Gevaarlijke VerkeersituatiesVeiligheidVragen

Antwoorden – Onveilige Rotondes in Amersfoort

Gemeente Amersfoort

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN

Reglement van orde van de raad (artikel 43)

Docs.nr 5795986

Nr. 2018 – 043

Vragen van raadslid Van Wegen (BPA) over “Onveilige Rotondes in Amersfoort”, conform Reglement van orde van de raad, ontvangen 29 mei 2018.

ANTWOORD van het college dd. 19 juni 2018.

TOELICHTING door fractie BPA

Op 11 april 2018 publiceerde RTL Nieuws de resultaten van haar onderzoek naar de veiligheid van verkeersrotondes in Nederland. “Nederland telt steeds meer rotondes. Ze verschijnen in alle soorten en maten met elk eigen verkeersregels. En dat zorgt niet alleen voor onverwachte en onoverzichtelijke situaties, maar leidt ook tot onnodig veel ongevallen.”

Opvallend is de opmerking: “Sinds 1998 wordt al gepleit voor eenheid in rotondes.

Daarom is een richtlijn opgesteld, die is onderschreven door alle partijen die te maken hebben met verkeersveiligheid. Maar bij aanleg van nieuwe rotondes worden de regels regelmatig genegeerd. En dat leidt weer tot onveilige situaties en ongevallen.

Van de 253 rotondes binnen de bebouwde kom met de meeste ongevallen, voldoet maar liefst 65 procent niet aan de richtlijn.”

Dit bewijst dat rotondes die niet aan de CROW richtlijn voldoen relatief gezien veel gevaarlijker zijn”, stelt hoogleraar Van Wee.

De verschillende type rotondes werken risico verhogend. Het is vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid goed dat er rotondes worden aangelegd, maar doe het dan wel consistent. Uniformiteit komt de verkeersveiligheid ten goede.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ergert zich aan de eigenwijsheid van wegbeheerders. “Wees verstandig en probeer niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden.”

Zie

https://www.rtlnieuws.nl/sites/default/files/content/documents/2018/04/11/Verantwoo

rding_onderzoek_rotondes_RTL_Nieuws_0.pdf voor de verantwoording van dit onderzoek.

Ook de rotondes van de gemeente Amersfoort staat er in dit onderzoek gekleurd op.

Met name de volgende vier rotondes trekken de aandacht van de BPA. Tussen 2014 en 2017 waren er

  • 6 ongevallen op rotonde De Nieuwe Poort
  • 6 ongevallen op de rotonde met Arnhemseweg, Bergstraat, Leusderweg, Prinses Julianaplein
  • 5 ongevallen op de rotonde met Flierbeeksingel, Kamp, Scheltussingel, Van Randwijcklaan
  • 4 ongevallen op de Stichtse Rotonde

Zie ook

Basiskenmerken van kruispunten en rotondes:

https://www.crow.nl/publicaties/basiskenmerken-kruispunten-en-rotondes

Met de verbouwing van rotonde De Nieuwe Poort in het verschiet hoopt de BPA dat Amersfoort de CROW-richtlijnen na zal leven om niet alleen de doorstroming, maar ook de verkeersveiligheid in Amersfoort te bevorderen.

Hans van Wegen

BPA

VRAGEN AAN & ANTWOORDEN VAN HET COLLEGE

Afgestemd portefeuillehouder: Buijtelaar

Vraag 1:

Is het College op de hoogte van de informatie, zoals genoemd in de toelichting, en kan zij de juistheid van het onderzoek, betreffende Amersfoort, onderschrijven?

Antwoord 1:

Ons college is bekend met de ongevallenregistratie zoals verkeersbureau VIA bijhoudt. Het is ons ook bekend dat op de genoemde rotondes Nieuwe Poort, Prinses Julianaplein, Kamp-Flierbeeksingel en Stichtse Rotonde meerdere ongevallen over de laatste jaren hebben plaatsgevonden. Uiteraard heeft dit onze aandacht. De Nieuwe Poort staat mede daardoor op de politieke agenda, evenals het Prinses Julianaplein.

Vraag 2:

In Amersfoort mogen fietsers vaak de rotonde in twee richtingen om fietsen.

Dit wijkt af van de CROW-richtlijnen. Waarom heeft, volgens het College, de gemeente Amersfoort hier desondanks voor gekozen?

