Vragen

Vragen – Vervuilde Afvalstromen

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad

Nummer: 2018-061

Datum: 26 Augustus 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Aanvullende vragen Vervuilde Afvalstromen

Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College op de hoogte van de onderstaande toelichting?
 2. Hoe is de verantwoordelijkheid voor de zuiverheid van de verschillende afvalstromen verdeeld tussen ROVA en de gemeente Amersfoort?
  1. Welke (prestatie)afspraken zijn er met ROVA gemaakt over de zuiverheid van de afvalstromen?
  2. Indien hiervan sprake is, welke tarieven / sancties hanteert ROVA aan Amersfoort bij het niet nakomen van deze afspraken?
  3. Indien hiervan sprake is, hoe wordt hierin financieel voorzien? En wordt dit doorbelast aan de burger middels de afvalstoffenheffing?
 3. Is er sprake van extra mogelijke nascheidingsmethodieken bij vervuilde afvalstromen?
  1. Zo ja, welke? en wordt dit reeds toegepast voor het Amersfoortse afval?
 4. Hoe werken ROVA en Amersfoort samen om de zuiverheid van de verschillende afvalstromen te garanderen?
  1. Welke methoden van handhaving hanteren ROVA en / of Amersfoort?
  2. Welke capaciteit is er voor deze handhaving beschikbaar?
  3. Welke sancties leggen ROVA en / of Amersfoort aan burgers op bij een overtreding?
 5. Hoe waarborgt het College de privacy van burgers bij de handhaving c.q. constatering van overtredingen?
 6. Hoe beschermt het College burgers die het slachtoffer zijn van illegale afvaldump door passanten in hun mobiele containers binnen de handhavingsprocedure?

________________________________________________

Toelichting:

Op 3 juli 2018 organiseerde het CDA een Ronde over de stand van zaken met betrekking tot de uitrol van het nieuwe afvalinzamelingssysteem. Tijdens deze bijeenkomst zijn de raadsleden hierover geïnformeerd door de belastte wethouder en ambtenaren. Aangezien niet alle mondeling gestelde vragen direct van een antwoord konden worden voorzien stelt de BPA-fractie haar resterende vragen schriftelijk.

Voor de succesvolle gescheiden inzameling van afval is het noodzakelijk dat de verschillende afvalstromen voldoende zuiver zijn om tot nieuwe grondstof te kunnen dienen. Afhankelijk van de mogelijke resterende nascheidingsmethodieken en gevoeligheid van de afvalstroom voor onzuiverheden is het nodig om een bepaalde mate van zuiverheid van de stroom te borgen voordat tot verwerking kan worden overgegaan.

Nu er met het nieuwe afvalinzamelingssysteem door de burger meer moeite gestoken behoort te worden in de bronscheiding is het aannemelijk dat hierbij meer “fouten” gemaakt zullen worden. Deze moeite zit hem in het niet langer aan huis ophalen van restafval. In plaats van restafval wordt straks PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons) aan huis opgehaald en moet het restafval naar toegewezen containers in de buurt worden weg gebracht. Voor dit inleveren gebruikt de burger een pasje. Hiermee wordt onder meer het aantal stortingen per container bijgehouden om te weten wanneer lediging van de container nodig is.

Wanneer burgers het niet zo nauw nemen met de regels kan de BPA zich voorstellen dat zij andere afvalstromen, zoals PMD, die nog wel aan huis worden opgehaald, vervuilen met restafval. Deze vervuiling van de afvalstroom door extra restafval vormt mogelijk een probleem bij de verwerking. Wij kunnen ons voorstellen dat er prestatieafspraken bestaan tussen de gemeente en de afvalverwerker (ROVA) over de zuiverheid van de afvalstroom op last van hogere kosten voor de afvalverwerking. Tevens kunnen wij ons voorstellen dat hieraan gelieerd handhavingsmethoden en handhavingscapaciteit beschikbaar worden gesteld en dat er sancties zijn verbonden aan het overtreden van de regels door burgers.

Aangezien er gebruik gemaakt wordt van een pasjessysteem met een pasje per huishouden voor een specifieke container attenderen wij het College erop dat deze informatie geanonimiseerd gebruikt kan worden om opvallende afwijkingen in de hoeveelheid restafval per container per aantal huishoudens te meten en hierop gerichte controle van de aan huis opgehaalde afvalstromen uit te voeren. Wel moet men erop bedacht zijn dat veel mobiele afvalcontainers onafgesloten aan de openbare weg staan. Hierdoor kunnen burgers vaak niet voorkomen dat passanten iets afwijkends in deze containers gooien.