Begroting en KadernotaBriefFinancieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstal

Brief – Aanvullende informatie Vahstal

Geachte raadsleden,Met stijgende verbazing heb ik de raadsvergadering in De Ronde van 4 maart jl. gevolgd.Hoe kunt u akkoord gaan met zo’n sessie, waarvan de juridische kosten alleen al ten minste met 15.000 euro zijn opgelopen, voor een voordracht van een advocaat en een onderuitgezakte collega in de andere stoel, zonder enige inhoudelijke inbreng. Met deze ‘vertoning’ wordt uw inbreng nauwelijks serieus genomen, want het College en haar advocaten laten na u op cruciale onderdelen (goed) te informeren.U zwemt, zonder erbij stil te staan, met open ogen in de fuik, die de heer Kamphorst met de gemeentelijk advocaten aanvankelijk voor het College en nu ook voor u heeft opgezet.

Om in deze beeldspraak te blijven: het College kan inmiddels niet meer terug, omdat zij al te ver gezwommen is, maar u kunt nog beslissen of u dezelfde weg in wilt gaan en daarmee uiteindelijk medeverantwoordelijk wordt voor dit debacle.Hoe wordt u nu weer om de tuin geleid, ik vermeld slechts de volgende in het oog springende elementen:1. De schadestaatprocedure kan, anders dan vanuit het College en de gemeentelijk advocaten is gesuggereerd, wel degelijk worden gestart. Er hoeft dus niet gewacht te worden tot er is beslist op een door de Gemeente te initiëren vernietigingsprocedure.

2. Door ons is stelselmatig met aangetekende brieven kenbaar gemaakt aan het College, dat de aanbiedingen niet overeenstemden met de regels van de DV 98 en de O&R 2005. Zowel in 2004 door Hans Struijk als in 2013 door Han Bekkers is er al voor gewaarschuwd dat Vahstal in zijn gelijk stond en dat er geen projecten volgens de overeengekomen voorwaarden en spelregels waren aangeboden. Dus de conclusie van wethouder Buijtelaar, dat dit wel zo was, is feitelijk onjuist en uitsluitend gestoeld op de vooringenomen visie van Nico Kamphorst en de gemeentelijk advocaten. Het College had, zoals zij dat ook in 2005 heeft gedaan, deze zaak prima aan u kunnen voorleggen met daarbij een inzichtelijke risicoafweging. Dit heeft het College nagelaten. Net als in 2002 na het vertrek van wethouder Boer en in 2005 na de O&R in 2005 en de nadere afspraak die wij met het College/De Wilde troffen, en in 2013 na het vertrek van Han Bekkers, nam de heer Kamphorst met de gemeentelijk advocaten het heft weer in handen en werd alles wat was afgesproken, vanuit de Gemeente gefrustreerd. Het is logisch, dat de directbetrokkenen en verantwoordelijken vanuit de Gemeente nu niet ‘met de billen bloot’ willen gaan. Juist daarom zou u een onafhankelijke second opinion moeten inwinnen ten aanzien van de juridische (on)mogelijkheden van de koers, die Kamphorst, het College en de gemeentelijk advocaten ook nu weer kiezen.

3. De woningen in De Laak en De Geer, die wij wel hebben gerealiseerd, zijn luxe vrijesectorwoningen, waarvan de prijs ligt tussen de 400.000 en 750.000 euro. Dit zijn dus geen goedkope vrijesectorwoningen, zoals het College aangeeft. Dit geldt overigens voor alle door de Gemeente aangeboden woningen, dit betreft alle luxe vrijesectorwoningen, behalve 22 woningen in Kop Gildenkwartier.

4. Het College geeft geen inhoudelijk antwoord op de vraag, wat het verschil is tussen de Raadsinformatiebrief uit 2019 en de situatie nu. In 2019 gaf het College (Buijtelaar) aan, dat het vragen van vernietiging van de (tussen)beslissingen van bindend adviseurs geen kans van slagen heeft.

5. Wethouder Buijtelaar geeft wederom aan geen idee te hebben omtrent de te verwachten claim. Hij kent echter wel de onder ede gedane verklaringen van oud-wethouder De Wilde, met daarin expliciet opgenomen de bedragen, waar men op het gemeentehuis mee rekende.

6. In de tussenconclusie van het minnelijk overleg tussen advocaten in 2018, was het aantal woningen dat niet voldeed aan de voorwaarden en regels van de overeenkomst, gesteld op 249. Dus, dit waren vijf woningen meer dan nu door bindend adviseurs is vastgesteld. De vraag rijst: wat is er inmiddels veranderd vanaf 2018, met daarna de Collegebrief uit 2019 waarin Buijtelaar aangeeft, dat de Gemeente berust in de tussenbeslissingen en geen grondslag ziet tot vernietiging en nu? By the way: dit minnelijk overleg uit 2018 werd door Kamphorst geblokkeerd. Waar moet nu het voorgestelde minnelijk overleg over gaan, als de Gemeente wederom de basis van dit overleg niet erkent.Afsluitende opmerkingenWij zullen vanaf nu niet meer reageren op alle feitelijke en juridische onjuistheden, die vanuit het College in de diverse vergaderingen naar u en de buitenwereld toe worden geventileerd. Wij achten het niet meer opportuun om hierop inhoudelijk te reageren, nu de gemeentelijke koers al vastligt en er geen ruimte lijkt te zijn voor een completer perspectief en/of enige (zelf)reflectie. Uiteraard kunt u hieruit niet afleiden, dat wij het eens zouden zijn met gemeentelijke standpunten en uitlatingen.Wij gaan ervan uit, dat wij u voldoende hebben geïnformeerd.Met vriendelijke groet,J.J. Vahstal

Vahstal Holding en overige Vahstal bedrijven