Vahstal

BPA Vragen Voortgang Schade Vahstal

Schriftelijke vragen aan het college
ex. artikel 47 Reglement van orde van de raad

Nummer: 2022-042
Datum: 8 juni 2022
Aan de voorzitter van de raad
Steller: Hans van Wegen (BPA)

Onderwerp: Voortgang schade met projectontwikkelaar Vahstal juni 2022
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het college van de hieronder aangegeven BPA Toelichting m.b.t. de Vahstal procedure op de
  hoogte ?
 2. Is het college nog steeds van mening dat de Vahstal zaak met “een sisser” zal aflopen?
 3. Zo ja waarom, zo nee waarom niet?
 4. Lopende de huidige coalitie onderhandelingen (waarbij Amersfoort2014 inmiddels is afgehaakt)
  is deze Vahstal vordering van essentieel belang. Hier is volgens de Burger Partij Amersfoort
  (BPA) heel veel geld bij betrokken. Vraag: betrekt het college de huidige onderhandelaars bij
  deze grote kostenpost voor de gemeente Amersfoort?
 5. Zo ja, wanneer, zo nee, waarom niet.


Toelichting
De BPA verkreeg de volgende openbare informatie met betrekking tot de recente regiezitting
waarbij de volgende afspraken met projectontwikkelaar Vahstal gemaakt:

 • de Memorie van Eis zijdens Vahstal c.s. wordt op 1 juli a.s. ingediend;
 • de Memorie van Antwoord zijdens de gemeente Amersfoort wordt op 30 september a.s.
  ingediend;
 • indien een Eis in Reconventie wordt ingesteld bij het Memorie van Antwoord, kan daarop
  uiterlijk 11 november a.s. bij Memorie van Antwoord in Reconventie worden gereageerd;
 • er vindt een tweede Regiezitting plaats in november (eerste of tweede week), met dien
  verstande dat afhankelijk van het verloop van de procedure en de inhoud van de processtukken,
  zal kunnen worden bezien of deze zitting doorgang moet vinden;
 • er vindt een (inhoudelijke) mondelinge behandeling plaats in december 2022;