ten eerste de vernietigingsprocedure die vorig jaar door de Vahstal is gestart bij de Rechtbank, waarover in april 2021 een zitting plaatsvindt en ten tweede de (proces)afspraken die toenmalig gemeentesecretaris, Han Bekkers, in 2012/2013 met ons gemaakt heeft met het doel zonder ellenlange en kostbare juridische discussies tot een minnelijke oplossing te komen.

Over beide onderwerpen melden wij naar aanleiding van de gestelde vragen het volgende.

  1. Vernietigingsprocedure

Deze vernietigingsprocedure staat, anders dan het College suggereert, volkomen los van de eindbeslissing van december 2020 en heeft daarop geen invloed. Deze vernietigingsprocedure behandelt namelijk slechts de vraag of er in 2005 bij het sluiten van de O&R overeenkomst een nadere afspraak is gemaakt tussen de Gemeente en ons over het type woningen dat de Gemeente ons moest aanbieden (luxe vrije sector). Ons standpunt is dat, nadat een dergelijke afspraak in 2001 is gemaakt tussen oud-wethouder Roel Boer en Vahstal,  hierover in 2005 vervolgens een formele nadere afspraak is gemaakt bij het aangaan van de O&R overeenkomst. De in 2005 verantwoordelijke wethouder, Jan de Wilde, bevestigt dit.  Overigens zat De Wilde ook reeds in het  College in 2001 en is hij dus te beschouwen als een goed in deze materie ingewerkte persoon. In de afgelopen dagen ontving u van ons reeds enkele verklaringen van de toenmalig wethouders uit 2001 over dit onderwerp.

De Gemeente heeft zich in de praktijk ook gedragen naar deze nadere afspraak uit 2005.  Daar waar zij in de periode september 2005 tot en met 2015 (sporadisch) projecten aanbood, waren dit steeds woningen in de luxe vrije sector, die dan echter weer niet voldeden aan de overige voorwaarden van de overeenkomst, zoals marktconformiteit, procedure van aanbieden, globale regelingen, enz. Daarom voldeden deze aanbiedingen niet aan de daaraan te stellen eisen, zo bepaalden bindend adviseurs in hun eindbeslissing van december 2020.

  1. Afspraken met Han Bekkers

Voorafgaand aan de gesprekken met dhr. Bekkers hebben wij hem in 2012 expliciet gevraagd of hij mandaat had van het College. Hij gaf daarop aan door de wethouders Buijtelaar en Van de Berg namens het College gemandateerd te zijn. Deze vraag van ons heeft Bekkers dus bevestigend beantwoord.

In november 2013, na ruim een jaar van vele gesprekken en uitgebreid onderzoek, was het duidelijk dat er nog steeds geen project volgens de contractuele afspraak aan ons was aangeboden. Op dat moment was er nota bene nog maar twee 2 jaar te gaan voordat de termijn van de O&R 2005 op 29 september 2015 zou aflopen.  Je zou verwachten dat er toen toch enige urgentie ervaren werd door het College en ambtenaren om zaken helder te krijgen en op te lossen met ons.  Hier was Bekkers voor aangewezen. Bekkers schrijft op 26 november 2016, op verzoek van de toenmalige directeur Kamphorst en in kopie aan ons en het college, de burgemeester en ambtenaar Mensink, dat hij meerdere malen aan de ambtelijke staf heeft gevraagd om een overzicht van de aanbiedingen, maar dat dit overzicht telkens niet aan hem werd verstrekt. Zie hiertoe punt 3 van de bijgevoegde e-mail van Bekkers d.d. 26 november 2013 aan bovengenoemde personen.

De afspraken met Bekkers beoogden (i) verantwoordelijkheid te nemen voor de ontstane situatie en af te wikkelen wat zich daarvoor leende en (ii) voor onderwerpen waarop partijen met elkaar van mening verschilden aan  “ fact finding” te doen, op basis van het horen van de indertijd betrokken sleutelfiguren.

Om voor ons onduidelijke redenen heeft het College zich van deze afspraken gedistantieerd. Kennelijk was waarheidsvinding en het oplossen van het jarenlange conflict toch niet de wens.

Als het College zich had gehouden aan de met Bekkers gemaakte (proces)afspraken, dan was er veel (financiële) ellende voorkomen, zoals een nog verdere verstoring van de relatie Vahstal-Gemeente, torenhoge advocaten- en proceskosten, interne kosten en ergernis en de per dag verder voor de stad oplopende rentevergoeding als gevolg van het lange tijdsverloop van de procedure(s). Opnieuw bleek de Gemeente helaas voor ons een onbetrouwbare contractspartij te zijn.

De brief van Bekkers voegen wij volledigheidshalve toe als bijlage.

Het zal u niet verbazen dat wij grote vraagtekens zetten bij de vraag of er nu werkelijk een intentie is bij het college en de ambtenaren om na meer dan dertig jaar procedures en onaangenaamheden het conflict met ons op te lossen. De rij met mensen met wie wij afspraken maakten is inmiddels lang.

Wij zijn benieuwd wie het College dit keer naar voren schuift en welk mandaat deze persoon heeft. Wie trekt er in Amersfoort werkelijk aan de touwtjes?

Wij zien de – in onze ogen kansloze – vernietigingsprocedure die het College kennelijk wil starten met vertrouwen tegemoet en bereiden inmiddels onze verdere juridische stappen voor. Wij blijven uiteraard bereid evt. vragen van uw kant te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

 J.J. Vahstal

Vahstal Holding BV en overige Vahstal bedrijven 

schrijven-Han-Bekkers-26-november-2013