SociaalSociale ZakenVragen

Vragen – Correctheid Indicatie Thuishulp

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2014

Nummer: 2015-046
Datum: 29 april 2015
Aan de voorzitter van de gemeenteraad.
Steller vragen: BPA
Aan:  B&W van Amersfoort, ter attentie van de burgemeester, de heer L.M.M. Bolsius

Geachte heer L.M.M. Bolsius,

Op grond van het reglement van orde van de gemeenteraad van Amersfoort, wil de BPA graag de volgende vragen aan het College van B&W stellen.

Onderwerp: Vindt de indicatie van thuishulp in Amersfoort wel correct plaats ?

De Burger Partij Amersfoort (BPA) bereiken van diverse kanten zorgwekkende berichten die erop duiden:

 1. dat er flink in de huishoudelijke hulp van cliënten wordt gesneden onder het mom te willen onderzoeken hoeveel werk er kan worden verzet het een geringer aantal werkuren.
 2. dat de thuiszorg organisaties zich genoodzaakt zien goedkoper en onervaren personeel onder de kostprijs in dienst te nemen.
 3. en dat de keukentafelgesprekken door cliënten worden ervaren als een ‘wassen neus’, namelijk het zijn vaak helemaal geen fysieke keukentafelgesprekken, maar schriftelijke standaard briefjes.

Ook stelt de BPA vast dat:

 • de provincie Utrecht de gemeente Amersfoort de beschikking heeft gegeven over het volledige wettelijk jaarbudget voor het sociaal domein.
 • de gemeente het voornemen heeft de bezuinigingen op het sociaal domein dit jaar geleidelijk in te voeren.
 • de gemeente verantwoordelijk is voor het toekennen van hulp in de huishouding.
 • de gemeente verantwoordelijk is voor het informeren van cliënten over wijzigingen in het aantal uren hulp.
 • de hulp in de huishouding in eerste instantie om mensen gaat en niet bedoeld is als proeftuin.

Bovenstaande levert voor de BPA de volgende vragen op:

 1. Is het College van bovenstaande zorgwekkende berichten op de hoogte? (graag per punt 1, 2 en 3 zie hierboven aangeven)
 2. Zo ja bij elk punt: Welke maatregelen is het College voornemens te nemen om deze problematiek het hoofd te bieden?
 3. Zo nee bij elk punt: Welke acties gaat de gemeente nemen om deze zorgwekkende berichten te verifiëren en / of valideren?
 4. In hoeverre erkent het College de bovenstaande overwegingen? (graag wederom per punt 1, 2 en 3 hierboven aangeven)
 5. Deelt het College, in het licht van bovenstaande, de visie van de BPA dat er acute noodzaak is tot brede evaluatie (met terugwerkende kracht) van echte keukentafel-gesprekken en tevredenheid van cliënten gedurende de transitie?
 6. Deelt het College de zorgen van de BPA omtrent de volgende gevolgen van bovenstaande berichten: (graag ook weer per punt antwoorden)
 7. De kwaliteit van en de kennis in de thuiszorg holt achteruit wanneer ervaren (dure) werknemers worden vervangen door onervaren (goedkope) krachten.
 8. De cliënt tevredenheid zal sterk afnemen wanneer men tijdens of na het keukentafelgesprek niet het gevoel krijgt serieus genomen te worden, wanneer dit bijvoorbeeld door het aantal toegewezen uren wordt gereflecteerd?
 9. De thuiszorg door deze combinatie van maatregelen en gevolgen in een neerwaartse spiraal terechtkomt, waardoor we effectief kunnen spreken van het ‘kapot’ bezuinigen van de thuiszorg in Amersfoort?
 10. Wat verstaat het College eigenlijk precies onder een Keuken-tafel-gesprek?
 11. Of gebruikt het College hier handig een uitdrukking die in de praktijk de lading niet dekt?

In afwachting van uw beantwoording,

de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA),

Ralph Langendam en Hans van Wegen.