Begroting en KadernotaBinnenlands BestuurFinancieel GezondIn de mediaJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurMening van de BPAVahstal

Binnenlands Bestuur – VAHSTAL ‘BEGRIJPT NIETS’ VAN REACTIE AMERSFOORT

Bron: Binnenlands Bestuur

In een antwoord op de e-mail die projectontwikkelaar Hans Vahstal half juni stuurde, impliceert de gemeente Amersfoort dat Vahstal dubbel zou profiteren van een minnelijke regeling, waarin het terrein van het vroegere ziekenhuis De Lichtenberg wordt betrokken. Vahstal begrijpt ‘werkelijk niets’ van het antwoord van de gemeente.

In een antwoord op de e-mail die projectontwikkelaar Hans Vahstal half juni stuurde, impliceert de gemeente Amersfoort dat Vahstal dubbel zou profiteren van een minnelijke regeling, waarin het terrein van het vroegere ziekenhuis De Lichtenberg wordt betrokken. Vahstal begrijpt ‘werkelijk niets’ van het antwoord van de gemeente.

Minnelijke regeling
Uit de mail die wethouder Willem-Jan Stegeman op 9 juli j.l. stuurde, valt op te maken dat de gemeente Amersfoort heeft voorgesteld om De Lichtenberg onderdeel uit te laten maken van een minnelijke regeling. Het terrein is ontwikkeling voor luxe nieuwbouw en daarvan is één stuk grond nog beschikbaar. Vahstal heeft daar zijn zinnen op gezet en stelde in het kader van de minnelijke regeling voor om uit te gaan van een koopsom ‘gelijk aan de nader door partijen gezamenlijk vast te stellen marktconforme grondprijs van dit moment’ in plaats van het marktconforme bedrag van 5,6 miljoen, ‘zoals door onze deskundigen in 2015 is vastgesteld’. De huidige waarde wil Vahstal verrekenen met het schadebedrag dat uit de schadestaat volgt die hij naar aanleiding van de einduitspraak van de bindend adviseurs in december 2020 op gaat stellen, en waarschijnlijk in de tientallen miljoenen loopt, ‘of waarover wij het eens worden in onze onderhandelingen’, schreef hij half juni in zijn mail.

Winstpotentie
Stegeman maakt in zijn mail een onderscheid tussen de ‘marktconforme prijs’ van grond en de waarde van (gronden voor) woningen die hij definieert als ‘winstpotentie/opbrengst’. Hij verwijst hiermee ook naar de uitspraak van de bindend adviseurs. Die stelden vast dat Vahstal door de tegenwerking van de gemeente Amersfoort 244 woningen in het lucratieve segment niet heeft kunnen bouwen. Amersfoort is aansprakelijk voor de schade die Vahstal daardoor heeft geleden en zal moeten betalen. Hoe hoog dat bedrag is, zal blijken als de schadestaat is vastgesteld door de projectontwikkelaar.

Marktconforme grondprijs
Stegeman schrijft in zijn mail dat Vahstal de omvang van die schadevergoeding baseert op de waarde van die 244 (gronden van) woningen. ‘Die waarde is eerder door u gekwalificeerd als schade’. Vervolgens wijst Stegeman erop dat de (gronden voor) woningen ook een marktconforme grondprijs kennen ‘die u – indien correct zou zijn aangeboden en afgenomen – voor deze kavels verschuldigd was geweest aan de gemeente’. ‘Wij horen graag van u of wij uw standpunt tot zover juist interpreteren.’

Verrekening
Vervolgens gaat de wethouder in op de gesprekken die zijn gevoerd over een gedeeltelijke of gehele minnelijke regeling en de rol die De Lichtenberg, op verzoek van Vahstal, hierbij kan spelen. Volgens Stegeman heeft De Lichtenberg een bepaalde winstpotentie/opbrengst en kent het een marktconforme grondprijs.’ Wij hebben voorgesteld om De Lichtenberg aan de hand van deze twee componenten onderdeel te laten uitmaken van een (minnelijke) regeling, uitgaande van de uitspraak van bindend adviseurs. U lijkt de oplossing te zien in slechts een verrekening van de grondprijs van De Lichtenberg met de nog vast te stellen schadevordering op de gemeente en daarbij de winstpotentie/opbrengst buiten beschouwing te willen laten. Daarmee lijkt het er op dat u uw schadevordering baseert op 244 woningen, geheel of gedeeltelijk uit te keren in grond zonder daarbij rekening te willen houden met de winstpotentie/opbrengst van die grond. Wij horen graag van u of wij dat goed begrijpen.’