Antwoord 2:

Uw stelling dat het in twee richtingen rond een rotonde fietsen afwijkt van de richtlijnen van de CROW is onjuist. De CROW-aanbevelingen en –richtlijnen laten ruimte voor verschillende verschijningsvormen van rotondes. De keus voor fietsers in één of twee richtingen rondom een rotonde hangt van diverse factoren af. Dit zijn bijvoorbeeld op de rotonde aansluitende fietsinfrastructuur, beschikbare ruimte en verkeersintensiteiten. Verkeersveiligheid is bij die keuze een aspect dat altijd integraal wordt meegenomen. Zo wordt bij het ontwerpen van rotondes bijvoorbeeld rekening gehouden met het te verwachten gedrag van fietsers. Ook als een fietspad behorend bij een rotonde wordt ontworpen als éénrichtingsfietspad, zien we dat het vaak in twee richtingen wordt gebruikt. Daar waar te voorspellen is dat dit in grotere mate zal gebeuren wordt vaak gekozen om een fietspad aan te leggen dat in twee richtingen bereden mag worden. In bepaalde gevallen vinden we het dus veiligere oplossing dit gedrag te formaliseren. De CROW-publicatie ‘Eenheid in rotondes’ kent dan ook specifieke aanbevelingen voor de vormgeving van rotondes met in twee richtingen bereden fietspaden.

Vraag 3:

Voor welke rotondes in Amersfoort is er bij aanleg van de CROW-richtlijnen afgeweken? En voor ieder van deze afwijkende rotondes:

  1. Op welke punten is er van de richtlijn afgeweken?
  2. Waarom is op dit punt van de richtlijn afgeweken?

Antwoord 3:

Bij antwoord 2 is genoemd dat fietsers in twee richtingen geen afwijking is van de richtlijnen en is aangegeven welke overwegingen meewegen in de keuze voor fietsers in twee richtingen. Op wegen in beheer bij de gemeente Amersfoort liggen 36 rotondes. Het gaat te ver om per rotonde alle vormgevingsaspecten en ontwerpkeuzes toe te lichten. Uitgaande van drie vormgevingsaspecten:

a. hebben fietsers voorrang?

b. is er een vrijliggend fietspad?

c. gaan fietsers in dezelfde richting de rotonde rond als het gemotoriseerde verkeer?

Kan gesteld worden dat:

  1. in Amersfoort bij alle rotondes binnen de bebouwde kom de fietser voorrang heeft (uitgezonderd één fietsoversteek op de bypass van rotonde 16 in Vathorst, waar uit verkeersveiligheidsoverwegingen is gekozen voor fiets uit de voorrang);
  1. vrijwel alle rotondes in Amersfoort een vrijliggend fietspad hebben. Uitzonderingen zijn de rotonde Borneoplein en Poortersdreef-Patriciërslaan. Deze zijn (deels) voorzien van fietsstroken.
  1. op het merendeel van de Amersfoortse rotondes het fietspad in twee richtingen mag worden bereden. Zoals in het antwoord op vraag 2 is aangegeven betekent dit niet een afwijking van de richtlijnen.

Vraag 4:

Wat adviseert de provincie Utrecht aan de gemeenten, waaronder Amersfoort, over het hanteren van de landelijke CROW-richtlijnen?

Antwoord 4:

Tenzij een rotonde raakvlakken heeft met wegen of fietspaden die in beheer zijn van de provincie wordt door de provincie geen advies gegeven.

Vraag 5:

Is het College voornemens om bij de verbouwing van rotonde De Nieuwe Poort de CROW-richtlijnen te volgen?

a. Zo nee of niet integraal: Waarom niet?

Antwoord 5:

Ja, de CROW-aanbevelingen en – richtlijnen zijn uitgangpunt bij het ontwerp van infrastructuur en dus ook rotondes. Niettemin kunnen specifieke omstandigheden het nodig maken hiervan weloverwogen en beargumenteerd af te wijken.

Vraag 6:

Is het College voornemens om bij de aanleg of verbouwing van Amersfoortse rotondes de CROW-richtlijnen te volgen?

a. Zo nee of niet integraal: Waarom niet?

Antwoord 6:

Zie het antwoord op vraag 5.

Inlichtingen

Afd. Stad en Ontwikkeling: Peter Richters, tel 033-469 4975