Financieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstalVragen

Vragen – Bindende Procedures met Projectontwikkelaar Vahstal

Nummer: 2019-052

Datum: 11 April 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Vragen over 20 jaar lopende Bindende Procedures met Project Ontwikkelaar


Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande BPA Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College op de hoogte van onderstaande toelichting?
 2. Wanneer denkt het College dat de Raad opnieuw wordt geïnformeerd over deze, reeds 20 jaar slepende, zaak tussen de Project Ontwikkelaar Vahstal (de PO-V) en de gemeente?
 3. De Advocaat van de PO-V beweert in het openbaar (en in zijn Pleitnota) dat zijn cliënt reeds 5 Bindende Procedures tegen de Gemeente Amersfoort heeft gewonnen. Dit wordt middels het Vonnis van de Rechtbank van 3 April jl. door de Rechtbank ook nog eens wordt bevestigd.
  • Waarom heeft het College de Raad daarover tot nu toe niet in het Openbaar geïnformeerd?
  • En wanneer denkt het College dat wel te gaan doen?
 4. Wanneer denkt het College de Raad te gaan informeren over:
  • De hoogte van de bedragen?
  • De aantallen grondposities (met hun eindbestemming)?
  • De hoogte van de uiteindelijk op te maken Schadestaat (het bedrag van de gemeente moet vergoeden aan de PO-V voor de door hem gemaakt kosten gedurende de afgelopen 20 jaar)?
  • De hoogte van de totale juridische kosten die de gemeente Amersfoort de afgelopen 20 jaar heeft gemaakt in conflicten met de PO-V?
 5. Is het College, met de BPA, van mening dat de Raad, als hoogste orgaan in de gemeente Amersfoort (een en ander volgens de Gemeentewet), steeds dient te worden geïnformeerd over de totale schade die onze gemeente Amersfoort (volgens de BPA met 4 verschillende gemeentesecretarissen, 2 Burgemeesters en tenminste 11 tot 13 verschillende wethouders) leidt, door dit gedrag van de gemeente Amersfoort van de afgelopen 20 jaar?
  • Zo ja, wanneer dan?
  • Zo nee, waarom niet?
 6. En wie is, volgens het College, hier nu uiteindelijk de afgelopen 20 jaar de Spin in het Web geweest?   Immers met 11 tot 13 Wethouders met alle verschillende politieke kleuren, moet er volgens de BPA een constante factor achter zitten.
  • Is het College dat met ons eens ?
  • Zo nee, waarom niet ?
 7. Is het College van mening dat de juridische procedures tegen de PO-V vruchtbaar zijn gebleken?
  • Zo ja, waarom en in welk opzicht? De rechtszaken zijn immers allen verloren.
  • Zo nee, waarom staat zij toe dat de gemeente Amersfoort deze procedures blijft voeren op kosten van de Amersfoortse belasting betalende Burger?

Alles graag vraag voor vraag in detail beantwoorden en graag niet verwijzen naar een langdradig en “wollig” verhaal.


BPA Toelichting:

Op 18 maart 2019 vond een zitting plaats bij de Rechtbank Midden-Nederland Inzake de Project Ontwikkelaar Vahstal (Eiser) tegen de gemeente Amersfoort (Gedaagde).

Daar waren, op de publieke tribune, vele mensen bij, waaronder de Burger Partij Amersfoort (BPA). De Advocaat van eiser deelde daar aan het publiek zijn uitgebreide Pleitnota (10 pagina’s) uit. De Advocaat van gedaagde, de gemeente Amersfoort, voerde slechts kort een mondeling verweer.

Daarvoor, op Dinsdag 12 maart 2019, werd de gemeenteraad in een overleg door Wethouder Buijtelaar (VVD), wethouder Stegeman (D66) en diverse advocaten en ambtenaren in het Geheim geïnformeerd over de stand van zaken van de afgelopen 20 jaar tussen de Gemeente Amersfoort en Project Ontwikkelaar Vahstal.

Daarop organiseerde Amersfoort 2014 en de Burger Partij Amersfoort (BPA) op

Dinsdag 2 April 2019 een ronder Tafelgesprek c.q. een Hoorzitting. Daarbij was het op voorhand duidelijk dat:

 • Project Ontwikkelaar Vahstal zijn kant van het verhaal zou vertellen
 • Raadsleden eventueel verduidelijkende vragen konden stellen

Zowel de organisatoren als de PvdA maakten daarvan gebruik.

Hierbij was alleen Buijtelaar aanwezig van de twee verantwoordelijk wethouders: Buijtelaar (VVD) en Stegeman (D66). De heer Stegeman koos ervoor om buiten op de Vide te blijven. Dit terwijl wethouder Buijtelaar de gehele Hoorzitting alleen maar heeft geluisterd, evenals de enig andere aanwezige partij: het CDA.

De volledige Coalitie van ChristenUnie, VVD, D66, GroenLinks, maar zelfs de SP schitterden door afwezigheid.

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen

Fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)

Zie ook de antwoorden op deze schriftelijke vragen.