Burgemeester en WethoudersKwaliteit van bestuur

Gedragscode voor raadsleden 2011

Dit is de Gedragscode voor gemeenteraadsleden in Amersfoort. Een zeer belangrijke zin, zie Deel II, punt 2.4 vindt U hieronder gemarkeerd !

De gedragscode bestaat uit twee delen:

deel 1 – kernbegrippen die de gedragscode in een breder kader plaatsen; ze vormen als het ware de algemene uitgangspunten voor de gedragscode;

deel 2 – de feitelijke gedragsregels; het rechtskarakter van de gedragscode is dat van een interne regeling in aanvulling op de wettelijke regels.

Deel I: Kernbegrippen

In de sfeer van goede omgangsvormen gaat het erom, dat het individuele raadslid herkent en voorkomt dat hij in een situatie terechtkomt waarin hij de schijn tegen heeft. Het correcte optreden van het individuele raadslid draagt ertoe bij dat de gemeenteraad zich naar binnen en naar buiten kan manifesteren als een betrouwbaar en gezaghebbend orgaan. Consensus over omgangsvormen komt de kwaliteit en integriteit van het bestuur als geheel ten goede. In onze maatschappij is in feite veel mogelijk zolang het strafrecht niet wordt overtreden. Wat strafrechtelijk niet aan de kaak kan worden gesteld, kan in de openbaarheid toch als bedenkelijk worden aangemerkt. Op basis van deze gedragscode zijn raadsleden hierop aanspreekbaar.

  • Goed bestuur

Een raadslid is zich er van bewust dat hij deel uitmaakt van het gemeentebestuur en medeverantwoordelijk is voor een goed bestuur voor de stad.

  • Onafhankelijkheid

Een raadslid vermijdt iedere vorm van belangenverstrengeling.

  • Openheid

Een raadslid is aanspreekbaar op de keuzen die hij maakt bij de besluiten die hij neemt.

  • Zorgvuldigheid en respect

Het handelen van een raadslid is zodanig dat organisaties en burgers met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. Dit respectvol handelen geldt ook binnen de gemeente, jegens collega-raadsleden, collegeleden en leden van de organisatie met inachtneming van ieders rol.

  • Belangen kiezers en totstandkoming besluit
  • In de voorbereiding van een raadsbesluit kan een raadslid ook een belangenbehartigingsfunctie voor (groepen) burgers hebben. Ook het adviseren van burgers past in dit stadium binnen de uitoefening van het raadslidmaatschap.
  • Als lid van de gemeenteraad maakt het raadslid op het moment van de besluitvorming zijn eigen afwegingen zonder last of ruggespraak, uiteraard binnen de eigen politieke kaders.
  • Na de besluitvorming door de gemeenteraad en bij uitvoering van landelijke regelgeving treedt een raadslid niet op als woordvoerder van een tegenpartij van de gemeente in juridische geschillen met de gemeente.
  • Betreft het genomen besluiten van college of burgemeester, dan past het het raadslid slechts gebruik te maken van de controlerende bevoegdheid die hij als raadslid heeft. Een afwijkend standpunt over genomen besluiten door de raad zelf kan hij uiteraard (blijven) uitdragen, maar wel vanuit de erkenning dat het besluit bindend is, ook voor individuele raadsleden die het niet met het besluit eens waren.

Deel II: gedragscode

  1. Algemene bepalingen

1.1    Deze gedragscode geldt voor de raadsleden.

1.2   De code is openbaar en wordt gepubliceerd.

1.3   Onder raadsleden worden in deze code ook bedoeld buitengewone fractieleden.

1.4   Waar melding plaats moet vinden, gebeurt dat bij de griffier.

1.5   Waar de wet publicatie eist, draagt de griffier zorg voor publicatie. Voor het overige registreert de griffier meldingen.

