OnderwijsVeiligheidVragen

Vragen – Onvoldoende Onderwijsvoorzieningen in Amersfoort-Noord


Nummer: 2019-037

Datum: 11 maart 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort.

Steller: Burger Partij Amersfoort (BPA)

Onderwerp: Onvoldoende Onderwijsvoorzieningen Amersfoort Noord / Hooglanderveen / Vathorst.


Het College wordt verzocht (n.a.v. onderstaande BPA Toelichting) de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Is het College op de hoogte van onderstaande BPA toelichting?
  2. Hoe duidt het College haar antwoord ( 2019 – 18 ) op vraag 10 in relatie tot het aannamebeleid van de St. Josephschool?
  3. Is, en blijft het College van mening dat het aannamebeleid van de St. Josephschool gericht is op Hooglanderveen als verzorgingsgebied, ondanks dat de zonering, die de St. Josephschool hanteert, (dus geen Postcode zoals het College beweerd) een ander beeld geeft?
  4. Hoeveel kinderen staan er, volgens het College, momenteel per basisschool in Amersfoort Noord / Hooglanderveen / Vathorst op een wachtlijst c.q. zijn uiteindelijk niet geplaatst op hun basisschool van voorkeur?
  5. Hoe zien deze aantallen, volgens het College, eruit voor de afgelopen jaren?
  6. Welke trends zijn er, volgens het College, uit deze cijfers op te maken?

________________________________________________

BPA Toelichting:

Bij het College antwoord 2019 – 18, op vraag 10 in de vorige schriftelijke BPA vragen over dit onderwerp stelde het College:

Vraag 10:
Is het College van mening dat de vraag naar basisonderwijs vanuit het dorp Hooglanderveen in principe door Katholieke basisschool St. Joseph opgevangen dient te kunnen worden?
a. Zo ja, hoe heeft het kunnen gebeuren dat ouders uit Hooglanderveen nu moeten uitwijken naar basisscholen in Vathorst voor basisonderwijs?
b. Zo nee, hoe duidt het College dit in relatie tot de extra autobewegingen die het uitwijken naar Vathorst tot gevolg heeft, gelet op het voor sluipverkeer autoluw gemaakte dorp Hooglanderveen ?
 
Antwoord van het College op vraag 10:
Nee, hoewel de Sint Josephschool van oudsher de ‘dorpsschool’ is van Hooglanderveen is het niet zo dat alle leerlingen uit het ‘dorp’ daar opgevangen moeten kunnen worden. In relatie tot de nieuwbouw in 2008 van deze school zijn twee aspecten van belang voor het schoolbestuur.
 
Ten eerste moet de school door omvang herkenbaar blijven als ‘dorpsschool’ en niet de omvang krijgen van een multifunctionele accommodatie zoals verder het geval is in Vathorst.
 
Ten tweede moet de school toegankelijk zijn voor leerlingen vanuit het dorp Hooglanderveen, in geval ouders kiezen voor katholiek basisonderwijs.
Dit laatste is gewaarborgd doordat het schoolbestuur in haar aannamebeleid een postcodebeleid hanteert.
 
Leerlingen die binnen het postcodegebied van de school wonen hebben voorrang op leerlingen van buiten het postcodegebied van de school. Het staat ouders uiteraard vrij om niet te kiezen voor de Sint Josephschool, omdat ze voorkeur geven aan een school van een andere geloofsrichting of onderwijskundig profiel.

Echter, in het aannamebeleid van de St. Josephschool ( https://cdn1.kbs-st-joseph.nl/uploads/Editor/aannamebeleid-01-07-2015-definitief.pdf ) staat te lezen dat zij werkt met drie zones: A (eerste voorrangsgebied), B (tweede voorrangsgebied, grenzend aan zone A) en C (grenzend aan zone B en tot aan het spoor) en zogenaamde ‘overige straten’.

Het valt hierbij op dat de voorrangsgebieden meerdere straten buiten Hooglanderveen bevatten en dat zowel zone C als overige straten veel straten binnen Hooglanderveen bevatten.

De door het college gestelde waarborg voor de mogelijkheid tot het volgen van katholiek basisonderwijs voor kinderen uit Hooglanderveen lijkt de Burger Partij Amersfoort (BPA) daarmee apert onjuist.

Kinderen uit Hooglanderveen die in zones A, B, C of overige straten wonen kunnen namelijk op een wachtlijst terecht komen, blijkens punten 4 en 5 uit het beleid:

4. Valt uw woning niet in onderstaand overzicht van straten, dan wordt uw kind automatisch op de wachtlijst geplaatst (=blauw gebied). In het schooljaar voordat uw kind naar school gaat, rond maart, zal directie beslissen of er ruimte is om uw kind te plaatsen. Het blauwe gebied aangrenzend aan het spoor heeft voorrang boven de overige straten in het blauwe gebied.
5. Indien de groepen vol zitten zullen ook de kinderen uit de zones A, B en C op de wachtlijst geplaatst worden.

Bovendien wordt er gesteld: 

Straatnamen die niet voorkomen in bovengenoemde opsomming en zonering A, B, C en wel bij de wijk Vathorst horen (gebied blauw), blijven tevens voedingsgebied voor de St. Josephschool. Ook hiervoor geldt de wachtlijstregeling, zie punt 4 …

De BPA ontvangt bezorgde signalen van ouders wiens kind(eren) op een wachtlijst voor een basisschool geplaatst worden. Zo ook bij basisschool St. Joseph.

Hieruit blijkt volgens de BPA dat het aanbod op basisscholen in Amersfoort-Noord in de praktijk achterblijft bij de vraag. Om het probleem te kwantificeren verzoeken wij het college om inzage in de wachtlijstlengte voor de verschillende basisscholen in Amersfoort-Noord, Hooglanderveen en Vathorst.

Zie ook onze eerdere schriftelijke vragen over dit onderwerp.