Begroting en KadernotaFinancieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurMoties en AmendementenVahstal

Motie – De Raad moet doorpakken om verdere Vahstal-kosten te vermijden – II –

De raad van de gemeente Amersfoort

constaterende dat:

a) Er een zeer uitvoerig Bindend Advies ligt van drie zeer vooraanstaande Arbiters c.q. Bindend Adviseurs (“het Top Trio”) n.l. 1) de heer K. Mollema, vicepresident Gerechtshof Leeuwarden en voorzitter van de Raad van Arbitrage in Nederland, tezamen met 2) de heer J. van Oostrum, directeur Wereldwijd Speciale Projecten bij Ballast Nedam en 3) de heer C. Kortman, Advocaat bij Stibbe en zeer veel ervaring bij zowel div. Gerechtshoven als de Raad van State.

b) Dat zowel de gemeente Amersfoort als de Projectontwikkelaar Vahstal jaren geleden voor de Opdracht voor dit Bindend Advies juridisch hebben getekend, en als zodanig NU dus ook, juridisch en wettelijk gehouden zijn aan de Uitkomst van deze Bindende Procedure!

c) Er voldoende beëdigde verklaringen liggen van alle betrokken Wethouders van de afgelopen 10 / 15 jaar, en dat deze beëdigde verklaringen voldoende uitgangspunten geven voor het opmaken van een financieel inhoudelijke Schadestaat!

d) Dat gezien bovenstaande feiten het niet reëel is om NU nog opnieuw een opinie te vragen bij welke advocaat dan ook, noch om een nieuw oordeel te vragen van de Rechtbank.

overwegende dat:

a) De huidige eindbeslissing van voornoemde Bindend Adviseurs een voldongen feit is, maar dat iedere werkdag die de gemeente Amersfoort de eindoplossing voor zich uitschuift de Wettelijke Rente van 8 % iedere Kalenderdag bij de Hoofdsom optelt.

b) De Gemeenteraad van Amersfoort niet serieus overkomt als ze bovengenoemde Bindende Beslissing van “het Top Trio” voornoemd opnieuw aan een Advocaat, c.q. De Rechtsspraak gaat voorleggen.


verzoekt het college:

1. Zo spoedig mogelijk in overleg met betrokkenen:
– te weten de Gemeente Amersfoort
– de betrokken Projectontwikkelaar Vahstal
– en eventueel voornoemde Bindend Adviseurs ( “het Top Trio” )
tenminste 3 landelijk bekendstaande Schade-experts aan te wijzen, om een Schadestaat te gaan opmaken overeenkomstig de bestaande Schaderegelingen van Arbitrage enz. in Nederland

Dit om verdere onnodig oplopende schade met de huidige kennis van de Wettelijke Rente
van 8 % te voorkomen.


Ralph Langendam Hans van Wegen

Fractie Burger Partij Amersfoort fractie Burger Partij Amersfoort