Financieel GezondIn de mediaJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurMening van de BPARTV UtrechtVahstalVerkiezingenWestelijke Ontsluiting

RTV Utrecht – Kloof tussen Amersfoortse politiek en kiezer: ‘We kunnen niet alles oplossen’

Bron: RTV Utrecht

AMERSFOORT – Om de kloof tussen burger en politiek zoveel mogelijk te dichten, proberen politieke partijen in nauw contact te staan met hun kiezers. In de praktijk blijkt dat wat de partijen als belangrijkste uitdagingen zien, niet altijd aansluiting vindt bij de Amersfoorters.

Uit een rondgang van RTV Utrecht, De Stad Amersfoort en De Stadsbron langs de politieke partijen die actief zijn in de stad blijkt dat de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 momenteel door de partijen worden geschreven. Bij de grotere fracties is er meestal een programmacommissie die het voortouw neemt om te schrijven. Dit leidt tot een concept verkiezingsprogramma dat uiteindelijk door de leden moet worden vastgesteld.

De fracties proberen ieder op hun eigen manier hun oor te luisteren te leggen in de stad om te peilen wat er speelt in Amersfoort. Dat varieert van het langsgaan bij mensen door huis aan huis aan te bellen tot het organiseren van zogenoemde politieke cafés. Of hiermee een representatief beeld naar voren komt valt moeilijk te zeggen. Duidelijk is wel dat partijen uiteraard hun eigen speerpunten hebben waarbij de gesprekken met de achterban er vooral toe dienen om deze waar nodig aan te scherpen of bij te stellen.

De grotere partijen in de stad hebben als voordeel dat ze doorgaans veel leden hebben die als het meezit ook verspreid door de hele stad wonen. Uit de gesprekken komt naar voren dat dit de partijen het gevoel geeft dat de achterban een representatieve weerspiegeling vormt.

Zwerfvuil
Niet alle woordvoerders van de fracties willen ingaan op de vraag wat de belangrijkste verkiezingsthema’s worden om te voorkomen dat het lijkt dat deze op voorhand al vast staan. Uit de antwoorden kan wel worden opgemaakt dat woningbouw, de energietransitie en de zorg drie belangrijke onderwerpen in de verkiezingsprogramma’s zijn.

Interessant is dat uit een onderzoek van de gemeente onderwerpen naar voren komen die maar heel beperkt benoemd worden door de politieke partijen. In het najaar van 2019 vroeg de gemeente 4200 stadsgenoten naar hun mening in een zogenoemde monitor leefbaarheid en veiligheid. Geconcludeerd werd dat Amersfoorters vooral zorgen hebben over verkeersveiligheid, zwerfvuil, drugsoverlast en geluidsoverlast.

“Het klopt dat Amersfoorters nog wel eens andere onderwerpen belangrijk vinden, maar we kunnen niet alles oplossen en overal een antwoord op hebben. Onze kiezers verwachten denk ik wel dat we een beeld kunnen schetsen van hoe Amersfoort er in de toekomst uit moet zien”, zegt Tyas Bijlholt, lijsttrekker van D66.

Bewegingsruimte
Ook bij de VVD spelen de thema’s woningbouw, energietransitie en bereikbaarheid een grote rol voor de toekomst. “De bewegingsruimte voor een echt eigen lokaal beleid bij dergelijke grote thema’s is beperkt”, zegt bestuursvoorzitter Manfred Vogels. “Je hebt te maken met richtlijnen van provincie en rijk. Er moeten opgaves worden gerealiseerd. Toch wil je onderscheidend zijn en eigen accenten leggen. Dát is de grote uitdaging voor onze programmacommissie.”

Het zijn vooral de fracties met een lokaal karakter die aandacht vragen voor ander soort onderwerpen. De raadsleden Hans van Wegen en Ralph Langendam schrijven: ”Omdat wij geen verantwoording hoeven af te leggen aan een landelijke organisatie, kunnen wij ons richten op wat het beste is voor Amersfoort.” Wat hen betreft wordt direct gestopt met de westelijke ontsluiting en komt er vlot een overeenkomst in een lopend conflict met projectontwikkelaar Hans Vahstal, zodat dit ‘kostbare juridische traject’ wordt beëindigd.

Een uitgebreide versie van dit verhaal en een uitwerking van de gesprekken met alle fracties vindt u op de website van journalistiek platform De Stadsbron.