Kwaliteit van bestuurVragen

Vragen – Voorzitterschap van de Gemeenteraad

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad

Nummer: 2018-060

Datum: 26 Augustus 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Voorzitterschap van de Gemeenteraad

Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het College op de hoogte van de onderstaande toelichting en de inhoud van de VPPG-nieuwsbrief d.d. 5 juni 2018; meer specifiek het vierde voorstel van prof. Twan Tak?
  2. Is het College van mening dat in een duaal systeem de Gemeenteraad, als hoofd van de gemeente, het voorzitterschap c.q. de leiding formeel niet zou behoren toe te vertrouwen aan een lid en portefeuillehouder van het College?
    1. Zo nee, waarom niet?
  3. Hoe duidt het College de invulling van de rol van voorzitter van de Gemeenteraad door de Burgemeester in relatie tot de implementatie van het dualisme in Amersfoort?
  4. Hoe duidt het College het vierde voorstel van prof. Twan Tak zoals geformuleerd in de VPPG-nieuwsbrief van 5 juni 2018?
  5. Is het College voornemens om naar aanleiding van dit voorstel haar visie erop kenbaar te maken aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), dan wel de Rijksoverheid?
    1. Zo nee, waarom niet?

________________________________________________

Toelichting:

De rol van voorzitter van de Gemeenteraad wordt wettelijk ingevuld door de Burgemeester. De Burgemeester van Amersfoort is naast voorzitter van het College ook portefeuillehouder op de gebieden: Algemeen bestuur, Juridische zaken, Public affairs, Veiligheid, Dierenwelzijn en Archeologie. Onder meer in het geval de raad vergaderd over onderwerpen binnen een van deze portefeuilles is afgesproken dat de vicevoorzitter, een lid uit de Gemeenteraad, het voorzitterschap overneemt, omdat het niet wenselijk is dat een portefeuillehouder uit het College ook de Gemeenteraad voorzit wanneer dit onderwerp mogelijk ook toelichting vanuit het College behoeft.

Vanuit een dualistisch perspectief kan het punt gemaakt worden dat de Gemeenteraad, als hoogste bestuursorgaan van de gemeente, het voorzitterschap c.q. de leiding veilig zou willen stellen door dit zelf te organiseren. Anders gezegd, vanuit het dualisme bezien zou de Gemeenteraad formeel zelfsturendheid behoren te zijn. Wettelijk gezien is hier momenteel niet de ruimte voor.

De Vereniging voor Plaatselijke Politieke Groeperingen (VPPG) publiceerde in haar digitale nieuwsbrief van 5 juni 2018 een lijst van zeven voorstellen van prof. Twan Tak. De vierde hiervan is het voorstel om het (vice-)voorzitterschap van de gemeenteraad bij gemeenteraadsleden zelf neer te leggen:

Voorstel 4

De raad dient te worden voorgezeten door een uit en door de raad zelf gekozen (vice-)voorzitter. De raad hoort in een duaal systeem de eigen positie als hoofd van de gemeente veilig te stellen en niet de leiding toe te vertrouwen aan de voorzitter (en mogelijk portefeuillehouder) van het college. De raad dient de eigen beraadslaging veilig stellen. Geen sprake mag daarbij zijn van (grote) invloed van het college: de raad maakt eigen dienst en werkwijze uit; niet de wethouders.

Ook niet de burgemeester, want dat zou een onmogelijke spagaat en schizofrenie vereisen.

Bron: http://vppg.nl/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-5-juni-2018/

________________________________________________

Naar aanleiding van deze schriftelijke vragen heeft het AD een artikel gepubliceerd: https://www.ad.nl/amersfoort/bpa-burgemeester-ongeschikt-als-voorzitter-gemeenteraad~a24e4d59/