Begroting en KadernotaFinancieel GezondJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVragen

Vragen – Toezeggingen van de gemeente Amersfoort in 1997 aan het consortium Vathorst CV/BV => Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV)

 1. Is het huidige College op de hoogte van de BPA Vragen van 27 Januari 2009 (ruim 12 jaar geleden) zoals hieronder vermeld, in Bijlage 1?
 2. Is het huidige College op de hoogte van het feit dat, volgens de gemeentewet, de gemeenteraad het hoogste orgaan is in Amersfoort en daarom geacht wordt het College (lees Het Stadhuis (HS) strak te controleren?
 3. Is het nakomen van de, in de toelichting beschreven toezegging, zoals hieronder vermeld, in Bijlage 2, (de BPA-fractie bedoeld hier het Verslag Bestuurlijk overleg Vathorst d.d. 25 Juni 1997 met Burgemeester Annie Brouwer, PvdA wethouder Tom de Man en VVD-wethouder Ruud Luchtenveld) volgens het huidige College nog steeds actueel?
  1. Zo ja, is deze inmiddels geëffectueerd?
  2. Zo nee, wat is de actuele lezing/relevantie van deze toezegging in 2021?
 4. Indien actueel, zijn deze toezegging inmiddels door dit, of vorige Colleges geëffectueerd?
  1. Zo ja, wanneer en op welke wijze?
  2. Zo nee, waarom niet en op welke wijze is dit vastgelegd?
 5. Wat zijn volgens het huidige College de potentiële juridische en financiële gevolgen van het niet nakomen van deze toezeggingen aan het consortium Vathorst CV/BC => Ontwikkelingsbedrijf Vathorst voor de toekomstige Jaarrekeningen en Begrotingen van de gemeente Amersfoort?
 6. Is volgens het College de huidige accountant van Deloitte op de hoogte van deze situatie m.b.t. het consortium Vathorst CV/BC => Ontwikkelingsbedrijf Vathorst?
 7. Is het College bereid om de side-letter – eerste Alinea in het Verslag Bestuurlijk Overleg Vathorst d.d. 25 juni 1997 – over de genoemde 1.200 woningen, zoals genoemd in het bestuurlijk overleg, met de gemeenteraad te delen?
  • Zo nee, waarom niet?
 8. Wat is volgens het huidige College de inhoud van de passage in het contract (zie punt 5 in het Verslag Bestuurlijk Overleg Vathorst d.d. 25 juni 1997) die is verdwenen uit het aanvankelijke contract c.q. de side-letter over de 1.200 woningen?
 9. Wat betekent volgens het College het niet definitief uitsluiten van bestaand stedelijk gebied als bouwlocatie destijds, voor de Amersfoortse situatie van nu?
 10. Is er volgens het College sprake geweest van “grote wijzigingen of hoge ambities” die ten gevolge van politieke behandeling zijn uitgewerkt in de grondexploitatie?
  • Zo ja, welke en op welke wijze zijn deze uitgewerkt?
 11. De afgelopen 3 x 4 jaar hebben dit College en de vorige Colleges altijd ontkent dat er Side letters (juridisch bindende afspraken met derden) bestaan in Het Stadhuis (HS) – Is het huidige College daar nog steeds van overtuigd?
  1. Zo nee, is het huidige College dan bereidt de huidige gemeenteraad in te lichten over alle Side-letters?
  2. Zo ja, wil dit huidige College dit dan schriftelijk vastleggen in de beantwoording van deze BPA vragen?
 12. De BPA stelt het zeer op prijs als het huidige College iedere BPA vraag deze keer afzonderlijk en in detail beantwoord. En niet verwijst naar een vorig antwoord of naar een Algemeen Verhaal.

Toelichting door de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA):

Bijlage 1:

Bijlage 2:

Het College heeft de gemeenteraad op diverse momenten geïnformeerd over een toezegging uit 1997 aan het ontwikkelingsbedrijf Vathorst CV / BV (OBV) om 1.200 woningen in de marktsector te mogen ontwikkelen, ter compensatie van de door de grondeigenaren desgevraagd aan de gemeente Amersfoort ter beschikking gestelde gehele sociale sector in Vathorst.

Op 27 Januari 2009 stelde de BPA hier opnieuw vervolgvragen over, zie Bijlage 1.

Het ging hierbij om 1.200 koopwoningen en 1.800 huurwoningen, alsmede 1/7e deel (= 1.000 stuks) van de te ontwikkelen vrije marktwoningen.

De Burger Partij Amersfoort (BPA) vermoed dat deze toezeggingen door de gemeente Amersfoort nog steeds niet zijn nagekomen. De BPA verwacht dat het niet nakomen van deze toezeggingen nu, of straks (net zoals de zaak Vahstal) grote juridische en financiële gevolgen voor Amersfoort zal hebben.

Dit zou niet het eerste geschil met projectontwikkelaars zijn wat Amersfoort duur komt te staan en de BPA wil dan ook de volgende financiële strop voor deze stad voorkomen.

Verschillende BPA Bronnen (maar niet allen) :

 • Verslag bestuurlijk overleg d.d. 25 juni 1997 tussen het College en OBV; destijds consortium Vathorst geheten. Zie bijlage.
 • Raadsverslag bestuurlijk overleg d.d. 25 juni 1997
 • Raadsvoorstel d.d. 19 december 2006 pagina 6
 • Raadsinfo d.d. 26 juni 2007 pagina’s 9 t/m 11 “Startnotitie Plan van Aanpak Ontwikkeling Vathorst N&W”.
 • Enz.

Namens de fractie van de Burger Partij Amersfoort (BPA)

Ralph Langendam en Hans van Wegen d.d. 7 Juni 2021