Vahstal

de BPA wil graag de mening van de Deloitte accountant mbt de Vahstal zaak en de consequenties voor de Jaarrekening én de Begroting –

Datum: 23 Januari 2023

Aan de voorzitter van de raad

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Overleg met onze Deloitte Accountant mbt de zaak Vahstal

De BPA is op dit moment aan het onderzoeken wat de uitspraken van de Bindend Adviseurs
en de diverse Rechtbank uitspraken inzake de zaak Vahstal betekenen voor de verslaglegging
rondom de Begroting en de Jaarrekening van Amersfoort.

Dat is in dit geval zéér complex, zeker in het kader van het wettelijk Besluit Begroting en
Verantwoording provincies én gemeenten (BBV) waar zowel de gemeente áls de accountant
zich aan moeten houden.

Het kan, zo stelt de BPA volgens de BBV namelijk:
A) een verplichting zijn, in de Begroting en de Jaarrekening,
B) een voorziening worden, in de Begroting en de Jaarrekening
of
C) een onderdeel vormen van het Weerstandsvermogen in de Begroting en de Jaarrekening.

De BPA heeft daarom hierover de volgende vragen aan het college:

1) Hoe betrekt het College de uitspraak van Bindend Adviseurs én de diverse Rechtbanken
inzake de zaak Vahstal bij het samenstellen van de jaarrekening 2022 ?
2) Is het College bereid (uiteraard in overleg met het Presidium, de Griffier en de Deloitte

Accountant) om zo spoedig een Openbare vergadering te beleggen, waarbij ook de
verantwoordelijke D66 wethouder van financiën de heer Stegeman, en onze Deloitte Account
fysiek bij aanwezig zijn ?

3) Zo ja, wanneer ?
4) Zo nee, waarom niet ?

Het gaat bij dit overleg nadrukkelijk niet over:

  • de hoogte van de bedragen, maar meer, over wat deze evt. Claim kan gaan betekenen voor
    onze Begroting en de Jaarrekening.

PS: In het kader van de huidige financiële positie van de gemeente Amersfoort stuurt de BPA
deze vragen serie óók per Aangetekende Brief aan onze accountant de heer R-A van Vugt, bij
Accountantskantoor Deloitte !

Drs. R-A. van Vugt, register Accountant.
p/a Accountantskantoor Deloitte
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam

Met als Bijlage: de BPA vragen 2022- 112 aan het College van Amersfoort van 19 december Inclusief de College antwoorden van 17 Januari 2023.

Want de externe Accountant van de gemeenteraad, deze keer nog van bureau Deloitte, is
volgens de BPA, en volgens de Gemeentewet, uit zich zelf verplicht de gemeenteraad
proactief te informeren in een openbare vergadering over eventuele forse claims.

Hans van Wegen, BPA.