Financieel GezondVeiligheidVragen

Vragen – Nut en Noodzaak Willem Tomassentunnel

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad

Bekijk ook de antwoorden op deze vragen of onze vervolgvragen

Nummer: 2018 – 059

Datum: 25 Augustus 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Nut en Noodzaak Willem Tomassentunnel

Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College op de hoogte van de voorgenomen aanleg van de Willem Tomassentunnel en diens nut en noodzaak in het licht van de argumenten uit de onderstaande toelichting?
 2. Welk bedrag is er momenteel precies begroot voor de aanleg van de Willem Tomassentunnel en welk deel van dit bedrag kan rekenen op dekking vanuit VERDER?
 3. Wat is de geprognotiseerde c.q. beoogde tijdswinst en afstandswinst voor (brom)fietsverkeer dat gebruik zal maken van de Willem Tomassentunnel in verhouding tot de vier alternatieve routes?
  1. Gelijkvloerse kruising Domstraat
  2. Gelijkvloerse kruising Van Tuyllstraat
  3. Ongelijkvloerse kruising Hanzeboulevard
  4. Ongelijkvloerse kruising station Schothorst
 4. Zijn er recente verkeersbewegingscijfers langs alternatieve routes beschikbaar die de basis vormen voor motivatie van de aanleg van de Willem Tomassentunnel?
  1. Zo ja, welke zijn dat? Van welke datum? en tot op welk niveau van de vier geschetste alternatieve routes zijn hier conclusies aan te verbinden?
  2. Zo nee, acht het College het niet raadzaam deze verkeersbewegingscijfers te verzamelen alvorens over te gaan tot planvorming dan wel tot aanleg van de Willem Tomassentunnel?
 5. Welke wijzigingen zijn er reeds doorgevoerd in het plan tot aanleg van de Willem Tomassentunnel ten gevolge van de bewonersbijeenkomst op 17 juli?
 6. Welke ruimte bestaat er nog binnen het plan tot aanleg van de Willem Tomassentunnel om tegemoet te komen aan de wensen van burgers naar aanleiding van de voorgenomen bewonersbijeenkomst op 6 september?
 7. Hoe duidt het College ieder van de vier alternatieve routes voor de Willem Tomassentunnel in relatie tot diens nut en noodzaak?
  1. Gelijkvloerse kruising Domstraat
  2. Gelijkvloerse kruising Van Tuyllstraat
  3. Ongelijkvloerse kruising Hanzeboulevard
  4. Ongelijkvloerse kruising station Schothorst
 8. Zou de aanleg van de Willem Tomassentunnel nog steeds kunnen rekenen op steun uit VERDER indien er sprake is van onvoldoende doorstroomverbetering c.q. tijds- of afstandswinst op de snelfietsroute tussen Nijkerk en Amersfoort?
 9. Is de visie van het College gewijzigd naar aanleiding van de berichten van ProRail over de voorziene capaciteitsproblemen en de daarmee verwachte toegenomen drukte op het spoor en toegenomen geslotenheid van gelijkvloerse spoorwegovergangen?
  1. Zo ja, hoe en in welke opzichten?
  2. Zo nee, waarom niet?
 10. Is het College op hoofdlijnen van mening dat er binnen de gemeente Amersfoort beter geïnvesteerd kan worden in het verbeteren van bestaande gelijkvloerse kruisingen met het spoor of in de aanleg van nieuwe ongelijkvloerse kruisingen met het spoor?
 11. Hoe staat deze visie in relatie tot het voornemen de Willem Tomassentunnel, een nieuwe ongelijkvloerse kruising, alleen voor (brom)fietsers, aan te leggen?
 12. Hoe beziet het College het alternatief, zoals geschetst door de BPA, voor het ongelijkvloers maken van de bestaande gelijkvloerse kruising met de Heideweg – Van Tuyllstraat? En meer specifiek
  1. Qua nut en noodzaak?
  2. Qua kosten? (Grove schatting)
  3. Qua realiseerbaarheid?
  4. Qua draagvlak?
  5. Qua mogelijkheid tot aanwending van VERDER-gelden?
 13. Is het College op de hoogte van de nachtelijke activiteiten rondom de vijver en geluidswal langs de Brenninkmeijerlaan en de effecten hiervan op de sociale veiligheid?
  1. Is het College voornemens de sociale veiligheid aldaar te verbeteren? En zo ja, hoe?
  2. Hoe duidt het College de aanleg van de Willem Tomassentunnel in relatie tot deze sociale veiligheid?

________________________________________________

Toelichting:

De Willem Tomassentunnel is een nieuw aan te leggen fietstunnel tussen de Willem Tomassenlaan en de Brenninkmeijerlaan onder meer die ten doel heeft de fietsverbinding tussen Amersfoort en Nijkerk te verbeteren. Hiertoe worden provinciale gelden uit project VERDER aangewend. De tunnel is momenteel begroot op zo’n €4 miljoen. Dit najaar wordt het voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad onder meer na de bewonersbijeenkomsten op 17 juli en 6 september van dit jaar.

