Kwaliteit van bestuurVragen

Vragen – Waarom hebben niet alle inwoners kandidatenlijsten ontvangen?

1

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad

Nummer:

Datum: 15 mei 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Kandidatenlijsten van de gemeenteraadverkiezingen van Amersfoort niet ontvangen

Het College wordt verzocht, n.a.v. onderstaande BPA Toelichting, de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College op de hoogte van de informatie, zoals genoemd in de BPA toelichting?
 2. Hoe duidt het College het feit dat veel Amersfoortse burgers claimen geen kandidatenlijst voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen te hebben ontvangen?
 3. Is het College hierdoor voornemens om de effectiviteit van de benutte distributiemethode voor kandidatenlijsten te laten onderzoeken?

  1. Zo nee, waarom niet?
 4. Geeft voorgenoemde voor het College reeds aanleiding om voor de distributie van kandidatenlijsten naar een nog effectievere methode te zoeken?

  1. Zo nee, waarom niet?
 5. Ziet het College iets in het plan van de BPA om naast de stempassen ook de kandidatenlijsten persoonlijk aan Amersfoorts kiesgerechtigden te gaan versturen?

  1. Zo nee, waarom niet?

  2

Toelichting BPA

Veel burgers hebben de Burger Partij Amersfoort (BPA) na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen benaderd dat zij geen kandidatenlijst hebben ontvangen van de gemeente, terwijl zij wel een stempas hebben ontvangen.

Daar waar stempassen aan de mensen persoonlijk worden verstuurd geldt dit niet voor de kandidatenlijsten. Deze worden huis-aan-huis verspreid, waardoor er hoogstens een kandidatenlijst per huishouden of woongemeenschap wordt verstrekt.

De BPA ziet graag dat de kandidatenlijsten niet alleen persoonlijk, maar indien mogelijk ook nog een keer samen met de stempassen worden verstuurd. Dit geeft meer zekerheid dat iedere stemgerechtigde Amersfoorter niet alleen de stempas ontvangt, maar hierbij ook weet op wie er te stemmen valt.

De kans op het niet ontvangen van een kandidatenlijst bij huis-aan-huisverspreiding is onzes inziens veel groter dan bij persoonlijke adressering. Om enkele voorbeelden te noemen:  Het komt regelmatig voor dat huis-aan-huis bladen niet of nauwelijks verspreid worden in straten binnen Amersfoort.  Een lid van het huishouden of woongemeenschap kan de huis-aan-huis bladen claimen waardoor andere bewoners deze niet onder ogen krijgen.  Huis-aan-huis bladen belanden vaak direct in het ronde archief.  Persoonlijk verstuurde post wordt door menig ontvanger serieuzer behandeld en raakt daardoor minder vaak zoek.