Kwaliteit van bestuurVragen

Antwoorden – Waarom hebben niet alle inwoners kandidatenlijsten ontvangen?

Gemeente Amersfoort

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN

Reglement van orde van de raad (artikel 43)

Docs.nr 5791199

Nr. 2018 – 039

Vragen van raadslid Hans van Wegen (Burger Partij Amersfoort), over “Kandidatenlijsten van de gemeenteraadsverkiezingen van Amersfoort niet ontvangen”, conform Reglement van orde van de raad, ontvangen 15 mei 2018.

ANTWOORD van het college dd. 1 juni 2018.

TOELICHTING door fractie Burger Partij Amersfoort

Veel burgers hebben de Burger Partij Amersfoort (BPA) na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen benaderd dat zij geen kandidatenlijst hebben ontvangen van de gemeente, terwijl zij wel een stempas hebben ontvangen.

Daar waar stempassen aan de mensen persoonlijk worden verstuurd geldt dit niet voor de kandidatenlijsten. Deze worden huis-aan-huis verspreid, waardoor er hoogstens een kandidatenlijst per huishouden of woongemeenschap wordt verstrekt.

De BPA ziet graag dat de kandidatenlijsten niet alleen persoonlijk, maar indien mogelijk ook nog een keer samen met de stempassen worden verstuurd. Dit geeft meer zekerheid dat iedere stemgerechtigde Amersfoorter niet alleen de stempas ontvangt, maar hierbij ook weet op wie er te stemmen valt.

De kans op het niet ontvangen van een kandidatenlijst bij huis-aan-huisverspreiding is onzes inziens veel groter dan bij persoonlijke adressering. Om enkele voorbeelden te noemen:

  • Het komt regelmatig voor dat huis-aan-huis bladen niet of nauwelijks verspreid worden in straten binnen Amersfoort.
  • Een lid van het huishouden of woongemeenschap kan de huis-aan-huis bladen claimen waardoor andere bewoners deze niet onder ogen krijgen.
  • Huis-aan-huis bladen belanden vaak direct in het ronde archief.
  • Persoonlijk verstuurde post wordt door menig ontvanger serieuzer behandeld en raakt daardoor minder vaak zoek.

VRAGEN AAN & ANTWOORDEN VAN HET COLLEGE

Afgestemd portefeuillehouder: Bolsius

Vraag 1:

Is het College op de hoogte van de informatie, zoals genoemd in de BPA toelichting?

Antwoord 1:

Nee. Bij het team verkiezingen zijn geen klachten binnengekomen over de bezorging van kandidatenlijsten. Deze huis-aan-huis -biljetten (kandidatenlijsten) zijn op donderdag 8 maart door PostNL bezorgd bij de kiezer. De kandidatenlijst is niet ingevouwen in een krant of reclame bezorgd, maar is separaat bezorgd. De adressen met een JA/NEE sticker of een NEE/NEE sticker hebben ook een kandidatenlijst ontvangen. Amersfoort kent ruim 75.000 woonadressen. Op elk adres wordt kandidatenlijst bezorgd. Wij houden altijd kandidatenlijsten achter voor als hier vraag naar is (bijvoorbeeld als een inwoner de kandidatenlijst kwijt is geraakt). Bij het team verkiezingen is slechts één verzoek om een kandidatenlijst binnengekomen van een “verzamelaar”. Betrokkene heeft van bijna elke verkiezing een kandidatenlijst en wilde van deze verkiezing ook nog een extra lijst zodat zijn verzameling compleet is.

Vraag 2:

Hoe duidt het College het feit dat veel Amersfoortse burgers claimen geen kandidatenlijst voor de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen te hebben ontvangen?

Antwoord 2:

Zie antwoord 1.

p.1

Vraag 3:

Is het College hierdoor voornemens om de effectiviteit van de benutte distributiemethode voor kandidatenlijsten te laten onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3:

Wij hebben geen enkele aanwijzing dat kandidatenlijsten niet zijn bezorgd. Er is derhalve geen aanleiding om dit verder te laten onderzoeken.

Vraag 4:

Geeft voorgenoemde voor het College reeds aanleiding om voor de distributie van kandidatenlijsten naar een nog effectievere methode te zoeken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4:

Nee, zie antwoord op vraag 1 en vraag 3.

Vraag 5:

Ziet het College iets in het plan van de BPA om naast de stempassen ook de kandidatenlijsten persoonlijk aan Amersfoorts kiesgerechtigden te gaan versturen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5:

Nee. Er is geen enkele aanleiding kandidatenlijsten persoonlijk te verzenden. Dit brengt extra kosten met zich mee bovendien kan dit leiden tot de discussie of per huishouden moet worden bezorgd of bijvoorbeeld per inwoner op naam.

Inlichtingen:

Afd. Burgerzaken, J.H.C. van der Ree, mail: jhc.vanderree@amersfoort.nl, tel 033-4695049

p.2