Zie ook

Of gelden nu uit VERDER of van de gemeente komen; het blijft volgens de Burger Partij Amersfoort (BPA) belastinggeld waar zorgvuldig mee moet worden omgegaan. Het is daarom volgens ons belangrijk om ook de nut en noodzaak van deze tunnel te controleren en te bevragen.

Een belangrijk bijkomend voordeel voor Hooglanderveen, door aanleg van deze tunnel, is de verbetering van de bereikbaarheid van de voetbalvelden vanuit het oosten van Hooglanderveen. Reeds sinds de verplaatsing van de voetbalvelden van de west- naar de oostzijde van het dorp, was er behoefte aan en draagvlak voor de aanleg van een extra tunnel; toen nog Sterrebostunnel geheten door de eerdere voorgenomen locatie. Echter, louter deze bereikbaarheidswens zou mogelijk onvoldoende motivatie bieden om voor aanleg hiervan een beroep te kunnen doen op project VERDER. Dit is pas mogelijk nu de tunnel ingepast kan worden als onderdeel van het verbeteren van de snelfietsverbinding tussen Nijkerk en Amersfoort.

Voor de fietsontsluiting van Nijkerk aan de westzijde van het spoor richting Amersfoort is het gebruik van de Fliersteeg de meest voor de hand liggende optie. Echter, of er aan dezelfde zijde van het spoor vervolgd wordt of via de Domstraat het spoor overgestoken wordt en langs Dijkje en Scheidingsweg vervolgd wordt is volgens de BPA twijfelachtig, omdat ons hiervan geen verkeersbewegingen bekend zijn en er nauwelijks tijdsverschil is tussen beide opties. De overgang van de Scheidingsweg naar een fietspad zou een extra motiverende factor kunnen zijn om voor deze rustiger route te kiezen. Wanneer de fietser eenmaal aan de oostzijde van het spoor is, is Amersfoort het snelste te bereiken door aan deze zijde het spoor te volgen.

Wanneer de fietser toch aan de oostzijde van het spoor het dorp Hooglanderveen binnenkomt dan zijn er twee voor de hand liggende mogelijkheden om het spoor te kruisen:

 1. De gelijkvloerse kruising met de Heideweg – Van Tuyllstraat
 2. De ongelijkvloerse kruising met de Hanzeboulevard

Daarnaast kan de fietser zijn weg vervolgen langs de Heideweg richting Zielhorst.

In al de bovengenoemde opties is het tijdsverschil slechts 1 of 2 minuten (volgens Google) al moet gezegd worden dat de gelijkvloerse kruising met de Van Tuyllstraat de enige optie is met potentieel meer vertraging indien de spoorbomen gesloten zijn. Daarnaast is de Hanzeboulevard mogelijk een aantrekkelijk alternatief voor diegenen die een aversie kennen tegen de kunstmatig steil aangelegde hellingen in het fietspad van de Brenninkmeijerlaan.

Wanneer er besloten zou worden tot de aanleg van de Willem Tomassentunnel leidt dit onzes inziens dan ook niet of nauwelijks tot een tijdswinst voor het fietsverkeer, omdat hemelsbreed op zo’n 350 meter afstand de Hanzeboulevard en op zo’n 500 meter afstand de Van Tuyllstraat het spoor kruisen.

Overwegende dat de bezetting op het spoor alleen maar toe zal nemen (https://nos.nl/artikel/2246806-prorail-het-spoor-begint-vol-te-raken.html) en daardoor gelijkvloerse spoorwegovergangen steeds vaker gesloten zullen zijn, zou het verstandig kunnen zijn om meer te investeren in het ongelijkvloers maken van bestaande spoorwegovergangen. In dit licht valt te denken aan het volgende mogelijke alternatief om de doorstroom ter plaatse te verbeteren: maak de spoorwegovergang tussen de Heideweg en de Van Tuyllstraat ongelijkvloers. Niet alleen verbetert daarmee de fietsdoorstroom, maar ook de doorstroom van ander verkeer, waaronder diverse busverbindingen. Niet in de laatste plaats neemt hierdoor ook de verkeersveiligheid toe.

Het is de BPA niet bekend hoeveel extra dit zou gaan kosten en of de locatie zich überhaupt leent voor realisatie, maar aangezien wij verwachten dat tenminste de fietsdoorstroming vergelijkbaar verbetert als met de Willem Tomassentunnel zien wij op voorhand geen bezwaar om hiervoor wederom aanspraak te kunnen maken op VERDER-gelden.

Een ander tegengeluid dat de BPA nog steeds van bewoners hoort over de Willem Tomassentunnel is de sociale veiligheid. Losstaand van de mogelijk te steile helling aan de vijverzijde van de tunnel maakt men zich ook zorgen over de hangjeugd rond de vijver langs de Brenninkmeijerlaan. Mogelijk maakt de combinatie van geringe verlichting en bankjes rond de vijver het ’s avonds en ’s nachts een gewilde hangplek en de aanwezigheid van lege flessen alcohol, lege zakjes wiet en graffiti op de geluidswal langs de spoorlijn verraden wat er zich zoal afspeelt. De nabije aanwezigheid van een fietstunnel zonder voldoende sociale controle kan een verder negatief effect hebben op de sociale veiligheid voor aanwezigen in deze omgeving.