Financieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstalVragen

Vragen Deel 1 – Vahstal Ronde van Dinsdag 2 Februari 2021 –

 1. Wie bepaalt er iedere keer in Het Stadhuis dat de gemeente Amersfoort maar blijft door procederen in de zaak Vahstal ?
 2. Burgemeester Annie Brouwer verzocht CDA wethouder Roel Boer om de zaak Vahstal op te lossen. Boer probeerde dat en tekende daartoe een overeenkomst. Die om een of andere reden niet tot een collegebesluit noch raadsbesluit leidde, maar wel een collegebrief opleverde. Vraag: Wie voorkwam dat die overeenkomst werd uitgevoerd, terwijl de intenties en de overeenkomst duidelijk waren?
 3. PvdA wethouder Jan de Wilde deed een nieuwe poging met als uitgangspunt de Boer-overeenkomst (Collegebrief). Immers afspraak is afspraak. Jan de Wilde regelde 18 van de 19 punten met Vahstal zo meldt Vahstal en JdW legde het laatste punt zoals dat hoort aan de gemeenteraad voor. Daarbij was de vraag: Gaan we deze keer wel schikken (JdeW) of procederen (ambtenarij)? Op 27 september 2005 raadsadvies tot schikken ! Vraag a) Wat is daaromtrent besproken? Vraag b) Waarom en door wie werd dat vervolgens niet uitgevoerd?
 4. De gemeente probeerde Roel Boer als kwade genius neer te zetten bij een rechtszaak in 2015/16 Daarop schreven de gezamenlijke wethouders uit het college (PvdA weth Jan de Wilde, CU wethouder Piet Jonkman, D66 wethouder Marcel Fränzel en PvdA wethouder Tom de Man) toen die kwestie in hun college speelde, een brief die hun herinneringen aan die kwestie weergeeft. Vraag: Wie souffleerde de gemeentelijke advocaten om CDA wethouder Roel Boer in een kwaad daglicht te stellen?
 5. Wat deed VVD wethouder Buijtelaar de laatste 10 jaar om de zaak alsnog op te lossen behalve naar zijn ambtenaren en juridisch adviseurs luisteren ??
 6. Bij het aantreden van VVD wethouder Buijtelaar in 2010 zou je zoiets verwachten en anders nadat hij het boek van Miro Lucassen in 2016 in ontvangst had genomen die zich ook in de kwestie verdiepte. Juridische conflicten die Vahstal zelf geld kostten, juridische conflicten die de gemeente (dus de OZB belasting betalende Burger dus) geld kostten, juridische conflicten die alleen de juridisch adviseurs geld opleveren. Vraag: Wiens belangen worden hier gediend
 7. Een bindend advies is doorgaans BINDEND ( ! ) zoals de naam al zegt. Vraag: Gaat Amersfoort verder op de weg die tot op heden alleen de juridisch adviseurs flink werk en geld opleverde of gaan we voor een helaas inmiddels vermoedelijk heel dure oplossing en beëindiging van dit veel te lang lopende conflict, dat behoorlijk wat persoonlijke trekjes lijkt te hebben, maar waarvan de burger hoe dan ook de dupe is?
 8. Een persoonlijke BPA vraag misschien, maar welke weg zou de VVD wethouder Buijtelaar persoonlijk bewandelen als hij geacht werd de schade uit eigen portemonnee te betalen?
 9. Wat zou de VVD wethouder Buijtelaar doen als hij zoals dat vermoedelijk 10 jaar geleden nog mogelijk was geweest om de zaak zonder schadevergoeding af te handelen, door het aanbieden van voldoende bouwopties?
 10. Hoe is het gerede risico op het verliezen van de zaak tegen Vahstal terug te vinden in de ( komende ) Begroting en de verschillende Jaarrekening (en) ?
 11. Gelet op de omvang van de kosten bij een tegenvallende uitspraak voor de gemeente, waarom heeft het College er niet voor gepleit om dit met een aparte reserve in de Begroting te af te dekken?
 12. Is het Dossier Vahstal de afgelopen 7 jaar met de huidige Accountant van Deloitte ( de heer R-A van Vugt ) gedeeld en zo ja Volledig ??
 13. En zo nee, waarom niet ?
 14. Waarom is er bij de rekenschap voor een tegenvallende uitspraak door dit huidige D66, GroenLinks VVD College geen rekening gehouden met uitspraak waarin Vahstal volledig in het gelijk wordt gesteld? Immers, de tussenbeslissingen gaven geen aanleiding om te vermoeden dat er een radicaal andere eindbeslissing zou volgen.

de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Ralph Langendam en Hans van Wegen

Zie ook Deel 2 van deze reeks vragen.