Corona pandemieIn de mediaVeiligheid

Vragen – Tweede Besmettingsgolf van de Corona Pandemie in Amersfoort

Nummer:                                                                                   

Datum: 29 April 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA) en Lijst Molenkamp

Onderwerp: Tweede Besmettingsgolf van de Corona Pandemie in Amersfoort


 1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA) en de Lijst Molenkamp ?
 2. Is het College op de hoogte van de mogelijkheid tot een tweede pandemie in september / oktober 2020 ?
 3. Onderschrijft het College de waarschuwing van experts dat de tweede COVID-19 besmettingsgolf in het najaar van een veel grotere omvang zou kunnen zijn dan de huidige eerste besmettingsgolf?
  1. Zo nee, waarom niet?
 4. Onderkent het College het grote risico op omvangrijke en onbekende sociaaleconomische en financiële gevolgen voor de gemeente Amersfoort ten gevolge van deze tweede besmettingsgolf?
  1. Zo nee, waarom niet?
 5. Erkent het College dat het, juist nu er nog financiële ruimte is om keuzes te maken, hard nodig is om gelden te herverdelen en alle lopende niet-essentiële projecten compleet stop te zetten?
  1. Zo nee, waarom niet?
 6. Welke maatregelen (vooral financieel) neemt het College om zich voor te bereiden op de verschillende te verwachten gevolgen van deze tweede besmettingsgolf?
 7. Waarom acht het College deze financiële en maatschappelijke maatregelen afdoende als voorbereiding op deze tweede besmettingsgolf?
 8. Hoe stelt het College de burgers van Amersfoort gerust in hun zorgen over deze tweede besmettingsgolf?
 9. Door wie en op welke wijze laat het College zich voorlichten over de mogelijkheid en de mogelijke gevolgen van een tweede besmettingsgolf?
 10. Is het College bereidt op een zo kort mogelijke termijn met de gemeenteraad om tafel te gaan om over dit thema na te denken, te discussiëren en een strategie te bepalen op alle terreinen waar de gemeente invloed op heeft?
  1. Zo ja, wanneer?
  2. Zo nee, waarom niet?

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA) en de Lijst Molenkamp:

Amersfoort heeft momenteel te kampen met de grote gevolgen van de COVID-19 pandemie.

Zowel financieel als sociaal zijn de impact van het virus en de benodigde maatregelen ter mitigatie enorm, ook voor onze gemeente. We worden daar bovenop geconfronteerd met veel onzekerheid over de toekomst. Het virus zal echter nog vele jaren bij ons blijven en daarmee ook de maatregelen om het virus in te dammen.

De daling van besmettelijkheid (infectiviteit / reproductiegetal) van het SARS-COV-2 virus in Nederland laat zien dat de maatregelen zinvol zijn. Echter, het virus heeft zich in de loop van deze eerste besmettingsgolf tot in de haarvaten van de samenleving kunnen verspreiden. Iedere versoepeling van maatregelen zal de besmettelijkheid doen toenemen.

Experts verwachten dat er in het najaar een tweede besmettingsgolf van COVID-19 zal optreden die naar alle waarschijnlijkheid vele malen groter zal zijn dan de eerste besmettingsgolf die nu langzaam afzwakt. Na deze eerste besmettingsgolf heeft namelijk slechts ongeveer 5% van de mensen het virus gehad.

Deze tweede besmettingsgolf heeft meerdere oorzaken waaronder:

 • Verwachte versoepeling van maatregelen om de economie te redden
 • Verslapping van moraal tot het volhouden van social distancing, dan wel het zien van persoonlijke beschermingsmiddelen als alternatief hiervoor
 • In het najaar zijn de weersomstandigheden gunstiger voor het virus om zich te verspreiden

Op zichzelf zijn deze vooruitzichten zorgwekkend genoeg. Bijkomende complicerende factor is de zich eveneens jaarlijks voordoende griepgolf in dezelfde periode. Het valt te verwachten dat veel mensen besmet zullen raken met beide virussen en er hierdoor sneller complicaties ontstaan die leiden tot ziekhuis- en IC-opnames.

Het valt niet te verwachten dat er voor deze tijd een vaccin beschikbaar is om mensen te beschermen. Hier gaat nog minstens een jaar overheen, als er überhaupt al een vaccin geproduceerd kan worden.

Niet alleen heeft het SARS-COV-2 virus de potentie om te muteren, net als het influenzavirus (de veroorzaker van de jaarlijkse griep), maar hangt groepsimmuniteit ook af van de mate waarin het immuunsysteem populatie breed geprikkeld wordt tot de aanmaak van geheugencellen voor de productie van antistoffen na een langere periode van geen besmetting.

Bestaande medicijnen ter (vroegtijdige) bestrijding van de symptomen van COVID-19 kunnen weliswaar eerder worden uitgerold, maar zijn nog altijd van discutabel nut voor ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem.

We moeten er dus vanuit gaan dat deze tweede besmettingsgolf in volle hevigheid dit najaar over Nederland, en dus ook Amersfoort, heen zal trekken. De financiële en sociale gevolgen van deze tweede besmettingsgolf zullen naar verwachting nog veel omvangrijker zijn dan wat we tot op heden hebben gezien. Regeren is vooruitzien. Het past een overheid niet om ten aanzien van deze aanstormende vrachttrein struisvogelpolitiek te bedrijven. Juist nu er nog de mogelijkheid is om beleidsmatig bij de sturen moeten we deze gelegenheid aangrijpen om ons voor te bereiden.

Onze beide fracties begrijpen dan ook niet waarom het College kiest voor een beleidsarme Kaderbrief in plaats van een volwaardige Kadernota met de hoognodige herverdeling van gelden op zeer korte termijn.

Zo nodig is een herziening van de laatste Begroting ook noodzakelijk. Wij menen dat juist in deze tijd een veel proactievere houding nodig is om Amersfoort door deze langdurige crisis heen te loodsen.

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen

(Fractie Burger Partij Amersfoort)

en

Rob Molenkamp

(Fractie Lijst Molenkamp)

Bronnen:

https://www.ad.nl/dossier-coronavirus/adviseur-van-merkel-waarschuwt-voor-krachtigere-tweede-coronagolf~a4260245/

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/na-de-zomer-komt-er-een-tweede-besmettingsgolf

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/04/21/professor-herman-goossens-ik-verwacht-tweede-golf-in-september/

https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5097526/een-tweede-coronagolf-nederland-de-vraag-niet-maar-wanneer-virus

==