DuurzaamheidJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurOverlastVathorst / Over de LaakVeiligheidVragenZonnevelden

Vragen – Verstoring van de Radiobakens van de Luchtverkeersleiding Nederland door (eventuele) Zonnevelden over de Laak

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

 1. Is het College op de hoogte van de toelichting zoals hieronder vermeld door de Burger Partij Amersfoort (BPA)?
 1. Wat gaat het College doen om ervoor te zorgen dat hulpdiensten (niet enkel gebruikmakend van de C2000- en P2000-systemen) geen overlast of hinder ondervinden van de aan te leggen zonnevelden in Amersfoort?
 1. Is het College voornemens om de VRU, de Luchtverkeersleiding Nederland en de Rijksluchtvaartdienst als beheerder van de in de toelichting genoemde antennes actief te betrekken bij de planvorming, aanleg en technische validatie van de zonnevelden om mogelijke storingen en overlast te voorkomen?
  1. Zo ja, wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?
  2. Zo nee, waarom niet?
 1. Ziet het College erop toe dat de zonnevelden “Over de Laak” worden aangelegd volgens de meest strikte richtlijnen van het Agentschap Telecom en Veron om het risico op storingen                                   bij alle VRO hulpdiensten en de Luchtvaart te verminderen?
  1. Zo ja, wanneer wordt de raad hierover geïnformeerd?
  2. Zo nee, waarom niet?
 1. Ziet het College erop toe dat de zonnecellen en zonnepanelen die gebruikt worden voor de zonnevelden in Amersfoort en meer specifiek “Over de Laak” voldoen aan de strenge Europese EC-richtlijnen om het risico om storingen te verminderen?
  1. Zo ja, wanneer ontvangt de raad hiervan bevestiging?
  2. Zo nee, waarom niet?
 1. Deelt het College het inzicht van de BPA dat de aanwezigheid van zonnepanelen in het algemeen en zonnevelden in het bijzonder een groot risico op elektromagnetische verstoringen vormt?
  1. Zo ja, wat doet het College om deze verstoringen op te lossen dan wel te verminderen?
  2. Zo nee, waarop is dat gebaseerd?
 1. Is het College voornemens haar subsidiebeleid voor zonne-energie aan te passen om het gebruik van niet-CE-gekeurde panelen, ondeugdelijke PV-systemen en ondermaatse aanleg van zonne-energie installaties te ontmoedigen?
  1. Zo ja, hoe en per wanneer?
  2. Zo nee, waarom niet?
 1. Is het College voornemens om exploitanten van zonnevelden te screenen / beoordelen op het gebruik van CE-gekeurde zonnepanelen, deugdelijke PV-systemen en een kwalitatief onfeilbare aanleg?
  1. Zo ja, hoe en per wanneer?
  2. Zo nee, waarom niet?
 1. Hoe gaat het College gedupeerden van elektromagnetische verstoring door zonnepanelen en zonnevelden bijstaan of tegemoetkomen als het beleid van de gemeente Amersfoort tot op heden ontoereikend is gebleken om overlast te voorkomen?
 1. Is het College voornemens om exploitanten van zonnevelden op te leggen een kooi van Faraday om de gehele installatie te plaatsen als achteraf blijkt dat er toch verstoringen optreden?
  • Zo nee, waarom niet?

Toelichting

Naast de zonnevelden aan de Maatweg – pal naast het Meander Ziekenhuis – is het College ook voornemens zonnevelden te laten bouwen middenin het te realiseren recreatiegebied “Over de Laak”.

Op nog geen 2 a 3 km van de planlocatie bevinden zich radiopeilers c.q. zendantennes van de Rijksluchtvaartdienst c.q. Luchtverkeersleiding Nederland in het Nekkeveld in polder Arkemheen binnen de gemeente Nijkerk (onder meer 52N14’24,73 5O25’47,44 ).

Deze installatie’s komt niet voor in het (zend)antenneregister, maar wordt actief gebruikt voor de militaire en civiele luchtvaart.

Ze vervangen de vroeger zendende (NDB) bakens aan de Tintelersteeg in Putten.

In navolging op de eerdere vragen van de BPA over de mogelijke verstoringen van medische apparatuur van het ziekenhuis Meander voorzien wij om dezelfde redenen een risico op verstoringen aan deze Rijksluchtvaart Dienst/ Luchtverkeersleiding Nederland faciliteit in combinatie met communicatievoorzieningen van hulpdiensten op basis van C2000 en P2000 door de plaatsing van zonnevelden in het gebied “Over de Laak”.

De Burger Partij Amersfoort BPA) wil deze problematiek dan ook voor zijn door het College duidelijke kaders te laten stellen bij de aanleg en exploitatie van deze duurzaamheidsprojecten die enige vorm van dergelijke hinder voorkomen.

In het bijzonder dringen wij erop aan dat de VRU, de Luchtverkeersleiding Nederland en de Rijksluchtvaartdienst als beheerder van deze faciliteit actief worden betrokken bij de planvorming, aanleg en technische validatie van de zonnevelden om mogelijke storingen en overlast te voorkomen.

Zie ook

Citaat uit “Zonnepaneelinstallaties: 92% voldoet niet aan EU-EMC-richtlijn” van Veron:

Het belang

“Citaat: Elektronische apparaten die niet voldoen aan de EMC-richtlijn kunnen storing veroorzaken in de radio-ontvangst. Dat is niet alleen een bron van ergernis voor radioamateurs, maar ook voor andere inwoners van de EU. Denk bijvoorbeeld aan storing in de ontvangst van DAB+, Digitenne, WiFi, zelfrijdende auto’s, draadloze deurbellen, draadloze luidsprekers, draadloze autosleutels en GPS.

Maar ook de hulpdiensten (politie, brandweer, ziekenauto) ondervinden problemen. Zo moesten bijvoorbeeld in 2019 zonnepaneelinstallaties in de buurt van het World Forum (in Den Haag) uitgeschakeld worden om de veiligheid van conferentiedeelnemers te kunnen waarborgen. Wij berichtten daar toen over: Zonnepanelen World Forum uitgeschakeld i.v.m. storing C2000.


Namens de fractie BPA, Ralph Langendam en Hans van Wegen –