Begroting en KadernotaFinancieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstalVragen

Vragen – Verzoek tot Inzage Eindrapportage van Gemeentelijke Directeur Centraal Stads Gebied

  1. Is het College van de onderstaande BPA-toelichting op de hoogte ?
  2. Is het College ons bereid deze eindrapportage van de heer Hans Struik (destijds Gemeentelijke Directeur Centraal Stads Gebied (CSG) aan de gemeenteraad te doen toekomen met de overweging dat deze eindrapportage van de heer Hans Struik mede de basis vormt voor het huidige Bindend Advies van Bindend Adviseurs ?
    • Zo nee, waarom niet?
  3. Als het College niet voornemens is om deze informatie te verstrekken, is zij dan van mening dat de eisende partij, de firma Vahstal, deze eindrapportage van de heer Hans Struik dan aan de Gemeenteraad van Amersfoort beschikbaar zou moeten stellen om haar controlerende taak te kunnen uitvoeren?
    • Zo ja, waarom ?
    • Zo nee, waarom niet ?

de fractie van de BPA,

Ralph Langendam en Hans van Wegen


Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

Nu er een Bindend Advies ligt van de Bindend Adviseurs m.b.t. Vahstal eis rondom woningbouw, is het eindadvies van de toenmalige gemeentelijke directeur van het Centraal Stadsgebied (CSG) de heer Hans Struik (mede) bepalend.

Hierop was onder andere het volgende BPA-verzoek van 17-11-2004 ( de Rechtszaak op 17 November 2004 ) bij de Bestuursrechter gebaseerd.


Bron: https://vroeger.burgerpartijamersfoort.nl/oud/rechtbank.htm

Hedenmorgen 17 -11- 2004 diende bij de rechtbank in Utrecht de WOB-zaak tussen Hans van Wegen, fractievoorzitter van de BPA en de gemeente Amersfoort inzake het openbaar maken van het dossier Vahstal.

De (sinds 1995) slepende kwestie tussen projectontwikkelaar Vahstal en de gemeente Amersfoort is de BPA een doorn in het oog. Alles wijst erop dat de gemeente fouten heeft gemaakt en Vahstal voor 100 % tegemoet zal moeten komen.

B&W weigert de BPA inzage te geven in het advies dat Hans Struijk recentelijk uitbracht over de rechtvaardigheid van de Vahstal claim van meer dan 32 miljoen Euro. ( plus wettelijke rente )

Geld dat Vahstal meent te zijn mis gelopen door wanprestatie van de gemeente. B&W beroept zich bij de weigering de BPA inzage te geven op de gevoeligheid van de informatie voor het onderhandelingsproces met Vahstal.

Tot grote verbazing van Hans van Wegen melde de jurist van de Gemeente Amersfoort van morgenvroeg in de doodleuk op de terechtzitting, dat de heer van Wegen een half jaar geleden door de gemeente mondelinge inzage in het betreffende stuk is aangeboden. Iets wat de gemeentelijke jurist op verzoek van de drie rechters helaas niet kon aantonen, nog bewijzen.

“ Dit is wederom schandalig, ik word hier boos over, dit is volkomen onjuist “ zo reageerde Hans van Wegen op deze onbewezen mondelinge stelling van de gemeentelijke jurist. Op de vraag van de rechter of de gemeentelijke jurist dit op een of andere manier kon bewijzen of aantonen moest de jurist met een volmondig nee antwoorden

In het financiële belang van de stad Amersfoort heeft de BPA de bestuursrechter gevraagd met voorrang uitspraak te willen doen. De uitspraak vindt op of omstreeks 1 december 2004 plaats.