Financieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstalVragen

Vragen Deel 2 – Vahstal Ronde van Dinsdag 2 Februari 2021 –

Zie ook Deel 1 van deze reeks vragen.

Vraag 15)

De BPA beseft volkomen dat het huidige College nu in een spagaat zit tussen de juridische verplichting die het College heeft t.o.v. de gemeenteraad (de gemeenteraad is volgens de Gemeentewet het hoogste Orgaan, en dat geldt ook (!) in Amersfoort ) v.b.t eerlijke voorlichting en openheid richting de Raad en anderzijds wil het College zich niet in de kaart laten kijken omdat dit haar juridische positie verzwakt.

Echter er ligt een Uitspraak van Bindend Adviseurs waar (in het vorige College) o.a. de VVD wethouder H. Buijtelaar en D66 wethouder W.J. Stegeman een kei-harde juridisch opdracht toe hebben gegeven.

Vragen a)

– Is het volgens het huidige College juist dat het gebrek aan transparantie in het verleden dat haar nu richting de raad opbreekt ?

En verder:

Bij de fractie van de BPA is steeds minder vertrouwen in dit College tot het nakomen van haar bindende juridische afspraken met Derden !

Vraag b) Is het College dat met de BPA eens ?

Vraag c) Zo nee, waarom niet ?

Vraag 16:

Voor wat betreft de BPA Motie 2020 – 001 M, deze wil het College volledig aanhouden.

Voor de BPA geldt dat hoogstens voor de vraag van financiële aard.

a) Is het College dat met de BPA eens ?

b) En zo nee, waarom niet ?

Vraag 17

En die BPA Motie 2020 – 001 M kan natuurlijk ook nog in een besloten commissie vergadering worden beantwoord, zoals dat ook gebeurd is bij het sluiten van afspraken bij de DV in 1998 en de O&R in 2005. Het huidige gebrek aan controle door de Raad vindt de BPA totaal ongepast en in strijd met de Gemeentewet

a) Is het College dat met de BPA eens ?

b) En zo nee, waarom niet ?

Vraag 18.

Gegeven de huidige situatie waarin het College nu is beland ( er ligt een Bindende Uitspraak van arbiters ! ) zoekt de BPA na een betere en effectievere aanpak.

Vraag: Zijn volgens het College de huidige advocaten die de Gemeente heeft ingehuurd tot nu toe wel in staat gebleken om de problemen op constructieve wijze op te lossen, of is het volgens het College nu niet tijd voor een frisse wind en een wezenlijk andere aanpak?

Vraag 19.

Als de BPA , na 18 / 23 jaar ( ! ) al haar bekende stukken op een rijtje zet, dan blijkt tot nu toe dat deze advocaten geen blijk gegeven van enige vaardigheid in het oplossen van het conflict.

Deze advocaten kennen maar een ( 1 ) werkwijze/aanpak en dat is rekken en de boel ingewikkeld maken en alles betwisten wat je maar kan, vaak tegen beter weten in.

Juist daardoor raken de verhoudingen volgens de BPA steeds verder verstoord, hetgeen ongewenst is. En deze aanpak kost tijd, veel tijd, en dat tijdverloop komt financieel gezien volledig op het bordje van de Gemeente. De Gemeente is dus gebaat bij een snelle, constructieve  en vakkundige aanpak.  

Vragen:

a) De BPA vraagt dit College, bent U dat met de BPA eens ?

En wil het huidige College na 18 / 23 jaar nu eindelijk haar verantwoordelijkheid nemen? Dan vraagt dit tot het nemen van bepaalde stappen.

b) Bent U dat met de BPA eens ?

c) Zo nee, waarom niet ?

Vraag 20.

De vraag is hierbij natuurlijk ook, of de advocaten op eigen initiatief hebben geacteerd of dat zij opdracht hebben gekregen om op deze ( zeer vertragende ) manier te werk te gaan. De gemeente Amersfoort is inmiddels vanaf 1998 met deze externe partij aan het procederen. Ook dat wil de BPA nu wel eens weten.

– Wat is hierop het inhoudelijke antwoord van het College ?

Vraag 21:

Kennis van het verleden is , immers er ligt NU een bindende uitkomst van Bindend Adviseurs, voor de komende kwantificering van de schade minder belangrijk, want de  inhoudelijke beslissingen zijn genomen door Bindend adviseurs en daar valt  niets meer tegen te doen.

Vraag: Overweegt het College een mediation traject ?

Het is sneller dan een formele procedure, het College houdt dan het initiatief en zij kan daarbinnen benodigde expertise inhuren.

– Is het College dit met de BPA eens ?

– Zo nee waarom niet ?

Vraag 22.

Als het huidige College er niet uitkomt met deze partij Vahstal dan kan het College alsnog gaan procederen ! ( zowel Mediation en verder procederen kunnen zelfs parallel lopen )

Vraag:

– Is het College dit met de BPA eens ?

– Zo nee, waarom niet ?

Vraag 23.

De BPA is een voorstander, in dit stadium na ruim 18 a 23 jaar procederen, om een second opinion in te winnen en niet meer alleen te varen op de advisering van de huidige gemeentelijke advocaten.

Vraag:

– Is het College dit met de BPA eens ?

– Zo nee, waarom niet ?

de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA)  

Ralph Langendam en Hans van Wegen