Binnenlands BestuurFinancieel GezondIn de mediaJuridische ProblematiekKwaliteit van bestuurVahstal

Binnenlands Bestuur – Vahstal verwerpt strategie Amersfoort

Bron: Binnenlands Bestuur

Thumbnail

Bouwer en projectontwikkelaar Hans Vahstal is niet bereid om mee te gaan in een aanbod van de gemeente Amersfoort om alsnog woningen te bouwen die eigenlijk vielen onder een overeenkomst die in 2015 afliep. Daarmee zou de financiële schade na het bindend advies in de arbitragezaak deels moeten compenseren. Vahstal doet wel een tegenbod dat hij precies een maand gestand houdt.

Onbespreekbaar
‘Wij geven hierbij nogmaals expliciet aan, dat de door u voorgestelde verrekening van eenheden voor ons onbespreekbaar is’, schrijft Vahstal in een mail aan het gemeentebestuur. De gemeente heeft 244 kavels niet of niet correct aangeboden in het tijdvak 29 september 2005 t/m 28 september 2015, stipt hij aan. De mogelijkheid om nog woningen aan te bieden na 28 september 2015 is vervallen en de bindend adviseurs hebben in hun einduitspraak aangegeven dat de gemeente vanaf dat moment geen woningen meer onder deze overeenkomst kon aanbieden. ‘Het nu alsnog, in 2021, aanbieden van woningen vanuit de gemeente valt hiermee niet te rijmen en staat hier haaks op.’

‘Eens en nooit weer’
Vahstal wijst erop in de contacten met de gemeente steeds te hebben aangegeven niet bereid te zijn tot het wederom verlengen van die overeenkomst uit 2005. De holding is daar in het verleden eenmalig toe bereid geweest, toen bleek dat de gemeente verplichtingen uit een overeenkomst uit 1998 niet nakwam. ‘Dit valt zoals u zult begrijpen in de categorie “eens en nooit weer”. Eind 2015 hebben wij schriftelijk en expliciet aangegeven schadevergoeding te eisen van de gemeente en geen verlenging te accepteren van de (aanbiedingsmogelijkheid voortvloeiende uit) de overeenkomst van 2005. Ons standpunt is sindsdien niet gewijzigd.’

De Lichtenberg
Kennelijk heeft de gemeente wel een dergelijk aanbod gedaan. Vahstal schrijft dat in de voorgaande overlegrondes met de gemeente is afgetast wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn om te komen tot een minnelijk regeling te komen. ‘Wij hebben u daarbij een aantal mogelijkheden voorgesteld, die mede onderdeel van een regeling zouden kunnen zijn.’ Een daarvan is het vroegere terrein van het ziekenhuis De Lichtenberg. Dat terrein is in ontwikkeling voor luxe nieuwbouw. Enkele delen zijn al toegewezen aan anderen, maar één stuk grond is nog beschikbaar. Daar staat een appartementencomplex met 75 woningen ingetekend op de kaart, weet journalist Miro Lucassen te melden in De Stadsbron.

Marktconform
Vahstal heeft hier wel oren naar en wil in het kader van de minnelijke regeling uitgaan van een koopsom ‘gelijk aan de nader door partijen gezamenlijk vast te stellen marktconforme grondprijs van dit moment’ in plaats van het marktconforme bedrag van 5,6 miljoen, ‘zoals door onze deskundigen in 2015 is vastgesteld’. De huidige waarde wil Vahstal dan verrekenen met het schadebedrag dat uit de schadestaat volgt die hij naar aanleiding van de einduitspraak van de bindend adviseurs op gaat stellen ‘of waarover wij het eens worden in onze onderhandelingen’.

‘Veilige’ regeling
Het schadebedrag dat Vahstal van de gemeente kan vorderen ligt aanzienlijk hoger dan de huidige waarde van De Lichtenberg, waarschijnlijk loopt dit in de tientallen miljoenen, ‘dus dit is voor de gemeente een “veilige” regeling’. Mocht de schadevergoeding toch lager liggen, dan zal Vahstal het verschil terugbetalen aan de gemeente. Echter, zijn voorstel is slechts een maand geldig. ‘Bij non-acceptatie kan de gemeente op dit voorstel geen beroep meer op doen.’ De aanbieding schept ook geen precedent voor vervolggesprekken of mogelijke andere onderdelen van een minnelijke regeling.

Afspraak
In juridische zin mag Vahstal uitgaan van de grondwaarde voor het jaar 2015, schrijft hij. Dat jaar was immers het laatste jaar waarin de gemeente het project De Lichtenberg nog rechtsgeldig aan Vahstal had kunnen aanbieden, ‘indien u daarnaast tevens de afspraak over gemiddeld 50 woningen per jaar in acht zou nemen’. ‘Dat laatste heeft u niet gedaan en wij behouden ons daarom uitdrukkelijk het recht voor om, bij niet tijdige acceptie van uw kant, in de schadestaat uit te gaan van een eerder jaar/moment van afname dan 2015.’

Schadestaatprocedure
Ten aanzien van de andere door Vahstal aangedragen ‘zaken’ gaat hij uitsluitend akkoord met een betaling of verrekening in geld, ‘telkens in mindering te brengen op de nog vast te stellen schade’. Dat kan aardig in de papieren lopen. Momenteel laat Vahstal de financiële consequenties berekenen, onderbouwen en vaststellen door specialisten. Nadat die rapportage beschikbaar is gekomen en/of de schadestaatprocedure is doorlopen, kan het eindbedrag worden vastgesteld wat de gemeente aan Vahstal dient te voldoen. ‘Of andersom’, tekent hij daarbij aan. Gezien de omvang zullen de experts tenminste de maanden juli en augustus nodig hebben om tot een rapport te komen. aldus de bouwer.