Kwaliteit van bestuurOnderwijsVideoVragen

Vragen – Onvoldoende Onderwijsvoorzieningen Hooglanderveen en Vathorst

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE

Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad


Nummer: 2019-018

Datum: 5 februari 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Onvoldoende Onderwijsvoorzieningen in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst.


Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande BPA Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College op de hoogte van onderstaande toelichting ?
 2. Deelt het College de opvatting van de BPA dat de vraag naar basisonderwijs (het aantal LO leerlingen plaatsen) toeneemt in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst ?
  1. Zo ja, hoe is het College voornemens het aanbod toekomstgericht te verhogen om de nog steeds toenemende vraag naar het aantal LO leerlingen plaatsen het hoofd te kunnen bieden?
  2. Zo nee, waarom niet?
 3. Deelt het College de opvatting van de BPA dat het aanbod (het aantal LO leerlingen plaatsen) van basisonderwijs vrijwel gelijk is gebleven in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst de afgelopen jaren?
  1. Zo ja, waarom heeft het College niet de noodzaak gevoeld om het aanbod van basisonderwijs in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst. sterker te laten toenemen?
  2. Zo nee, waarom niet?
 4. Deelt het College de opvatting van de BPA dat het aanbod van basisonderwijs achterblijft bij de vraag ernaar in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst.?
  1. Zo ja, waarom heeft het College niet sterker gestuurd op het doen toenemen van het aanbod om de vraag op te kunnen vangen?
  2. Zo nee, waarom niet?
 5. Is het College voornemens om maatregelen te nemen om het aanbod van basisonderwijs (het aantal LO leerlingen plaatsen) in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst.toe te laten nemen?
  1. Zo ja, welke?
  2. Zo nee, waarom niet?
 6. Deelt het College het inzicht van de BPA dat kinderen die niet terecht kunnen bij de dichtstbijzijnde basisschool tot meer en onnodige verkeersbewegingen leiden?
  1. Zo ja, welke maatregelen heeft het College genomen om deze mogelijke oorzaak van extra en onnodige verkeersbewegingen te reduceren?
  2. Zo nee, waarom niet?
 7. Deelt het College de opmerking van de BPA dat de Amersfoortse wijk Vathorst te kampen heeft met ernstige ontsluitingsproblematiek tijdens en rond de spitsuren?
 8. Ziet het College een relatie tussen het gebrek aan basisonderwijs (het aantal LO leerlingen plaatsen) in deze buurt en deze ontsluitingsproblematiek door bijvoorbeeld ouders die hun kinderen met de auto naar school moeten brengen in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst.?
  1. Zo ja, in welke mate?
  2. Zo nee, waarom niet?
 9. Is het College naar aanleiding van deze vragen extra onderzoek te doen naar de omvang van het probleem en hier zo nodig op de acteren?
  1. Zo ja, binnen welke termijn en met welke concrete maatregelen?
  2. Zo nee, waarom niet?
 10. Is het College van mening dat de vraag naar basisonderwijs vanuit het dorp Hooglanderveen in principe door Katholieke basisschool St. Joseph opgevangen dient te kunnen worden?
  1. Zo ja, hoe heeft het kunnen gebeuren dat ouders uit Hooglanderveen nu moeten uitwijken naar basisscholen in Vathorst voor basisonderwijs?
  2. Zo nee, hoe duidt het College dit in relatie tot de extra autobewegingen die het uitwijken naar Vathorst tot gevolg heeft, gelet op het voor sluipverkeer autoluw gemaakte dorp Hooglanderveen ?

________________________________________________

Toelichting:

Helaas heeft in de vorige Raadsperiode de toenmalige D66 wethouder vele planningstaken (met een grote zak geld van 400 Miljoen !!) “overgedragen” aan het Amersfoortse Onderwijs veld.

De Burger Partij Amersfoort (BPA) was (en is ) hier altijd fel tegen geweest, echter de gemeenteraad ( de toenmalige D66 Coalitie ) heeft de vorige periode (helaas) anders beslist !

Nu, nauwelijks een jaar later ziet de BPA dat het in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst al behoorlijk mis loopt !

De BPA constateert, op basis van Amersfoort in Cijfers, dat het aantal kinderen dat voor het eerst naar de basisschool gaat de afgelopen jaren sterk is toegenomen en nog steeds ieder jaar weer sterk blijft stijgen.

Tegelijkertijd is het basisonderwijs aanbod (het aantal LO leerlingen plaatsen) in het gebied nagenoeg gelijk gebleven. De BPA betwijfelt dan ook of ouders nog wel in staat zijn om hun kind onderwijs te laten genieten op de meest dichtbij zijnde schoollocatie.

Dat dit momenteel niet het geval is wordt bevestigd door vele zorgwekkende berichten van ongeruste ouders uit Vathorst en Hooglanderveen. Zij melden ons dat het door schaarste gedreven aannamebeleid ertoe leidt dat hun kind uit moet wijken naar verder gelegen basisscholen of andere typen basisscholen.

Ieder kind heeft onzes inziens recht op passend (basis) onderwijs in zijn of haar buurt.

De BPA vindt het schrijnend dat ouders momenteel gedwongen worden tot het verder weg brengen van hun kinderen wat leidt tot een verdere toename van verkeersbewegingen in deze toch al zo drukke wijk met veel ontsluitingsproblemen tijdens en rond de spitsuren.

De BPA is van mening dat het sterk toenemen van de vraag naar basisonderwijs door de gemeente makkelijk had kunnen worden voorzien, omdat Vathorst een sterk groeiende wijk van Amersfoort is met veel jonge gezinnen.

Het achterblijven van het aanbod bij deze groeiende vraag en de problemen die dit met zich mee zou brengen voor de betrokken partijen is dan ook eveneens eenvoudig te voorzien geweest, volgens de BPA.

Als gemeente is Amersfoort niet alleen gebaat bij een goede verkeersdoorstroming, maar is zij er ook verantwoordelijk voor om het voorzieningenniveau van het (basis)onderwijs op peil te houden. Bijvoorbeeld door bestaande scholen zich te laten uitbreiden of nieuwe basisscholen te laten realiseren.

De signalen die de BPA nu ontvangt, in combinatie met de openbare informatie die ons ter beschikking staat, doet ons twijfelen aan het toereikend zijn van de beschikbaar gestelde middelen c.q. de urgentie ( v.w.b. het aantal LO leerlingen plaatsen) bij de gemeente voor dit probleem in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst betreffende basisonderwijs.

Zij geven dan ook aanleiding voor het stellen van deze schriftelijke vragen.

Zie ook ons live interview van Vathorst TV over dit onderwerp.