1.6 De leden van de raad ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

2.    Integriteitsvraagstukken en rol burgemeester, fractievoorzitters, griffier

2.1 De burgemeester heeft een eigen verantwoordelijkheid bij het bewaken van de integriteit van de gemeenteraad.

2.2 De fractievoorzitters zijn aanspreekbaar op integriteitskwesties binnen hun eigen fractie en het fractievoorzittersoverleg is het orgaan waar het onderwerp geagendeerd kan worden.

2.3 Ieder raadslid signaleert zelf een potentieel of reëel belangenconflict, waar deze code geen antwoord op geeft. Bij twijfelgevallen wendt het lid zich tot de burgemeester.

2.4 Wanneer een raadslid ten aanzien van een ander raadslid vragen heeft met betrekking tot integriteit neemt hij of zij contact op met de burgemeester. Daarvoor heeft hij eerst zelf contact gehad met het betreffende raadslid.

2.5 De griffier is vraagbaak en adviseur in onderwerpen rond integriteit en gedragscode.

3.    Belangenverstrengeling

3.1 Een raadslid doet opgave van zijn financiële belangen in ondernemingen en organisaties.

Bij financiële belangen in ondernemingen en organisaties kan worden gedacht aan het bezit van aandelen, effecten, opties en uitstaande vorderingen e.d. in/op organisaties en instellingen die betrokken zijn bij activiteiten van de gemeente Amersfoort op het gebied van bijvoorbeeld inkoop, aanbesteding, gronduitgifte, bouwen en subsidieverlening.

3.2 Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt het raadslid (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

3.3 Een raadslid meldt de situatie waarbij mogelijkerwijs tegengestelde belangen zijn functioneren in het gedrang brengen.

3.4 Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een raadslid over een

onderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij de besluitvorming daarover aan in

hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat en onthoudt hij zich in voorkomende

gevallen van steming.

3.5 Een raadslid neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.

4.    Andere functies

4.1 Bij het aangaan of aanhouden van andere functies weegt het raadslid af of hierdoor belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan.

4.2 Een raadslid blijft attent op het melden van tussentijdse veranderingen in zijn andere functies.

4.3 Een raadslid meldt het ook als hij in het kader van een andere functie activiteiten ontplooit die (de schijn van) belangenverstrengeling zouden kunnen opleveren, bijvoorbeeld als die bij besluitvorming aan de orde is.

5.    Informatie

5.1 Een raadslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij verstrekt derden niet vroegtijdig informatie voor zover dit als onzorgvuldig en incorrect kan worden gezien.

5.2 Een raadslid maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen niet-openbare informatie.

5.3 Een raadslid maakt brieven niet openbaar en stuurt e-mails niet door zonder instemming van de afzender. Bij twijfel over de bedoeling van de afzender informeert hij hier eerst naar.

5.4 Een raadslid neemt geen deel aan discussiefora of sociale media onder een schuilnaam.

6.    Aannemen van geschenken

6.1 Wanneer een raadslid een geschenk krijgt aangeboden moet hij of zij steeds overwegen of hier zijn of haar onafhankelijkheid tegenover de aanbieder wordt aangetast (en zo ja, het geschenk niet aannemen).

6.2 Geschenken en giften waarvan een raadslid vermoedt dat een tegenprestatie wordt verwacht, worden niet aanvaard.

6.3 Geschenken en giften die een raadslid uit hoofde van zijn raadslidmaatschap ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50 vertegenwoordigen zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht. Geschenken en giften die een waarde van € 50 of minder vertegenwoordigen worden gemeld en kunnen worden behouden.

7.    Gebruik van gemeentelijke voorzieningen

7.1 Gemeentelijke eigendommen of voorzieningen (waaronder het gebruik van kopieerfaciliteiten en telefoonverbindingen) zijn niet bedoeld voor persoonlijke of partij doeleinden.

7.2 In overleg met de griffier kunnen hierop uitzonderingen gemaakt worden (bijvoorbeeld voor het gebruik van vergaderruimte).