Corona pandemieFinancieel GezondVragen

Vragen – Werkloosheid en Bijstand in Amersfoort door de Corona Pandemie

Nummer: 2020-093

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

 1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)?
 2. Wanneer we binnen de WW-uitkeringsaanvragen van het afgelopen half jaar (tijdens de Corona crisis) inzoomen op het postcodegebied van de gemeente Amersfoort. Welke afwijkingen van trends ziet het UWV dan rondom de WW-uitkeringen nu in de afgelopen 4 maanden van 2020, ter opzichte van dezelfde periode 1 Februari 2019 tot en met 15 Juni 2019 ?
 3. Welke afwijkingen zijn er zichtbaar per maand?
  1. Welke afwijkingen zijn er zichtbaar per beroepsgroep?
  2. Welke afwijkingen zijn er zichtbaar is aantallen aanvragen?
  3. Welke afwijkingen zijn er zichtbaar in de duur van de uitkeringen?
  4. Welke afwijkingen zijn er zichtbaar in (prognoses van) doorstroom naar werk en bijstand?
 4. Hoe voorspelt het UWV dat deze cijfers en afwijkingen zich de komende maanden Juli t/m November 2020 zullen ontwikkelen?
 5. Hoe voorspelt het UWV dat deze cijfers en afwijkingen zich de komende maanden zullen ontwikkelen als Nederland geconfronteerd wordt met een realistische, maar zware economische recessie?
 6. Hoe voorspelt het UWV dat deze cijfers en afwijkingen zich de komende maanden zullen ontwikkelen als Nederland geconfronteerd wordt met een tweede besmettingsgolf van het virus, groter of gelijk aan de eerste golf in het najaar van 2020?
 7. Welke incidentele en structurele financiële gevolgen hebben deze cijfers, van ieder van deze voorgenoemde drie scenario’s, voor de doorstroom vanuit WW naar de bijstand voor de gemeente Amersfoort?
 8. Is het College van mening met de huidige inschatting van incidentele tekorten, variërend van 10 tot 15 miljoen euro door de Corona pandemie, de financiële gevolgen, zoals ingeschat door het UWV, voldoende te hebben ingeschat?
  1. Zo ja, waarom?
  2. Zo nee, tot welke wijzigingen in inschattingen hebben de gegevens van het UWV geleid?

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

Door de (maatregelen ter preventie en mitigatie van de) Corona Pandemie zijn veel bedrijven en ZZP’ers in de financiële problemen gekomen. Dit uit zich in toenames in de schuldhulp- en WW-uitkeringsaanvragen, maar ook in toepassing van de TOZO en NWO-subsidieregelingen.

Naast de maatschappelijke gevolgen van het SARS-CoV-2 virus zijn er ook grote financiële en economische gevolgen. Zo is er nu al sprake van een recessie en zijn diens gevolgen en die van een eventuele tweede besmettingsgolf in het najaar moeilijk te overzien.

Als gemeenteraad zijn we het hoogste bestuursorgaan en hebben dan ook belang bij alle informatie die enig licht kan schijnen op de toekomst van onze stad. Omdat veel mensen momenteel hun baan verliezen belanden zij in de WW via het UWV.

Amersfoort is een gemeente met relatief veel jonge en hoogopgeleide inwoners. Wanneer zij werkloos worden zullen zij daarom minder lang dan gemiddeld een WW-uitkering ontvangen, waardoor zij, bij gelijkblijvende arbeidsmarkt omstandigheden, sneller in de bijstand terecht komen.

De BPA wil daarom graag financieel inzicht krijgen in de effecten hiervan, op de kortere, de middellange en langere termijn, voor de gemeente Amersfoort.

Ralph Langendam en Hans van Wegen

(Fractie Burger Partij Amersfoort)