Binnenlands BestuurKwaliteit van bestuurOverlastVeiligheidVragen

Vragen – Amersfoort heeft een groot tekort aan BOA’s

 1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)?
 2. Hoe verhoudt het aantal BOA’s in Amersfoort zich tot de aantallen BOA’s in vergelijkbare 150.000+ gemeenten in de randstad, zoals Haarlemmermeer, Zaanstad en Haarlem?
 3. Hoe verklaart het College het verschil in aantallen BOA’s tussen deze gemeenten en Amersfoort?
 4. Hoe ervaren de Amersfoortse BOA’s op dit moment de werkdruk?
 5. In welke mate ervaren de Amersfoortse BOA’s op dit moment een capaciteitsprobleem?
 6. Herkent het College zich in het beeld van Necker van Naem, zoals zeer recent geschetst in Binnenlands Bestuur?
  • Zo nee, waarom niet?
 7. Herkent het College een tekort in de uitvoering van toezicht en handhaving bij BOA’s? En waaruit blijkt dit?
 8. Herkent het College zich in het beeld van Necker van Naem dat de strafrechtelijke handhaving van de COVID-19 noodverordening een extra belasting is voor de BOA’s?
  • Zo nee, waarom niet?
 9. Is het College van mening dat voor toezicht en handhaving in Amersfoort, zeker nu met de COVID-19 noodverordeningen, meer BOA capaciteit noodzakelijk is?
  • Zo nee, waarom niet?
 10. Welke criteria hanteert het College bij het bepalen van het aantal benodigde BOA’s voor de gemeente Amersfoort?
 11. Herkent het College zich in het beeld van Necker van Naem dat er door BOA’s vooral reactief gehandeld wordt op incidenten en dat er daardoor minder aandacht is voor prioriteiten uit beleid of een lange termijnvisie, zoals de aanpak van ondermijning?
  • Zo ja, waaraan wijdt het College dit?
  • Zo nee, waarom niet en waar blijkt dit uit?
 12. Herkent het College zich in het beeld van Necker van Naem dat door deze reactieve houding portefeuillehouders moeite hebben om effectieve sturing door de gemeenteraad mogelijk te maken?
  • Zo ja, wat doet het College om dit te verbeteren?
  • Zo nee, waaruit blijkt dit?
 13. Is het College voornemens om naar aanleiding hiervan de BOA capaciteit voor Amersfoort uit te breiden?
  • Zo ja, per wanneer?
  • Zo nee, waarom niet?

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

Het feit dat maar liefst twee derde van de Nederlandse gemeenten te maken heeft met een capaciteitstekort van BOA’s en dat Amersfoort minder BOA’s heeft dan vergelijkbare gemeentes qua inwoneraantal baart de Burger Partij Amersfoort (BPA) al langere tijd ernstige zorgen.

Eerder al stelde onze fractie al vragen over dit onderwerp en heeft een Motie van ons het niet gehaald. De wethouder zou hier al mee bezig zijn.

Helaas zien wij tot op heden in de praktijk nog weinig verbetering.

Bijgevoegd vindt u een artikel van Binnenlands Bestuur d.d. 9 november 2020. Bron: https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/gemeenten-tekort-aan-boa-s.248959.lynkx

Gemeenten: tekort aan boa’s

De beschikbare capaciteit aan handhavers in verhouding tot aantal inwoners loopt sterk uiteen. Gemene deler bij ruim twee op de drie gemeenten is dat er een capaciteitstekort is of wordt ervaren.

Dat constateert bureau Necker van Naem na een onderzoek in achttien gemeenten naar hoe het is gesteld met toezicht en handhaving op openbare orde en veiligheid. Gevolg van dat tekort is dat beleid onvoldoende wordt uitgevoerd.

Geen gegevens

Op vragen uit de Tweede Kamer hoeveel handhavers er waar beschikbaar zijn, antwoordde D66 minister Ollongren vorige week dat het thans vanwege de diversiteit in handhavers niet mogelijk is om een uitsplitsing per veiligheidsregio te maken. ‘Over de daadwerkelijke inzet van boa’s zijn geen landelijke gegevens bekend’, aldus de minister van Binnenlandse Zaken. Bovendien is het aantal gemeentelijke handhavers divers: van handhavers in het fysieke domein (onder andere bouw- en woningtoezicht), het sociale domein tot op het terrein van veiligheid/leefbaarheid.

Voor de strafrechtelijke handhaving van de Covid-19 noodverordeningen van de veiligheidregio’s zijn onder meer de Boa’s belast in de domeinen openbare ruimte, milieu, welzijn en infrastructuur en openbaar vervoer. De meeste gemeentelijke buitengewone opsporingsambtenaren – Boa’s – vallen in het domein openbare ruimte. Op 1 oktober 2020 was het aantal door de dienst Justitie verstrekte boa aktes in dat domein in totaal 4.073 ten opzichte van 4.075 in februari 2020.

Gouden regel

Er bestaat volgens Necker van Naem geen gouden regel voor het bepalen van Boa-capaciteit, zoals die er volgens de onderzoekers bijvoorbeeld wel is voor wijkagenten (1 op 5.000 inwoners). In geval van capaciteitstekort zijn er volgens hen twee manieren om dat op te lossen: ofwel door meer capaciteit aan te trekken, of door te snoeien in het aantal prioriteiten.

‘Het lijkt een open deur, maar staat zelden op de agenda’, stellen ze vast.

Ondermijning

Wat verder opvalt in het onderzoek is dat beleid en praktijk vaak uiteen. ‘Op het gebied van openbare orde en veiligheid is nou eenmaal niet alles te voorzien. Maar beschikbare data en informatie uit het veld worden ook te weinig benut om vooruit te kijken’, aldus de onderzoekers.

Buitengewone opsporingsambtenaren – Boa’s – reageren vooral op incidenten. ’Daardoor is er minder tijd en aandacht voor prioriteiten uit het beleid of langetermijninvesteringen. Bijvoorbeeld in de aanpak van ondermijning.’

Hoog over

Andersom geldt blijkens het onderzoek ook dat het vaak als ‘hoog over’ wordt ervaren, weinig realistisch en niet urgent. Het ontbreken van een goede aansluiting tussen beleid en praktijk maakt effectieve sturing door de gemeenteraad en de portefeuillehouder erg moeilijk.