Corona pandemieFinancieel GezondIn de mediaKwaliteit van bestuurSociaalVeiligheidVideo

Video – Regeren is Vooruit Zien

De coronacrisis zal gaan leiden tot een recessie. De kans is reëel dat er nog een tweede golf van besmetting in het komende najaar en winter zal gaan plaats vinden. Als dit gebeurt heeft dit ook grote gevolgen voor de economie en samenleving van Amersfoort.

In deze ronde zal mevrouw Daemen, viroloog, de raad vertellen over de kans op een tweede golf, de gevolgen ervan en mogelijke handelingsperspectieven op lokaal niveau. Daarnaast zullen financieel-economische deskundigen bespreken wat er nu en in de nabije toekomst gedaan moet worden om de gevolgen van de recessie voor Amersfoort te beperken. Dit zal zwaarwegende, maar tegelijkertijd onontkoombare keuzes met zich meebrengen. Dit onder het motto ‘Put your money where your mouth is’ (vrij vertaald: de daad bij het woord voegen). Hierbij valt te denken aan vragen als:

  1. Welke zaken moeten we gaan uitstellen, afstellen of bijstellen?
  2. Hoe kunnen we er voor zorgen dat ALLE Amersfoorters het hoofd boven water kunnen houden en hoe ondersteunen we hen die dat niet meer lukt?
  3. Welke keuzes zullen we de komende maand moeten maken om een gezonde samenleving in Amersfoort te waarborgen?
  4. Welke invloed hebben deze keuzes op de aanstaande programmabegroting?

Als externe deskundigen zullen bij dit rondetafelgesprek aanwezig zijn:

  • Drs. R.M.J van Vugt, Partner Deloitte accountants
  • Prof dr T. Daemen, Viroloog UMC Groningen
  • Dr. J.J. Wolbers, universitair docent Leiden, crisis research center

Bron: https://amersfoort.notubiz.nl/bijeenkomst/687585/De%20Ronde%20(vergaderingen%20over%20verschillende%20onderwerpen)%2009-06-2020