Kwaliteit van bestuurSinterklaasfeestVragen

Vragen – Positie College in Zwarte Pieten Discussie – Deel 2

Nummer: NTB

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: de Positie van het College in de Zwarte Pieten discussie Amersfoort


 1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)?
 2. Is het College nog steeds van mening dat dat haar rol vooral is om gesprekken tussen de sinterklaascomités onderling en met andere partijen in de stad te faciliteren en te begeleiden?
  • Zo nee, waarom niet?
 3. Geeft het College uitvoer aan de uitspraak van de Raad van State dat de kleur van Zwarte Piet geen zaak van het bestuur, zoals het College, is?
  • Zo ja, op welke wijze?
  • Zo nee, waarom niet?
 4. Is het College voornemens om gehoor te geven aan de oproep van D66 om tot afschaffing van Zwarte Piet over te gaan?
  • Zo ja, is zij hierdoor niet van mening strijdig met de uitspraak van de Raad van State te handelen?
 5. Hoe duidt het College de oproep van D66-fractievoorzitter, Tyas Bijlholt, om tot afschaffing van Zwarte Piet over te gaan?
 6. Hoe duidt het College de oproep van D66-fractievoorzitter, Tyas Bijlholt, om het College aan te zetten tot onrechtmatig handelen?
 7. Is het College het met de BPA eens dat de oproep van D66-fractievoorzitter, Tyas Bijlholt, in het licht van de reeds gespannen maatschappelijke discussie rondom dit onderwerp, kan worden geduid als politiseren en geen constructieve bijdrage levert aan de maatschappelijke discussie?
  • Zo nee, waarom niet?
 8. Is het College voornemens om naar aanleiding van de polariserende oproep tot onwettig handelen door D66-fractievoorzitter, Tyas Bijlholt, hiervan publiekelijk afstand te nemen?
  • Zo nee, waarom niet?
 9. Hoe is het College voornemens om de schade die door de oproep van D66-fractievoorzitter, Tyas Bijlholt, is ontstaan in de maatschappelijke discussie binnen onze gemeente rondom Zwarte Piet te herstellen?

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

Op 3 juni 2019 heeft de fractie van de BPA al schriftelijke vragen gesteld over de positie van het College van Amersfoort in de Zwarte Pieten discussie met nummer 2019-068. Het College heeft hierin aangegeven: “De rol van ons College is vooral om de gesprekken tussen de sinterklaascomités onderling en met andere partijen in de stad te faciliteren en te begeleiden.”

Op 17 juni 2020 heeft de BPA middels een persbericht gereageerd op de publieke uiting van de fractievoorzitter van D66, Tyas Bijlholt, om op te roepen tot de afschaffing van Zwarte Piet. Niet alleen zijn wij van mening dat de discussie over Zwarte Piet geen onderdeel zou behoren te zijn van een politieke discussie, maar ook dat D66 met deze oproep principieel ondemocratisch handelt en hiermee neigt naar totalitarisme.

Op 17 juni 2020 heeft de Stichting Sint en Pietengilde een brief gestuurd naar het College van Amersfoort, getiteld “Zwarte Piet is niet aan het gemeentebestuur maar van de bevolking”. In het bijzonder vragen wij uw aandacht uit de volgende passage uit de brief:

“Er MOET dus helemaal niets veranderd worden aan Zwarte Piet. Maar belangrijker, er MAG zeker geen verandering worden afgedwongen, ook niet via de subsidiesluiproute! De hoogste bestuursrechter in dit land heeft uitgesproken dat een gemeentebestuur niet a priori eisen aan de inhoud van een intocht mag stellen. De Raad van State, de rechter in Zaandam, de Tweede Kamer en ook het College voor de Rechten van de Mens hebben duidelijk aangegeven dat de kleur van Piet geen zaak van het bestuur is, ja zelfs onder de uitingsvrijheid valt. Het is een zaak van de organisatoren van die intocht, van de bevolking en van niemand anders. En die uitspraken vormen samen met het recht op vereniging en demonstratie wel degelijk een wettelijke basis, voor de vrijheid van Nederlanders om dit feest op traditionele wijze te vieren.”

In het licht van de uitspraak van de Raad van State is het evident dat de oproep van D66 tot afschaffing van Zwarte Piet onuitvoerbaar is, omdat het principieel geen zaak van bestuur is.

Ralph Langendam en Hans van Wegen

(Fractie Burger Partij Amersfoort)