PersberichtVeiligheid

Persbericht – Meer BOA’s in Amersfoort

Gisterenavond vergaderde de gemeenteraad van Amersfoort over het aantal BOA’s in de gemeente. Daar waar vergelijkbare 150.000+ gemeenten minstens 35 BOA’s fulltime werkzaam zijn moet Amersfoort zich momenteel tevreden stellen met slechts 23 BOA’s. De BPA is van mening dat hier snel verandering in moet komen en slingert daarom niet alleen deze discussie aan, maar dient ook een motie in om dit te bewerkstelligen. De motie is louter gericht op het aantal en zegt niets over de inzet van de BOA’s. Dat is immers een verantwoordelijkheid van het college.

Vanuit de andere fracties klinkt er kritiek op dit plan. Zo wordt er gesteld:

 • Het aantal van 35 ten opzichte van 23 BOA’s zou ongefundeerd zijn en er is behoefte aan onderzoek naar de precieze behoefte
  • De BPA stelt dat Amersfoort vergelijkbaar is met andere gemeenten van dezelfde omvang. Dit tezamen met het structurele tekort aan handhavingscapaciteit rechtvaardigt deze mate van opschalen.
 • Er zou nog financiële dekking missen
  • De dekking moet gevonden worden binnen het programma handhaving en veiligheid. Het college zal weinig moeite hebben met het vinden hiervan daar zij tijdens de vergadering reeds aankondigde in de kadernota met een vergelijkbare verhoging te zullen voorstellen.
 • BOA’s mogen andere handhavingsfuncties, zoals de politie waaronder wijkagenten, niet vervangen.
  • De BPA staat hier volledig achter, maar neemt hier binnen de motie bewust geen stelling over in. Niet alleen zou het kunnen dat er door toevoegen van fulltime BOA’s met binding in de wijk het capaciteitsprobleem is opgelost, maar dat zelfs de duurdere handhaving door politie afgeschaald kan worden.
 • Waardoor wordt het verschil tussen Amersfoort en andere gemeenten verklaart?
  • Het college heeft hierop aangegeven dat deze achterstand is veroorzaakt door jarenlange bezuinigingen.
 • Criminaliteit en overlast zijn dalende, dus in hoeverre is deze extra inzet nog nodig?
  • Dit is volgens de BPA typisch de papieren systeemwerkelijkheid van de ambtenaar. Tezamen met de daling is criminaliteit en overlast is namelijk ook de aangiftebereidheid de afgelopen jaren sterk afgenomen. Hierdoor zijn de cijfers fictief laag.

De wethouder geeft aan dat er een voorstel vanuit het College komt in de kadernota waardoor de BOA inzet meer conform de bekende benchmarks wordt. Zonder officiële toezeggingen te doen zal dit aantal waarschijnlijk sterk naar de 35 FTE van de BPA bewegen.

Tijdens de ronde werd duidelijk dat er meerderheidssteun is voor het voorgenomen collegevoorstel, maar niet voor de motie van de BPA. De oppositie ziet echter graag dat de coalitie een amendement tot opschalen van de aantallen BOA’s steunt in het geval dat het collegevoorstel in de kadernota niet toereikend is om het nijpende tekort aan BOA’s op te lossen. Ook hierover doet de coalitie geen toezeggingen.

De BPA kan hierin weinig meer doen dan het afwachten van de kadernota en opnieuw een motie of amendement indienen het collegevoorstel niet voldoet aan de voornemens. Wij vrezen hierbij voor een scenario dat de werkelijk toegevoegde BOA-capaciteit nog steeds ontoereikend is in de kadernota en vervolgens een motie of amendement van de oppositie tot het verder ophogen van de gemeentelijke handhavingscapaciteit tot de hoognodige 35 BOA’s niet zal worden gesteund. De tijd zal het leren.

Memo bij de peiling over meer BOA’s in Amersfoort

Gemeentelijke handhavers – BOA’s – bepalen voor een steeds groter deel het beeld van handhaving op straat.

De politie is vaak minder goed zichtbaar, want de Prio-1 (Verkeer, Geweld, overvallen enz. incidenten, met Blauw-Zwaailicht en Sirene) overheersen, ook in Amersfoort, steeds meer.

Over langere termijn heeft zich een aanzienlijke verschuiving voltrokken waarbij veiligheidszorg / handhaving in de openbare ruimte niet langer het exclusieve domein is van de politie.

Handhavers/toezichthouders / BOA’s spelen hier een steeds grotere rol in. Als het gaat om leefbaarheid dan ligt het accent steeds meer bij de handhavers. Het aandachtsveld van de politie is de laatste jaren ook verschoven, de politie zal minder/geen aandacht geven aan leefbaarheid.

Voor de politie zijn veiligheidstaken belangrijker.

Het gevaar ligt op de loer dat handhavers c.q. de Wijkagenten, ook (regelmatig) ingezet gaan worden voor zaken waaraan de Nationale Politie prioriteit geef  (b.v. iedere 14 dagen op Zondag het ME optreden tijdens voetbalwedstrijden van FC Utrecht).

Hierdoor is de Wijkagent de week daarop, tenminste 2 dagen minder in zijn wijk

( Als hij of zij al niet geblesseerd is geraakt tijdens de Handhaving rondom de Voetbal wedstrijd )

Dat zou hoe dan ook ten koste gaan van de leefbaarheid op straat. Ook wanneer jeugdoverlast

en drank- en horecaoverlast bij de politie worden ondergebracht, raken die taken

ondergesneeuwd, maar ook milieu en jeugdzaken krijgen steeds minder ander aandacht.

Inzet Toezichthouders / BOA’s

de Gemeente Amersfoort heeft momenteel slechts 23 toezichthouders / BOA’s terwijl bij vergelijkbare 150.000 plus gemeenten in Nederland er minimaal 35 toezichthouders zijn aangesteld.

Dit tekort heeft direct gevolgen voor de leefbaarheid in Amersfoort.

En het totale takenpakket van de toezichthouders wordt steeds meer uitgebreid.

We hebben (helaas) ook te maken met een terug tredende politie in het leefbaarheidsdomein.

De taken van de (wijk)toezichthouders zouden zich onder meer moeten richten op specifieke wijk onderwerpen.  Want de problematiek op De Berg is anders als in Soesterkwartier of in de Binnenstad of Kruiskamp, Liendert enz.

De BPA denkt hierbij aan jeugd, milieu, alcohol en drugs maar ook verkeer, burenoverlast, overtredingen vanuit de APV etc.

Taken die vroeger bij de wijkagent lagen maar tegenwoordig geen aandacht meer krijgen.

Je zou ook kunnen denken aan toezichthouders / BOA’s die jeugd als hoofdtaak in hun portefeuille hebben.

Als het aantal toezichthouders / BOA’s ook in Amersfoort naar de landelijk gehanteerde

norm wordt uitgebreid dan zal dat, op het gebied van de leefbaarheid het verschil maken

in de wijken van Amersfoort.

Daarnaast is er nog veel te doen als het gaat om de regierol van de toezichthouders en de wijkagenten. Moet de regie bij de politie of bij de gemeente blijven ?

De Burgemeester is en blijft verantwoordelijk ten aller tijde voor de openbare orde.

Het klinkt dan logisch dat de regie voor leefbaarheid en handhaving in het publiek domein

ook bij de Burgemeester komt te liggen.

De Wet Politie Gegevens (WPG) verbied dat anderen, dan politieambtenaren, kennis nemen van de documenten en info die onder deze wet vallen, dan maakt het wel weer lastig om informatie te delen.

Zie ook de motie van de BPA over dit onderwerp.