AmbtenarijJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVragen

Vervolgvragen – Vastlegging Digitale Communicatie in Amersfoort – 2 –

 1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)?
 2. Aangaande de VNG-handreiking “Archivering tekstberichten, zoals sms- en WhatsAppberichten”
  • Welke onderdelen van deze handreiking zijn inmiddels op welke wijze geïmplementeerd?
  • Welke onderdelen van deze handreiking zijn niet geïmplementeerd / worden niet geïmplementeerd? Waarom?
 3. Zijn er naar aanleiding van voorgenoemde handreiking, dan wel in het afgelopen jaar mutaties geweest in de wettelijke selectielijst die relevant zijn voor de Amersfoortse situatie?
  • Zo ja, welke wijzigingen zijn dit geweest en hoe hebben deze hun weerslag gehad op de Amersfoortse situatie?
 4. Op welke wijze (systeem en invoermethode) wordt iedere soort relevante tekstberichten over bestuurlijke aangelegenheden gearchiveerd?
  • Welke van deze systemen zijn online toegankelijk?
 5. Hoe komt de bepaling van de subjectieve maatstaf “relevant” tot stand aangaande de archivering van tekstberichten over bestuurlijke aangelegenheden?
 6. Hoe gaat het College nu – Juni 2020 – om met de archivering van tekstberichten op (social) media?
 7. Is er reeds voortgang te melden over de dit jaar opgerichte projectgroep die zich over onder meer de archivering van tekstberichten op (social) media zou buigen?
  • Zo ja, welke voortgang is er geboekt? / Welke uitkomsten zijn er te delen?
  • Zo nee, binnen welke termijn mogen we hiervan uitkomst verwachten en is het College voornemens deze uitkomsten proactief met de raad te delen?
 8. Wat is de status omtrent de voorgenomen voorlichting in het eerste kwartaal van 2021 over het gebruik van berichtenapps?
 9. Is het College voornemens om verdere voorlichting voor medewerkers te regelen ten aanzien van het archiveren van tekstberichten?
  • Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn?
  • Zo nee, waarom niet ?
 10. Welke conclusies heeft het College getrokken uit het met aandacht volgen van de VNG-proef “Realisatie tot automatische opslag van door algoritmes relevant bevonden informatie”?
 11. Welke gevolgen heeft het volgen van deze proef voor de Amersfoortse situatie?
 12. Bij hoeveel WOB-verzoeken (t.o.v. het totaal over de relevante periode) zijn de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State van invloed geweest op de openbaar gemaakte inhoud?

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

Op 24 november 2020 stelde de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA) vragen aan het college over de vastlegging van digitale communicatie om te voldoen aan de WOB, zoals uitgelegd door de Raad van State in de uitspraak over diens toepasselijkheid op tekstberichten over bestuurlijke aangelegenheden.

In het antwoord op deze schriftelijke vragen werd een aantal zaken door het College geaccentueerd waarover we bij dezen graag de vinger aan de pols zouden willen houden.

Namens de BPA fractie, Ralph Langendam en Hans van Wegen