DuurzaamheidFinancieel GezondKwaliteit van bestuurOnderwijsParkeren / AutoluwPersberichtSociaalWestelijke Ontsluiting

BPA reactie – Raadsagenda 24 Maart 2020

Bij deze de schriftelijke reactie van de BPA fractie ( Ralph Langendam en Hans van Wegen ) op het feit dat onze voorzitter Burgemeester Lucas Bolsius, het College, de Griffier, het Presidium en de Fractievoorzitters toch fysiek menen te moeten gaan vergaderen in Het Stadhuis ( HS ) op Dinsdagavond 24 Maart 2020. 

En dat terwijl door de huidige Corona-epidemie iedere andere gemeente in Nederland niet meer fysiek bij elkaar komt.  

De BPA zal dan ook, morgenavond 24 Maart 2020 niet in Het Stadhuis fysiek aanwezig zijn. 

Geachte voorzitter van het Presidium, Burgemeester als Voorzitter van de raad, en alle politieke en bestuurlijke Collega’s ) 

Bij deze de BPA verklaring m.b.t. de geplande, fysieke raadsvergadering in Het Stadhuis (HS) van morgen Dinsdag 24 Maart.  

=> Net zoals A-14, is ook de BPA fractie er niet ! 

Echter dat zal GEEN verschil maken, immers de laatste 26 maanden is ons gebleken, dat deze Coalitie ALTIJD elkaar vast houdt, ook bij zeer triviale c.q. zeer discutabele Dossiers zoals de Westelijke Ontsluiting (WO) 

Dus die meerderheid is op voorhand altijd: Geregeld ! 

Succes morgen,  

Ralph Langendam en Hans van Wegen / BPA 

De BPA reactie op de Agenda van 24 Maart 2020: 

2. Benoeming van nieuwe leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

Wat de BPA betreft absoluut niet urgent, dit besluit kan rustig een paar weken later plaatsvinden. 

3. Investeringsplanningen Onderwijshuisvesting 

Schoolbesturen zijn geen projectontwikkelaars en ze zouden zich volgens ons dan ook niet op deze manier bezig moeten houden met huisvesting. Ofschoon wij het principieel oneens zijn met deze handelswijze is de voorgestelde incidentele afschrijving het minst bureaucratisch.  

Daarom zal de BPA het voorstel wel steunen, echter we zijn fysiek niet aanwezig 

4. Verordening Statersleningen Amersfoort 2020 

Ook de BPA ziet dat het voor starters erg moeilijk is om een woning te bemachtigen in Amersfoort. Een stimuleringsmaatregel voor deze belangrijke groep woningzoekenden kan dan ook al snel op onze steun rekenen. Dit neemt niet weg dat er werk gemaakt moet worden van het structureel oplossen van het dramatische woningtekort binnen onze gemeentegrenzen. Dit is een slechts een doekje voor het bloeden, terwijl we feitelijk duizenden goed betaalbare sociale huurwoningen moeten realiseren om de wachtlijst van meer dan 10 jaar te verminderen. 

Daarom zal de BPA dit voorstel niet steunen. 

5. Resultaten onderzoek haalbaarheid tijdelijk wonen 

Een typisch voorbeeld waarin de gemeenteraad onder druk wordt gezet om snel een beslissing te nemen op basis van onvolledige informatie.  

Wat de BPA betreft is het hier niet Of-Of, maar En-En.  

Wij zien graag dat er parallel gewerkt wordt om zowel de kop van Schothorst als de locatie Smeeing voor permanente woningbouw te ontwikkelen. Dus niet tijdelijk, want we weten allemaal dat dergelijke ontwikkelingen geen tijdelijk karakter hebben. Kijk bijvoorbeeld naar Jerusalem en Jericho, die “tijdelijke” woningen staan er nu ruim 60 jaar 

Toch zal de BPA het voorstel wel steunen, echter we zijn fysiek niet aanwezig 

6. Vaststelling Bestemmingsplan Partiele herzieningen Bedrijventerreinen e.o. 

Deze partiële herziening is noodzakelijk om locatie Smeeing te kunnen ontwikkelen zoals geschetst in agendapunt 5. Zijnde een premisse vinden wij het dan ook vreemd dat dit onderwerp later in de vergadering wordt behandeld. Sterker nog, het had beter onderdeel kunnen zijn van het voorgaande raadsvoorstel. Er vanuit gaande dat de inspraakprocedure netjes is verlopen naar tevredenheid van de betrokkenen kunnen we dit voorstel als BPA dan ook steunen. 

Toch zal de BPA het voorstel wel steunen, echter we zijn fysiek niet aanwezig. 

7. Kerncijfers Fietsparkeren en Autoparkeernormen 2020  

Er is een bekende parkeerbehoefte, maar iedere keer wordt deze raad gevraagd in te stemmen met een lagere parkeernorm, op basis van de veronderstelling dat mensen meer gebruik gaan maken van deelmobiliteit, tweewielers en het OV. Dat de praktijk hierin weerbarstig is laat de links-mensen a la GroenLinks en D66 niet tot inzicht komen. Het spreekt voor zich dat projectontwikkelaars hier graag gebruik van maken om meer geld te kunnen verdienen aan de ontwikkeling. Laten we niet vergeten dat dit stadhuis behoort te faciliteren en niet met oogkleppen op haar eigen zin moet doordrijven. Wij zijn dan ook tegen dit voorstel. 

Daarom zal de BPA dit voorstel niet steunen. 

