OverlastVeiligheidVragen

Vragen – Onveiligheid Caspar van Wittelplantsoen


Nummer: 2019-017

Datum: 11 Juni 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: de onveilige situatie in het Caspar van Wittelplantsoen


Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande BPA Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College op de hoogte van onderstaande toelichting?
 2. Is het College bekend met de toename van ervaren overlast in het Caspar van Wittelplantsoen?
  1. Zo ja, op welke wijze heeft het College hierop geacteerd?
  2. Zo nee, hebben deze signalen wel de BOA’s of wijkagent(en) bereikt?
 3. Hoe vaak hebben respectievelijk de politie, wijkagent(en) en BOA’s melding gekregen van overlast en / of strafbare feiten om en nabij het Caspar van Wittelplantsoen in 2017, 2018 en 2019?
  1. Indien op basis van deze cijfers een stijging in de overlast zichtbaar is; op welke wijze is hierop door politie en gemeente geacteerd?
 4. Is het College voornemens om maatregelen te nemen om de ervaren overlast en het aantal incidenten terug te dringen?
  1. Zo ja, op welke wijze?
  2. Zo nee, waarom niet?
 5. Is het College bekend met het door de vingers zien van strafbare feiten door gemeentelijke handhavers tijdens surveillance?
  1. Zo ja, waarom wordt dit gedaan, dan wel toegestaan?
  2. Zo nee, hoe verklaart het College de berichten die BPA hierover bereiken?
 6. Welke maatregelen is het College van plan te nemen om BOA’s strenger te laten optreden tijdens hun surveillance?

BPA Toelichting:

De Burger Partij Amersfoort (BPA) bereiken berichten van ongeruste burgers over de problemen in het Caspar van Wittelplantsoen in het Soesterkwartier. Zo zou er in het openbaar alcohol gedronken en wiet gerookt worden door meerdere en diverse mensen. Bovendien zouden handhavers dit openbaar dronkenschap en blowen oogluikend toestaan.

De ontstane situatie zou passanten en omwonenden een onveilig gevoel geven. Niet zelden moet de politie uitrukken voor incidenten aldaar.

De BPA zou graag zien dat niet alleen de politie repressief optreedt, maar dat juist de gemeentelijke handhavers preventief beleid voeren om de ontstane situatie te verbeteren en problemen op te lossen.

Het lijkt ons daarbij weinig passend om strafbare feiten te negeren en geëscaleerde situaties door de politie op te laten lossen. Liever zien wij bijvoorbeeld dat BOA’s de strafbare feiten vroegtijdig signaleren en ook adresseren.

Ralph Langendam

en

Hans van Wegen

fractie Burger Partij Amersfoort (BPA)

Zie ook de antwoorden op deze vragen.