BriefBurgemeester en WethoudersKwaliteit van bestuurOpmerkelijkPersbericht

Openbare BPA-brief n.a.v. Statement Burgemeester Bolsius

Beste Amersfoorters,

Vanavond heeft de burgemeester een publiek statement gemaakt over het gedrag van raadslid Hans van Wegen. Hierin wordt gesteld dat hij in het politieke debat vaak op de man speelt en polariserend zou optreden. Als fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA) nemen wij afstand van dit statement; zowel inhoudelijk als procesmatig. Daarnaast is er onzes inziens sprake van een onjuiste voorstelling van feiten die wij middels deze brief willen rectificeren.

Inhoudelijke bezwaren

De actuele onderwerpen die ons aanzetten tot politieke uitlatingen nopen tot het voeren van een scherpe discussie. Het is hierbij nooit de intentie om individuen, waaronder collega raadsleden, te beschadigen. Wel is het zo dat wij staan voor maximale transparantie en het daarom belangrijk vinden dat de discussie op basis van feiten en niet op basis van onderbuikgevoelens plaatsvindt. Wanneer raadsleden ongevoelig zijn voor de ratio dan maken wij dat op heldere wijze duidelijk. Dit is niet polariserend, maar slechts een weergave van onze visie op de wijze waarop de politieke discussie gevoerd wordt.

Ten tweede zijn wij van mening dat aanstoot enkel kan worden genomen en nooit gegeven. Wanneer collega raadsleden zich gekwetst voelen door onze uitspraken dan is hier op zichzelf niets mis mee. Het is geen recht om je nooit gekwetst te voelen. Als dit wel zo zou zijn dan is iedereen effectief monddood. Immers, aan iedere mening kan in principe aanstoot worden genomen, omdat iemand het moeilijk te verteren kan vinden dat iemand anders over de situatie denkt dan jijzelf.

De burgemeester creëert hiermee, onzes inziens, een cordon sanitair.

Procesmatige bezwaren

Door het kiezen van de openbare ruimte, voor het maken van dit statement, kiest de burgemeester ervoor om een raadslid publiekelijk te beschadigen. Dit is een erg zwaar middel en wij keuren dit als fractie dan ook ten zeerste af. Het statement gaat hiermee namelijk in tegen dezelfde gedragscode als waar de burgemeester aan appelleert.

De directe aanleiding voor dit statement is een tweet waardoor een specifiek raadslid zich gekwetst voelde. Volgens de gedragscode behoort dit raadslid eerst contact te zoeken met de heer van Wegen om er samen uit te komen. Dit is bij weten van de fractie niet gebeurd. In plaats daarvan is dit raadslid naar de burgemeester gestapt.

De burgemeester heeft verzuimd dit raadslid op de gedragscode te wijzen en deze contact te laten leggen met de heer van Wegen om er samen uit te komen. In plaats daarvan kiest de burgemeester voor het aan de schandpaal nagelen van de heer van Wegen.

Het afgeven van dit statement is geen onderdeel geweest van de agenda van de raadsvergadering, noch zijn de BPA-fractie, dan wel de heer van Wegen als fractievoorzitter, vooraf geïnformeerd over dit voornemen van de burgemeester. Hierdoor hebben zowel de BPA-fractie als de heer van Wegen zelf zich niet kunnen voorbereiden op de aantijgingen. Echter, een dergelijk statement van de burgemeester noopt ons er wel toe direct te reageren.

Volgens de fractie van de BPA zijn dit handelen van zowel de burgemeester als het raadslid zeer verwerpelijk.

Onjuistheden

In het statement geeft de burgemeester aan dat de heer van Wegen herhaaldelijke verzoeken tot het aangaan van een gesprek met de burgemeester heeft geweigerd.

De heer van Wegen is bij weten van de fractie één keer individueel uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester. Hierbij was de beleving van de heer van Wegen dat het een 1-op-1 gesprek met de burgemeester zou betreffen. Bij aankomst bleek echter dat er ambtelijke ondersteuning aan de zijde van de burgemeester aanwezig was. Zowel de aanwezigheid, als de motivatie, van deze ondersteuning is niet vooraf met de heer van Wegen gecommuniceerd. Hij werd hierdoor dus ter plaatse verrast.

De heer van Wegen heeft een verleden met deze burgemeester. De burgemeester heeft destijds aangifte tegen de heer van Wegen bij het OM gedaan zonder eerst de lokale rekenkamer onderzoek te laten doen. Dit resulteerde in een totaal overbodig rijksrechercheonderzoek, want de aangifte bleek ongegrond na anderhalf jaar zeer intensief onderzoek.

Het is volgens de BPA-fractie dan ook niet onredelijk dat de heer van Wegen wantrouwend tegenover de hoedanigheid van het gesprek stond en er dan ook voor heeft gekozen het niet onder deze voorwaarden te voeren. Er is ter plekke door de heer van Wegen voorgesteld om zich in een dergelijk gesprek te laten ondersteunen door de BPA-fractie. De burgemeester heeft aangegeven hier geen aanleiding toe te zien. Er heeft hierop verder geen contact over dit onderwerp tussen de heer van Wegen en de burgemeester plaatsgevonden.

Op basis van deze informatie, door de heer van Wegen aan de fractie geleverd, kunnen wij weinig anders dan concluderen dat de opvatting van de burgemeester niet overeenkomt met die van onze fractievoorzitter. De fractie kan zich niet voorstellen dat de heer van Wegen een gesprek uit de weg zou gaan omwille van de inhoud. Een van onze BPA-kernwaarden is dat we de (moeilijke) discussies niet uit de weg gaan. Onze openbare uitlatingen geven hiervan regelmatig blijk.

Hoe nu verder?

Wij hopen met deze brief, als eerste reactie, het statement van de burgemeester enigszins te nuanceren. Ondanks het voorgaande gaan wij nog steeds de discussie niet uit de weg. Graag gaat de fractie dan ook alsnog het gesprek aan met de burgemeester en eventueel diens ondersteuning, over de inhoud en wij hopen op een spoedig nader tot elkaar komen. Deze integriteitsdiscussie is niet alleen contra productief; het leidt ook nog eens af van de politieke inhoud. Iets waar wij, juist als kleine fractie, veel liever onze kostbare en schaarse tijd aan besteden.

Wij vertrouwen op een goede afloop en hopen op een gezamenlijk statement van de burgemeester en de heer van Wegen waaruit overeenstemming van beide partijen spreekt.

Hoogachtend,

De fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Ralph Langendam

Hans van Wegen