Veilige regeling
Vahstal sprak in zijn mail van half juni juist van een ‘veilige regeling’ voor de gemeente, aangezien het schadebedrag aanzienlijk hoger ligt dan de huidige waarde van De Lichtenberg. Mocht het dan zo zijn dat de schadevergoeding lager uitvalt, dan zou Vahstal het verschil terugbetalen aan de gemeente. Hij gaf de gemeente een maand de tijd om te reageren. Volgens Vahstal mag hij juridisch uitgaan van de grondwaarde uit 2015, maar omdat de gemeente ‘de afspraak over gemiddeld 50 woningen per jaar’ niet in acht heeft genomen, behoudt hij zich het recht voor om, bij niet (tijdige) acceptatie van zijn aanbod, in de schadestaat van een eerder jaar van afname dan 2015 uit te gaan.

Dubbeling
Stegeman concludeert uit het aanbod van Vahstal dat hij de ‘winstpotentie/opbrengst’ van De Lichtenberg buiten beschouwing wil laten en dat ‘uitsluitend de grondprijs wordt verrekend met de nog vast te stellen schadevordering op de gemeente’. ‘Naar het standpunt van de gemeente is sprake van een dubbeling in de vergoeding van uw schade, namelijk én winstpotentie/opbrengst én een volledige schadevergoeding in de vorm van grond en/of geld.’ De gemeente wil voor 23 augustus antwoord.

Schadeplichtig
Zoals gezegd begrijpt Vahstal ‘werkelijk niets’ van het antwoord van de gemeente Amersfoort. Hij noemt het ‘correct’ dat bindend adviseurs tot de conclusie zijn gekomen ‘dat de gemeente wederom de overeengekomen afspraken (grotendeels) niet is nagekomen’. ‘Bindend adviseurs constateerden eerder ook reeds dat de afspraken welke zijn geregeld in deze overeenkomst compensatie voor Vahstal betrof. Daar waar uitvoering van de overeenkomst de gemeente geen cent had gekost, laat dit haar nu schadeplichtig. Wij hebben u aangegeven dat de schade welke daardoor is ontstaan op dit moment door specialisten wordt berekend.’

Juridische spelletjes
Die berekening zou op zijn vroegst in september gereed zijn. ‘Het zou u nu passen om te proberen zo goed mogelijk tot een oplossing te komen in plaats van wederom allerlei juridische spelletjes te spelen. Hierin gaan wij niet met u mee. Uw aannames en stellingen betreffende winstpotenties, schadeberekeningen etc laten wij dan ook voor uw rekening.’ Zijn bod op De Lichtenberg blijkt nog wel geldig te zijn. Vahstal wacht op een reactie van de gemeente.

Kolder
De Burger Partij Amersfoort (BPA) kan de redenering van wethouder Stegeman ook niet volgen, schrijft fractievoorzitter Hans van Wegen. Volgens hem lijkt het er sterk op dat de wethouder de zaak van ‘Het Stadhuis’ niet mag oplossen. ‘Immers, u begint nu over een verdienmodel, maar slechts de aantallen en de grondprijs in de genoemde periode van twintig jaar kan leidend zijn (en niet het verdienmodel).’ De opbrengst van het ‘verdienmodel’ wat de wethouder nu ‘denkt te moeten inbrengen’ is volgens de BPA ‘je reinste kolder’. ‘Immers de afgelopen twintig jaar, zolang de BPA in de raad zit, is dit nooit toegepast. Niet bij De Nieuwe Stad, niet bij Vathorst, en bij geen van de andere projectontwikkelaars in Amersfoort of woningbouwcorporaties.’

Inhoudelijke reactie
De partij verwacht ‘op de kortst mogelijke termijn’ een inhoudelijke reactie van Stegeman via een raadsinformatiebrief op de vraag: klopt het dat u de opbrengst van het verdienmodel, die u nu denkt te moeten inbrengen, in overeenstemming is met het gemeentelijk beleid van de afgelopen 20 jaar?