Financieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstalVragen

Vragen – Vinger aan de Pols bij Juridische Conflicten zoals die 20 jaar met Vahstal

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)?
 1. Weet U het nog, de gemeenteraad is het hoogste orgaan, ook in Amersfoort ! Welke voortgang heeft het College de afgelopen maand geboekt op het nu al 20 jaar durende dossier Vahstal?
 1. Aan de ontbinding van een bindend advies worden strenge eisen gesteld. Vernietiging is alleen mogelijk indien de gebondenheid aan een bindend advies in verband met de inhoud of de wijze van totstandkoming daarvan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Waarom denkt het College dat de ontbinding van het bindend advies met dergelijke gronden mogelijk is? ( zie hieronder in de BPA toelichting het Cobouw artikel d.d. 8 juni 2021 )
 1. Acht het College de ontbinding van het bindend advies nog steeds realistisch?
 1. Vahstal heeft aangegeven geen fiducie te hebben in een minnelijk overleg zonder dat de gesprekspartner(s) volgens de Gemeentewet helder gemandateerd zijn. Op welke wijze, met welke leden van het College en hoe frequent vind er nu nog overleg met Vahstal plaats?
 1. Deelt het College reeds het inzicht van de BPA dat opties anders dan het proactief doorlopen van de schadestaatprocedure slechts kostbaar uitstel van het onvermijdelijke is?
  • Zo nee, waarom niet?
 1. Is er inmiddels sprake van al dan niet concrete toekomstige aanbiedingen die in de gesprekken met Vahstal worden genoemd als onderdeel van een minnelijke oplossing?
  • Zo ja, welke?

Toelichting

De Burger Partij Amersfoort (BPA) stelde meermaals vele schriftelijke vragen over het langslepend, ruim 20 jaar, juridisch conflict tussen gemeente Amersfoort en projectontwikkelaar Vahstal.

Overwegende dat dit geschil, na de uitspraak van de Bindend Adviseurs, de Amersfoortse burger nog steeds meer dan een kwart miljoen euro per maand kost, wil de BPA graag actief op de hoogte gehouden worden van de voortgang. Het laatste collegebericht over dit onderwerp is alweer een maand geleden.

Daarnaast brengen wij graag het volgende artikel onder uw aandacht van Cobouw d.d. 8 juni 2021: https://www.cobouw.nl/bouwkwaliteit/artikel/2021/06/vernietiging-van-een-bindend-advies-bezint-eer-ge-procedeert-101296172

de BPA Fractie, Ralph Langendam en Hans van Wegen