Corona pandemieDigitaal VergaderenKwaliteit van bestuurPersbericht

Persbericht – Maatwerk Fysiek Vergaderen

Omdat sommige raadsleden in de risicogroep voor het nieuwe Coronavirus vallen zijn zij niet in staat om deel te nemen aan fysieke raadsvergaderingen. Daarom hebben zij er bij het presidium op aangedrongen om tot het zomerreces digitaal te blijven vergaderen. Het presidium volhard echter in haar standpunt en geeft hiermee, onzes inziens, slechts blijkt van een geveinsd respect voor de kwetsbaarheid van raadsleden en hun familie. Sterker nog, dit is een schoffering van het lokaal bestuur.

Zie hieronder de betreffende mailwisseling.


Verzonden: donderdag 18 juni 2020 om 11:58

Beste Ralph en Hans,

Zoals je al hebt vernomen (fractievoorzittersoverleg) heeft het presidium besloten om de laatste twee Besluiten (30 juni en 14 juli) fysiek te houden.

Het presidium heeft ook besloten om deze Besluiten op een andere locatie te laten plaatsvinden zodat de RIVM richtlijnen kunnen worden gevolgd. De locatie is de Prodentfabriek.

Op de dagmail vandaag tref je daar nadere informatie over aan.

Ik mail jullie persoonlijk omdat jullie eerder hebben aangegeven dat fysiek vergaderen voor jullie een belemmering is of zou kunnen zijn.

In de Prodentfabriek is (letterlijk) ruimte om de RIVM richtlijnen ruim toe te passen. Daarbij is ook mogelijk om voor een aantal raadsleden, indien gewenst, aanvullende maatregelen te nemen.  Denk aan zaken als timeslots voor entree, meer ruimte rondom de eigen zitplek etc.

Als  dit ‘maatwerk’ soelaas zou kunnen bieden en jullie of een van jullie hier gebruik van willen maken laat dat dan weten via een mailtje of telefoontje naar mij dan kunnen we dit verder bespreken.

Groet,

Esther


Verzonden: 18 juni 2020 om 15:55

Beste Esther,

  1. Laten we beginnen met te zeggen dat het in een democratie gebruikelijk is dat de meerderheid rekening houdt met de minderheid. Er zijn meerdere gemeenteraadsleden die op basis van hun leeftijd en / of gezondheid binnen de risicogroep van het virus vallen en daarom niet aan fysieke raadsvergaderingen deel zouden moeten / kunnen nemen, ook al worden de RIVM-richtlijnen in acht genomen.
  2. De beslissing om de twee raadsvergaderingen dan ook fysiek te organiseren in plaats van digitaal betreuren wij, omdat ook wij binnen deze risicogroep vallen. Wij vragen ons dan ook af welke juridische grondslag deze beslissing heeft. Is het zomaar toegestaan om te bepalen fysiek bijeen te komen als hierdoor vooraf bekend is dat meerdere raadsleden hierdoor niet fysiek aanwezig kunnen zijn? En, zelfs al is het juridisch toegestaan, dan nog vinden wij het twijfelachtig of het moreel en ethisch wenselijk is in het licht van de Corona pandemie.
  3. Wat ons betreft is het digitaal vergaderen een prima alternatief, totdat het gevaar volledig geweken is. Dat wil zeggen, totdat er een vaccin is, dan wel sprake is van groepsimmuniteit. Wij zullen daarom ook niet deelnemen aan fysieke vergaderingen tot ten minste het Kerstreces. Niet in de laatste plaats, omdat wij in andere landen tweede en zelfs derde besmettingsgolven van het virus zien en met reden betwijfelen of Nederland hierop een uitzondering zou zijn. Alle extra test- en bron- en contactonderzoek ten spijt.
  4. Het onderwerp van je email is ‘maatwerk fysiek vergaderen’. Wij vragen als fractie dan ook om de beslissing tot fysiek vergaderen te herzien. Het mag dan wel zo zijn dat debatteren als moeilijker wordt ervaren in een digitale setting, maar dit is onzes inziens louter een technisch probleem, waar dan ook een technische oplossing voor gezocht moet worden. Wij vragen dan ook aan de meerderheid om rekening te houden met de minderheid; ook als het de meerderheid politiek beter uitkomt dat de minderheid geen deel kan nemen aan de vergadering.

