Moties en AmendementenSociaalSociale Zaken

Motie – Naar een Socialere Participatiewet

De raad van de gemeente Amersfoort

overwegende dat:

  1. Het formeel niet is toegestaan voor een bijstandsgerechtigde om boodschappen van een familielid te ontvangen, maar wel boodschappen mag ontvangen van de voedselbank.
  2. De strikte uitvoering van de participatiewet tot oneerlijkheid leidt.
  3. De participatiewet niet alleen landelijk, maar ook lokaal tot veel verontwaardiging leidt.
  4. De ChristenUnie, CDA en D66 landelijk werken aan een initiatief om de schrijnende gevallen van de naleving van de participatiewet te beperken.

concludeert dat:

  1. Als burgers te goeder trouw en met menselijke maat barmhartig proberen te zijn voor een andere, de overheid ook barmhartig naar hen moet kunnen zijn.

verzoekt het college:

  1. Bij het ministerie van SZW steun uit te spreken voor deze landelijke initiatieven.
  2. Te onderzoeken hoeveel Amersfoortse bijstandsgerechtigden door de strikte naleving van de participatiewet in een schrijnende situatie terecht zijn gekomen.
  3. De gemeenteraad en de landelijke politiek over concrete Amersfoortse geanonimiseerde casussen te informeren.

Ralph Langendam        Hans van Wegen
BPA                            BPA