DuurzaamheidVathorst / Over de LaakVragenZonnevelden

Vragen – Op de bres voor hittestress door de RES m.b.t. Zonnevelden + Windmolens in Amersfoort

 1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)?
 2. Hoe gaat de wethouder de op dit onderwerp minder actieve wijkbewoners en stakeholders informeren om te voorkomen dat men voor voldongen feiten staat bij individuele RES-projecten?
 3. Wat zijn de effecten van een zonneveld of zonnepanelen langs bestaande infrastructuur op de lokale ‘heat stroke’ (hittestress) naar de omgeving toe in verhouding tot groen en bomen versus beton, bitumen en daken? Zijn deze effecten positief of negatief?
 4. Worden de benodigde werkzaamheden bij projecten uit de RES actief aan lokale partijen aangeboden zodat de regio hiervan kan profiteren?
  • Zo nee, waarom niet?
 5. Wordt er bij de aanvraag van bouwvergunningen van bedrijfspanden rekening gehouden met zonnepanelen? Kan hier een verplichting toe komen?
  • Zo nee, waarom niet?
 6. Heeft de wethouder al concrete plannen om ‘grijze gebieden’ zoals parkeerterreinen dan wel wegen of fietspaden te voorzien van zonnepanelen waar dit niet storend is en de omwonenden dit steunen?
  • Zo nee, waarom niet?
 7. Hoe gaat het College garanderen dat er geen knelpunten in het stroomnet ontstaan, mede door alle nieuwe zonneprojecten, waardoor particulieren en bedrijven hun zonnestroom op mooie dagen niet kwijt kunnen?
 8. Hoe borgt het College vervolgens het rendement van de investering van burgers, bedrijven en maar ook van de gemeente en instellingen in de stad die door overmatig aanbod van stroom getroffen zouden worden?
 9. Telt de opgewekte energie door particulieren en bedrijven, welke zelfstandig tot stand zijn gekomen en gaan komen mee in de doelstellingen van de RES?
  1. Zo ja, wat is de impact tot nu toe en de verwachte impact?
  2. Zo nee, waarom telt deze opwekking niet mee?
 10. Heeft de aangenomen motie in de tweede kamer van de Partij voor de Dieren over de uitstoot bij gebruik biomassa invloed op de RES? Zie ook, https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/co2-uitstoot-biomassa-voortaan-gemeten
 11. Betrokkenheid van belanghebbenden (in de RES bij par. 3.5.2) lijkt zich te beperken tot georganiseerde belanghebbenden. Hoe gaat de wethouder minder georganiseerde belanghebbenden betrekken bij de plannen welke in de RES zijn opgenomen voor de gemeente?
 12. Worden partijen, zoals stichting WarmsteStem uit Schothorst (https://warmtestem.nl/), actief betrokken bij de plannen over de RES betreffende regionale warmtevraag?
  • Zo nee, waarom niet?
 13. In de hoofdstukken over de regionale warmtevraag wordt nergens het stoken op waterstof als optie genoemd. Wordt deze mogelijkheid nog verder onderzocht al dan niet in combinatie met het bestaande gasnet? In het beleidskader Energietransitie Energiemix Amersfoort 2030 wordt aangegeven dat 90% van 363 TJ aan waterstofgas benodigd is. Dat is al over ruim 8 jaar.

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

De Burger Partij Amersfoort (BPA) maakt zich zorgen over de hittestress die ontstaat ten gevolge van de aanleg van zonnevelden in Amersfoort en heeft hierover enkele vragen aan het College.

In de raad worden wij regelmatig geconfronteerd met dogmatische redenaties waar het aankomt op de aanpak van het klimaatprobleem. Regelmatig laten gemeenten en andere partijen zich overtuigen door de vooringenomen houding over dit onderwerp. Komen tot praktische oplossingen en verder kijken dan lokale cijfers doet men vaak niet. Door de niet te ontkennen noodzaak is snel en vaak ondoordacht handelen de norm.

Voor we het weten staat er een grote windmolen of liggen er grote zonnevelden waar bewoners naar verwachting 30 jaar last van ondervinden, terwijl de bijdrage aan de oplossing verwaarloosbaar is. Wat de BPA betreft is het eenzijdig gebruiken van grond voor opwekking van zonne-energie een zwaktebod.

Naar aanleiding van de nieuwsbrief van de gemeente (redactieduurzaam@amersfoort.nl  d.d. 19-5-2021) hoort de BPA van veel burgers verrast te zijn door de aanleg van het zonneveld aan de Maatweg. Ook van hen die normaal gesproken goed op de hoogte zijn van wat er speelt in Amersfoort. Wij achten het bijzonder dat een dergelijke ‘duurzame prestatie’ niet in de voorbereiding al breed uitgemeten is in de media.

Ook dit jaar worden er weer tegels vervangen door groen, maar zonnevelden vervangen groen voor blauw/zwart. Daar valt volgens de BPA met groencompensatie en ‘steenbreek’ niet tegenop te boksen. Aangezien we over grote aaneengesloten oppervlakten praten is de strategische visie hierin zeer relevant. Bij panelen op daken vermoeden wij dat de effecten op hittestress geringer zijn, omdat er anders hittestress door beton, bitumen en daken is.

In het volgende voorbeeld van https://hittestress.nu/ is duidelijk te zien dat een zonneveld een stuk warmer kan zijn dan een omliggend weiland te Ameland.

Ralph Langendam en Hans van Wegen / fractie BPA