Financieel GezondGevaarlijke VerkeersituatiesPersberichtVeiligheid

Persbericht – Participatie rondom De Nieuwe Poort en het Soesterkwartier

Wanneer de gemeente iets van plan is wat u raakt dan komt zij naar u toe om mee te denken. Dit heet Participatie.

Zelfs voordat de gemeente iets van plan is komt zij naar u toe om te luisteren naar wat u vindt. Dat heet “Starten voor de Start”.

Dit klinkt heel aardig op papier, maar in de praktijk gaat het toch steeds verkeerd. Hierdoor zijn belanghebbenden keer op keer ontevreden over de beslissingen die worden genomen. Hoe komt dat nu?

Het begint al met het bepalen wie belanghebbende is bij een plan. Door hier berekenende keuzes in te maken voelen met name critici zich steevast achter gelaten in discussies. Daarnaast is de manier van het organiseren van participatie vaak erg sturend richting een politieke voorkeur.

Dit blijkt bijvoorbeeld uit zaken als suggestieve vraagstelling in enquêtes of het niet organiseren van open discussies in een plenaire zitting, maar de zaal steeds maar weer verdelen in sub-groepjes.

In plaats daarvan zijn er ook bijv. Inloopbijeenkomsten van meerdere dagen, zodat Burgers zich niet verenigd voelen. Dit staat ook wel bekend als de “verdeel en heers” strategie.

Nu gaat de gemeente naar mening van de BPA net iets te graag voorbij aan de inbreng van Burgers en derde partijen om in ieder geval op papier aan haar participatieverplichting te kunnen voldoen.

Sterker nog, door “Starten voor de Start” lijkt gemeente Amersfoort het beste jongetje van de klas, maar dit leidt in werkelijkheid tot meer onverschilligheid in plaats van betrokkenheid, omdat de Burgers nog sneller het idee hebben dat het daadwerkelijke plan al in kannen en kruiken is en zij enkel nog mogen meebeslissen (vb: “over de Kleur van het Touw waarmee ze toch wel worden opgehangen”) over details die er niet toe doen.

( zie de voorbeelden onder aan deze tekst op blz. 3 )

Veel burgers hebben niet de financiële middelen om zich hier juridisch tegen te verweren, omdat de juridische afdeling van de gemeente Amersfoort in de praktijk op een blanco cheque van diezelfde burger opereert. Er zijn echter vermogende projectontwikkelaars die zich niet zo makkelijk laten overtroeven.

De combinatie van lang lopende vetes tussen lang zittende ambtenaren en projectontwikkelaars leidt tot een kapitaalvernietiging van de burger, omdat de gemeente dikwijls juridisch aan het kortste eind trekt.

Het zijn bij uitstek de leden van het College en de gemeenteraad die de knoop kunnen doorhakken over het zinloos juridisch getouwtrek.

Echter, wethouders en gemeenteraadsleden zijn slechts politieke passanten. Wethouders krijgen, na hun politieke verkiezing, een bestaand team van ambtenaren toegewezen in plaats van dat zij (zoals gebruikelijk in bestuur, in een bedrijf ) zelf een team samenstellen.

Echter wanneer de wethouder zich te kritisch opstelt richting de ambtelijke organisatie wordt deze “per ongeluk” verkeerd of onvoldoende geïnformeerd, waardoor zij niet alleen in hun hemd staan voor de gemeenteraad, maar ook een aangenomen motie van wantrouwen riskeren. Wethouder is een fulltimebaan en “wiens brood men eet, diens woord men spreekt”.

De Burger Partij Amersfoort (BPA) ziet deze trieste vertoning met lede ogen aan en constateert dat hiermee het Dualisme niet alleen faalt, maar zelfs volledig failliet is in de gemeente Amersfoort. De topambtenaren zijn de lachende derde en de burger is de onvermijdelijke dupe.

Dit brengt ons op het dossier “Rotonde De Nieuwe Poort”. De BPA ziet hierin een herhaling van zetten. De participatie faalt in onze ogen doelbewust, waardoor minstens een projectontwikkelaar ( bijv. van het Oppidium, maar ook van Fourty5High c.q. 22High ) zich genoodzaakt voelt bij voorbaat met juridische stappen te dreigen door vermeende planschade.

Ondertussen is er een stevige druk, schijnbaar vanuit het College, om niet transparant over de belangen en gemaakte afspraken richting de gemeenteraad te communiceren.

De BPA maakt zich hierover grote zorgen.

De BPA wil dan ook dat er in de toekomstige communicatie over dit dossier duidelijk gemaakt wordt welke juridische afspraken er de laatste 20/25 jaar zijn gemaakt met belanghebbenden en wat de financiële consequenties zijn van het schenden van deze afspraken.

Te denken valt, minimaal, onder meer aan:

  • De investeerders in de Parkeergarage onder het Eemplein, inclusief de zogenaamde Site-Letters waar de gemeenteraad geen weet van heeft.
  • De investeerders in de gebouwen van de MediaMarkt, AH, Scholen In De Kunst enz.
  • De investeerders in 22High, maar ook de juridisch bindende afspraken met de investeerders in het Oppidium. Fourty5High enz.
  • De huidige integrale tekst van de financiële claim van de projectontwikkelaar / eigenaar van het Oppidium.
  • Alle andere huidige, en toekomstige, financiële claims van andere betrokkenen in het gebied.

De BPA wil al die zaken eerst op tafel hebben om een juiste, goede en gedragen keuze te kunnen maken rondom de “woeste” gemeentelijke Verkeersplannen bij o.a. De Nieuwe Poort en de Dollardstraat.

De fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Ralph Langendam en Hans van Wegen