AD Amersfoortse CourantSinterklaasfeestVragen

Vragen – Positie College in Zwarte Pieten Discussie

Nummer: 2019-068

Datum: 4 Juni 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: de Positie van het College in de Zwarte Pieten discussie Amersfoort


Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande BPA Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College op de hoogte van onderstaande toelichting?
 2. Is het College van mening dat de Zwarte Pieten discussie onderwerp behoort te zijn van de politieke arena?
  • Zo ja, waarom?
 3. Is het College van mening dat het politificeren van de Zwarte Pieten discussie een positieve bijdrage levert aan de inclusiviteit van het Sinterklaasfeest in Amersfoort?
  • Zo ja, waarom?
 4. Hoe duidt het College de politieke prioriteit van dit onderwerp ten opzichte van onderwerpen als de bezuinigingen in de ( Jeugd- en Geestelijke Gezondheids-) zorg, wachtlijsten voor sociale Huurwoningen of de Energietransities?
 5. In het licht van het voorgaande, is het College van mening zelf politiek stelling te moeten nemen in de inclusiviteit van het Sinterklaasfeest, dan wel de Zwarte Pieten discussie?
  • Zo ja, waarom?
 6. Is het College van mening dat alle Amersfoortse burgers het recht hebben om het Sinterklaasfeest te vieren op de wijze waarop zij dit fijn vinden, ook al wordt hieraan door sommigen aanstoot genomen?
  • Zo nee, waarom niet?
 7. Is het College van mening dat het Amersfoortse politieke beleid mede gericht moet zijn op het behouden van vrijheid van al de Amersfoorters?

BPA Toelichting:

Op 21 mei 2019 stelde Denk schriftelijke vragen over een inclusief Sinterklaasfeest. Deze vragen zijn gericht op de voorwaarden waaronder Sinterklaasactiviteiten kwalificeren voor subsidiegelden.

Hiermee wordt volgens de Burger Partij Amersfoort (BPA) getracht om de Zwarte Pieten discussie ook in Amersfoort weer op gang te brengen. Hierin blijft volgens de BPA het meer principiële onderwerp onderbelicht.

Te weten,

 1. of en zo ja in welke mate de inclusiviteit van het Sinterklaasfeest in principe onderwerp van politieke discussie zou behoren te zijn.
 2. of dit onderwerp voldoende significantie c.q. politieke prioriteit heeft om de tijdsinvestering te rechtvaardigen.

Bovendien, wetende dat het onderwerp het nodige rumoer onder burgers losmaakt kan men zich überhaupt de wenselijkheid afvragen van politieke bemoeienis.

Volgens de BPA is het risico op verdere polarisatie niet denkbeeldig.

Het aanzwengelen van deze discussie mag dan binnen de politieke agenda van Denk passen, maar dat maakt het volgens de BPA nog niet wenselijk. Wij zijn dan ook benieuwd naar hoe het College hiertegen aankijkt.

De BPA is van mening dat iedereen, dus ook alle Amersfoortse burgers, vrij zijn om het Sinterklaasfeest te vieren hoe zij dit willen, zelfs al nemen anderen hier aanstoot aan.

Volgens de BPA is het opleggen van culturele normen door de politiek een hellend vlak wat uitmondt in een beperking van vrijheid. Uiteindelijk kan overal aanstoot aan worden genomen, maar kan er nooit aanstoot worden gegeven.

De opvatting dat iets aanstootgevend is wordt ingegeven door de normen en waarden die onderdeel zijn van de heersende cultuur. Wanneer verschillende culturen samenkomen komen de discrepanties tussen de normen en waarden bloot te liggen en liggen polarisatie, verruwing en conflicten op de loer.

Volgens de BPA is het mede een taak van de politiek om zich hiervan terdege bewust te zijn en beleid te voeren waarin vrijheid van de burger gewaarborgd blijft. De BPA is benieuwd in welke mate het College deze opvatting met ons deelt.

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen

fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)

Zie ook het artikel in de AD Amersfoortse Courant en de antwoorden op deze vragen over dit onderwerp.