AD Amersfoortse CourantDe Stad AmersfoortKwaliteit van bestuurVragen

Vragen – Waarom stoppen met de officiële gemeentelijke Publicaties in de papieren De Stad Amersfoort?

Nummer: 2020-090

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA)

 1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA) ?
 2. Op basis van welke wetswijziging worden volgens het College, de gemeenten, en dus nu ook Amersfoort, onder voorwaarden, ontslagen van de verplichting tot publicatie in huis-aan-huis-bladen ?  Graag ontvangt de BPA een goed en duidelijk juridisch onderbouwd antwoord van het College.
 3. Is het College met de BPA van mening dat door niet langer schriftelijk, dus op papier, officiële gemeentelijk bekendmakingen in De Stad Amersfoort te publiceren hierdoor voor veel belangengroepen zoals bijv. de Samenwerkende Groepen Leefbaar Amersfoort (de SGLA) de informatie moeilijker te verkrijgen is.
  • Zo ja, waarom vindt het College dit juridisch acceptabel?
  • Zo nee, waarom niet?
 4. Is het College met de BPA van mening dat door niet langer schriftelijk, dus op papier, officiële gemeentelijke bekendmakingen in De Stad Amersfoort te publiceren hierdoor de informatie moeilijker te verkrijgen voor digibeten, waaronder veel ouderen en mensen zonder toegang tot computers of internet?
  • Zo ja, waarom vindt het College dit juridisch acceptabel?
  • Zo nee, waarom niet?
 5. Is het College met de BPA van mening dat het burgers meer moeite kost om de eerder fysiek verstrekte informatie via specifieke digitale kanalen te verkrijgen?
  • Zo ja, waarom vindt het College dit juridisch acceptabel?
  • Zo nee, waarom niet?
 6. Is het College met de BPA van mening dat deze beslissing zal leiden tot verminderde penetratie van de officiële gemeentelijke bekendmakingen in de samenleving?
  • Zo ja, waarom vindt het College dit acceptabel?
  • Zo nee, waarom niet?
 7. Deelt het College de zorgen van de BPA over de financiële situatie van BDU Media B.V. de uitgever van De Stad Amersfoort, in het bijzonder wanneer meer gemeenten gebruik maken van de juridische vrijheid om niet langer bekendmakingen publiceren in huis-aan-huisbladen?
  • Zo nee, waarom niet?
 8. Deelt het College de zorgen van de BPA over de diversiteit van het nieuwsaanbod, als De Stad Amersfoort zou ophouden te bestaan?
  • Zo nee, waarom niet?
 9. Is het College het met de BPA eens dat de gemeente een morele verplichting heeft om alle Amersfoortse burgers te informeren over haar bekendmakingen, los van de juridische mogelijkheden?
  • Zo ja, waarom kiest zij er dan voor om een deel van de mensen bewust achter te laten in deze informatievoorziening?
  • Zo nee, waarom niet?

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

In het Collegebericht 2020-098 van 11 juni 2020 geef het College aan dat:

“Onze inwoners maken steeds meer gebruik van digitale middelen (social media, websites, digitale platforms, etc.). Met ingang van 1-1-2021 zijn we wettelijk verplicht de officiële bekendmakingen digitaal te publiceren. Vanaf dat moment is het niet meer verplicht om deze af te drukken in een huis-aan-huisblad.”

en

“Ons college heeft op 9 juni 2020 besloten om vanaf 1 januari 2021 geen bekendmakingen meer te publiceren in de (papieren) Stadsberichten in De Stad Amersfoort”

Deze ontwikkelingen baren de Burger Partij Amersfoort (BPA) grote zorgen, omdat hierdoor onder meer ouderen en burgers die onvoldoende digitaal vaardig zijn niet of minder eenvoudig kennis kunnen nemen van de bekendmakingen. Onzes inziens is het verdwijnen van de juridische plicht tot publiceren van bekendmakingen in huis-aan-huisbladen, onder voorwaarden, nog geen reden om hiermee dan ook te stoppen.

Naast de vermindering van toegankelijkheid van de informatie voor de groepen die moeite hebben om mee te komen met de digitaliserende samenleving hechten veel mensen waarde aan het tot zich nemen van deze informatie middels een huid-aan-huis-blad.

Het lezen van de bekendmakingen als onderdeel van het lezen van een krant is voor veel mensen toegankelijker dan het bezoeken van een specifieke website.

Immers lang niet iedereen heeft een computer !

Wij verwachten dat de extra moeite die zij anders zouden moeten doen om deze informatie tot zich te nemen ertoe zal leiden dat de informatiepenetratie afneemt.

Tot slot heeft deze beslissing grote gevolgen voor de reeds financieel noodlijdende BDU Media B.V.: de partij die in het verschillende regio’s lokaal nieuws naar maar liefst 1,5 miljoen huishoudens brengt.

Wanneer gemeentes uit verschillende regio’s vergelijkbare beslissingen nemen en hierdoor BDU Media B.V. failliet gaat, dan verliezen we niet alleen De Stad Amersfoort als gemeentelijk huis-aan-huisblad, maar ook de diversiteit in lokaal nieuwsaanbod.

Ralph Langendam en Hans van Wegen

fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)