Wij vertrouwen er op dat er in dezen juridisch, ethisch en moreel juist gehandeld zal worden.

De BPA ziet graag je concrete reactie op bovenstaande vier punten tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ralph Langendam

Hans van Wegen


Verzonden: donderdag 18 juni 2020 16:02

Beste Ralph (en Hans in de cc),

Dank voor jullie reactie. Gezien de aard van de vragen geleid ik jullie mail door naar het presidium voor beantwoording. Het presidium vergadert dinsdag 23 juni. 

De secretaris van het presidium zal jullie reactie op de agenda plaatsen.

Vriendelijk groet,

Esther


Verzonden: donderdag 25 juni 2020 14:34

Beste Ralph en Hans,

Het presidium heeft jullie mailbericht, waarin jullie vragen om het besluit om de raadsvergaderingen van 30 juni en 14 juli fysiek te laten plaatsvinden te herzien, in de vergadering van dinsdag 23 juni besproken.

De argumenten en overwegingen die jullie in de mail aangeven zijn de afgelopen periode bij meerdere besprekingen van het presidium en in de overleggen met de fractievoorzitters over dit onderwerp nadrukkelijk aan de orde geweest. Daarnaast heeft het presidium ook geluisterd naar de argumenten van anderen die ingaan op de ‘gemankeerde’ democratie in coronatijd en de wens om, met inachtneming van de RIVM richtlijnen, het debat fysiek te kunnen voeren.

Het besluit om de twee fysieke Besluiten op een externe locatie te organiseren is ingegeven om zeker te stellen dat alle richtlijnen ruimschoots kunnen worden uitgevoerd, met daarbij de mogelijkheid om eventueel maatwerk te kunnen leveren voor raadsleden indien gewenst. Wij zien immers dat het fysieke debat mogelijk is, in alle geledingen van het Huis van Thorbecke, van Tweede Kamer tot gemeenteraad.

De argumenten in jullie mail hebben bij het presidium niet geleid tot nieuwe inzichten en dus ook niet tot een nieuw besluit.  

Dat neemt niet weg dat het presidium begrijpt dat de corona-crisis breed in de maatschappij leidt tot heel persoonlijke dilemma’s en afwegingen.

Dat kunnen wij niet wegnemen, alleen respecteren.

Met vriendelijke groet,

Micheline Paffen Voorzitter van het presidium


Verzonden: donderdag 25 juni 2020 19:43:13

Beste Micheline,

Dank voor je schriftelijk antwoord.

Helaas had ik deze reactie van jou en het presidium en adviseurs ( burgemeester en griffier) al verwacht. Het vertrouwen in deze, door de coalitie gedomineerde, leiding van de gemeenteraad was ik al eerder kwijtgeraakt na het absurde, onjuiste en onverantwoorde besluit om op 24 maart 2020 alleen fysiek te vergaderen, terwijl het land in brand stond .

Dit antwoord bevestigt nogmaals mijn opvatting dat er geen echt gemeend respect is  voor de kwetsbaarheid van individuele raadsleden en hun familie. Dat blijkt uit het feit dat ,door dit onverantwoorde besluit, het uitsluiten van deelname van enkele  raadsleden aan twee gemeenteraadsvergaderingen blijkbaar voor deze ‘collega’s’ acceptabel is. Ongelooflijk!

Ik meld mij hierdoor af voor de raadsbijeenkomsten van 30 juni en 14 juli.

Ben Stoelinga
Raadslid Amersfoort2014


Verzonden: donderdag 25 juni 2020 20:50

Beste Michelline,

Wij sluiten ons aan bij de woorden van de heer Stoelinga. Dit laakbaar handelen van het presidium is een schoffering van kwetsbare raadsleden en hun familie.

Ook de raadsleden van de BPA-fractie zien geen andere mogelijkheid dan zich bij dezen af te melden voor de raadsvergaderingen van 30 juni en 14 juli.

Hierbij het verzoek aan de griffie om onze reacties op de dagmail te plaatsen.

Met vriendelijke groet,

Ralph Langendam
Hans van Wegen
(Fractie BPA)