Begroting en KadernotaBriefFinancieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstal

Brief – Vahstal Aanvullende informatie

Geachte dames en heren, leden van de Raad

Met belangstelling volgden wij de raadsvergadering in De Ronde van 2 februari jl.

Zoals eerder aangegeven, wordt u als Raad helaas op vele momenten onjuist en onvolledig geïnformeerd. Ook nu gebeurt dit weer in de laatste bijeenkomst van de Ronde. Wij noemen niet alle onjuistheden, maar stippen slechts enkele belangrijke zaken aan:

Ten eerste: de wettelijke rente is, anders dan wethouder Buijtelaar stelde, niet laag. Immers, deze bedraagt op dit moment 8%.

Ten tweede: Vahstal heeft de onderhandelingen en pogingen tot schikking nooit afgebroken zoals wethouder Buijtelaar suggereert. Dit gebeurde altijd door de Gemeente.

Ten derde: wethouder Buijtelaar suggereert ten onrechte dat wij ons niet bij de eindbeslissing van bindend adviseurs zouden neerleggen, omdat er nog een procedure bij de Rechtbank loopt. Dit is onjuist. Er loopt nog een zaak bij de Rechtbank, maar deze is niet van invloed op de eindbeslissing van de bindend adviseurs. Deze zaak betreft een andere discussie.

Ten vierde: in de discussie zijn twee zaken door elkaar gehaald, namelijk de uitspraak van bindend adviseurs van december en het eerdere deskundigenrapport. Dit deskundigenrapport heeft nu geen zelfstandige betekenis meer. Het enige wat status heeft is de recente eindbeslissing.

Ten vijfde: de wethouder citeert de Raadsinformatiebrief uit 2019 selectief. Hij laat daaruit 1 belangrijk punt weg, namelijk het feit dat het College daarin heeft aangegeven te berusten in de (tussen)beslissingen van bindend adviseurs en daarvan geen vernietiging bij de rechtbank te vragen.

Wij zijn beschikbaar om eventuele vragen van uw kant te beantwoorden.

Vertrouwende u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd.

J J Vahstal