8. Startnotie Bestemmingsplan 4 projecten Station de Hoef-West 

Zoals reeds eerder aangegeven steunen wij initiatieven tot realisatie van meer betaalbare sociale huurwoningen. Het is daarom dat wij zowel het Deltaplan wonen hebben gesteund als ook deze startnotitie tot herontwikkeling van de Hoef West als woningbouwlocatie zullen steunen. Dit ofschoon wij het niet eens zijn met alle onderdelen van de plannen, waaronder het verlagen van de parkeernorm. Daarnaast vinden wij dat de ondergrens van 35% sociale huur ook eens mag worden behandeld als de absolute ondergrens. Dat wil zeggen, durf bij een van deze projecten ook eens meer dan 35% sociale woningbouw te realiseren. 

Toch zal de BPA het voorstel wel steunen, echter we zijn fysiek niet aanwezig. 

9. Geheimhouding financiele stukken Asfaltcollectoren Westelijke Ontsluiting (WO) 

De BPA is geen voorstander van het geheim verklaren van stukken. Zeker niet wanneer het om een belangrijk en financieel risicovol project als de Westelijke Ontsluiting (WO) gaat. Over dit megalomane project moet naar mening van de BPA dan ook uiterst transparant met de burgers van Amersfoort worden gecommuniceerd. Het volledige ontwikkelproces moet een ieder volledig duidelijk kunnen zijn. Dit weegt voor ons zwaarder dat de belangen van de gemeente en ontwikkelaars in dezen. Daarom zullen wij dit voorstel niet steunen. 

Daarom zal de BPA dit voorstel niet steunen. 

10. Asfaltcollectoren Westelijke Ontsluiting (WO) 

De BPA heeft het al vaker gezegd, als we willen verduurzamen laten we dan investeren in bewezen technologieën. Asfaltcollectoren zijn allerminst bewezen technologie, anders zou het niet voor deze subsidiemaatregel in aanmerking komen. Pionieren is leuk als je het beste jongetje van de klas wilt zijn, maar dit is grofweg een onverantwoord gebruik van gemeenschapsgeld, zeker in een beladen dossier als de Westelijke Ontsluiting. Laten we dit reeds financieel risicovolle project niet opzadelen met nog meer mogelijkheden om te falen. Uiteindelijk zal de Burger hiervan weer de dupe worden, want van de Burger wordt straks opnieuw de OZB Belasting verhoogd 

Daarom zal de BPA dit voorstel niet steunen. 

11. Geen bedenkingen 34 woningen in De Velden 2c in Vathorst. 

En weer wordt de raad gedwongen in te stemmen op last van vertraging en mogelijke financiële schade. De BPA mist hier opnieuw het starten voor de start.  

Inhoudelijk zullen wij over dit project geen bijdrage leveren, omdat wij wegens persoonlijke betrokkenheid de schijn van belangenverstrengeling willen vermijden op dit dossier. 

Daarom zal de BPA dit voorstel niet steunen. 

12. Voorbereidingsbesluit Vinkenhoef ( voorheen De Wieken Noord ) 

Voor de ontwikkeling van de Wieken Vinkenhoef wordt gevraagd om de bepaling en regulering van ontwikkelingen die al dan niet passen in het nog op de stellen ontwerpbestemmingsplan te delegeren van de gemeenteraad aan het college. De BPA is van mening dat de gemeenteraad nooit verantwoordelijkheden zou moeten delegeren, maar altijd zelf de verantwoordelijkheid moet blijven dragen.  

Zij zou zich daarmee hoogstens tot mandateren behoren te beperken. Temeer omdat het ontwerpbestemmingsplan nog opgesteld moet worden en de uitleg van de ‘geest’ ervan uiterst subjectief zal zijn, vinden wij het onverstandig om deze bevoegdheid over te dragen. Daarom zijn wij tegen dit voorstel. 

Daarom zal de BPA dit voorstel niet steunen. 

13. Aanvraag suppletie voor de kosten van opruimen niet gesprongen explosieven (NGE) over het jaar 2019. 

Politiek inhoudelijk valt hier weinig van de vinden. De BPA zal dit voorstel dan ook steunen.  

Het moet echter gezegd worden dat de mogelijke aanwezigheid van NGE’s een groot financieel risico voor de Westelijke Ontsluiting ( WO ) is. Net als de ‘mogelijke’ aanwezigheid van giga-grote gletsjerkeien bij het graven van de tunnelbak, overigens. We hebben ook hierin blijkbaar weinig geleerd van de aanleg van de grove budgetoverschrijding bij de aanleg van de ondergrondse spoortunnel in diens nabijheid, nota bene. 

Toch zal de BPA het voorstel wel steunen, echter we zijn fysiek niet aanwezig. 

14. Motie 2020-032 M – Stad met een hart ! 

Heel sympathieke motie, maar waarschijnlijk mosterd na de maaltijd, omdat de landelijke overheid zich reeds inspant op dit dossier. Kortom, totaal overbodig, maar we zullen deze (zelfpro) motie van de indieners wel steunen op last van potentiële negatieve media aandacht. Wel zouden wij deze raad willen oproepen zich qua voorstellen te beperken tot dat wat inhoudelijk en relevant, maar juist in deze tijd ook actueel en noodzakelijk is. 

Toch zal de BPA het voorstel wel steunen, echter we zijn fysiek niet aanwezig. 

15. Motie: Steun de lokale ondernemers 

Dit voorstel lijkt heel sympathiek, maar in het licht van het reeds uitgebreide steunpakket vanuit de landelijke overheid is het waarschijnlijk overbodig. Het is moeilijk in te schatten wat de effecten zijn van het landelijk beleid op lokaal niveau en het lijkt ons dan ook onverstandig om ons hier in deze fase tegenaan te bemoeien.  

Wij stellen dan ook voor dat Denk haar Motie terug trekt, totdat zou blijken dat het landelijke steunpakket ontoereikend is. 

Daarom zal de BPA dit voorstel niet steunen. 

De fractie van de BPA