Warmtenet

BPA vragen over Aardwarmte in nieuwe Stadhuis en het Warmtenet in Amersfoort –

Datum: 13 September 2022

Aan de voorzitter van de raad

Steller: Hans van Wegen, fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: BPA vragen Aardwarmte in Warmtenet en beoogd nieuw Het Stadhuis (HS) – 1 – 

Het college wordt verzocht – zie de BPA Toelichting, hier onder – de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College bekend met het feit, dat bij een storing of onderhoud aan een warmte wisselaar, radioactieve bestandsdelen vrij komen die opgevangen gesaneerd moeten worden? 

Zo ja: Is duidelijk wie is er dan verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden?  

 1. Bestaat er een plan, volgens het College, om dit op een veilige wijze uit te voeren? 
 2. Zo nee, waarom niet. 
 3. Zo ja, wilt u dit plan delen met de Raad?
 1. Is het bij het College bekend, dat er minimaal vier ( 4 ) aardwarmte putten geboord moeten worden, en dat een boorinstallatie een oppervlakte nodig heeft van anderhalf voetbalveld (9.600 m2), en dat na het boren, een pompstation een oppervlakte nodig heeft van ongeveer een half voetbalveld (3.200 m2).
 1. Zo ja, wordt er nu al ruimte rond Amersfoort vrij gehouden voor eventueel nieuwe boorinstallaties?  
 2. En zo ja, waar ?
 3. Zo nee, waarom niet. 
 4. Zo ja, welke ruimtes zijn dat, en waar ? 
 1. Is het College bekend met het feit dat de mogelijkheid bestaat dat een boorput dermate afkoelt dat de aardwarmte op den duur niet meer die temperatuur heeft die nodig is om een blok van warmte te voorzien? 
 1. Zo ja hoe houdt het College daar rekening mee 
 2. Zo nee, waarom niet 
 1. Is het College het met de BPA eens dat, mocht die situatie zich voordoen, er een nieuwe boorput moet worden ‘aangelegd’ van gelijke grote als hiervoor genoemd, en dat alle leidingen dan ook weer ondergronds aangesloten moeten worden?
 1. Op welke wijze houdt het College nu al rekening met dit scenario? 
 1. En welke maatregelen worden er door het College getroffen om hier direct op in te spelen?
 1. Heeft het College al na vraag gedaan bij andere gemeenten, die reeds van aardwarmte gebruik maken, en hoe hun ervaringen zijn? 
 1. Zo ja wat zijn de resultaten daarvan ?
 2. Zo nee, waarom niet ?
 3. Hebben die andere gemeenten een overzicht per periode (bijvoorbeeld kwartaal) van de temperatuur van het opgeboorde water en is daar een dalende trend uit op te maken? 
 4. Welke strategie volgen die andere gemeenten in het kader van een dalende watertemperatuur?
 1. Is het al bij het College bekend, welke brandstof er gebruikt zal worden om op piekdagen of bij onderhoud, het warmwaternet op temperatuur te houden? 
 1. Zo ja, welke brandstof betreft dit. 
 2. Zo nee, waarom is dit nog niet bekend?
 1. Zorgt er College er ook voor, dat in verband met leveringszekerheid met betrekking tot Warmte in het beoogde Warmtenet in Amersfoort er ook een Aardgas aansluiting en Aardgas boiler aanwezig zijn ?
 1. Zo ja, hoe dan ?
 2. Zo nee, waarom niet ?
 1. Zorgt er College er ook voor, dat in verband met leveringszekerheid met betrekking tot Warmte in het beoogde nieuwe Het Stadhuis (HS) in Amersfoort er ook een Aardgas aansluiting en Aardgas boiler aanwezig zijn ?
 1. Zo ja, neemt U dat dan mee in uw Aanbesteding ?
 2. Zo nee, waarom niet ?
 1. Is het bij het College bekend dat er bij, al dan niet diepte, boringen, een kans bestaat op aardbevingen, het vervuilen van grondwater van Vitens en het onverwacht aanboren van olie en gas? 
 1. Zo ja, Welke mitigerende maatregelen worden door het College getroffen om deze risico’s weg te nemen? 
 2. Heeft het College vastgelegd wie er dan aansprakelijk is voor de kosten, mochten de risico’s zich onverhoopt toch voordoen?
 3. Zijn, volgens het College de hoge investeringskosten ( €15 tot € 25 miljoen euro ) in het beoogde Warmtenet in Amersfoort nu al onderdeel van de ( toekomstige) gemeentelijke Begroting? 
 1. Zo ja, hoeveel heeft het huidige College dan begroot ?
 2. Zo nee, waarom niet?
 1. Zijn, volgens het College de hoge investeringskosten ( € 5 tot € 13 miljoen euro ) voor de aardwarmte van het beoogde nieuwe Het Stadhuis (HS) in Amersfoort onderdeel van de gemeentelijke begroting? 
 2. Zo ja, hoeveel heeft het huidige College dan begroot ?
 3. Zo nee, waarom niet?

Namens de BPA fractie, 

Hans van Wegen, 

fractievoorzitter Burger Partij Amersfoort (BPA)

BPA Toelichting

Zoals algemeen bekend, wil de Gemeente Amersfoort in 2030, Co2 neutraal zijn. 

Dit zal niet makkelijk gaan en zal zeer hoge kosten en heel veel ongemak met zich mee brengen. 

Naast windmolens, biomassa centrales en zonnevelden, is door de huidige D66 en GroenLinks coalitie ook bedacht dat Amersfoort gaat inzetten op aardwarmte. 

Maar wat brengt deze aardwarmte met zich mee? Zijn de kosten, de risico’s en planologisch problemen al bekend? 

De BPA wil helder krijgen of binnen de gemeente Amersfoort dezelfde urgentie bestaat dat al deze vraagstukken een acceptabel antwoord krijgen, voordat er onomkeerbare beslissingen worden genomen waar we later spijt van krijgen.

Binnenkort speelt aardwarmte ook bij ons beoogde nieuwe Het Stadhuis (HS) op het Trapezium bij het Soesterkwartier.

Echter ook daar is nog geen enkele onderzoek gedaan naar Kosten, beschikbaarheid over voldoende Warmte, en zo ja, op welke diepte, en de eventuele conflicterende situatie met ons zeer kwetsbare grondwater van Vitens enz.